Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tenuitvoerlegging van de financiële correcties

This summary has been archived and will not be updated,because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Tenuitvoerlegging van de financiële correcties

1) DOEL

Vaststellen van de procedure inzake financiële correcties betreffende uit de structuurfondsen toegekende bijstand.

2) MAATREGEL

Verordening (EG) nr. 448/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot de procedure inzake financiële correcties betreffende uit de structuurfondsen toegekende bijstand [Publicatieblad L 64 van 06.03.2001].

3) SAMENVATTING

Op grond van de algemene verordening Structuurfondsen voor de programmeringsperiode 2000-2006 moeten de lidstaten met eenmalige of systematische onregelmatigheden verband houdende financiële correcties verrichten door de communautaire bijdrage volledig of gedeeltelijk in te trekken.

Met het oog op een uniforme toepassing van deze bepaling in de hele Gemeenschap zijn voorschriften nodig om de financiële correcties en de aan de Commissie te verstrekken informatie vast te stellen. Deze voorschriften doen geen afbreuk aan de bepalingen betreffende de terugvordering van staatssteun.

Er zijn twee soorten financiële correcties:

  • de financiële correcties door de lidstaten,
  • de financiële correcties door de Commissie.

Financiële correcties door de lidstaten

Wanneer een lidstaat de bijdrage aan de Gemeenschap geheel of gedeeltelijk intrekt, moet hij rekening houden met de aard en de ernst van de onregelmatigheden en met het financiële verlies voor de fondsen.

De lidstaten zenden de Commissie als bijlage bij het laatste kwartaalverslag van elk jaar een lijst toe van de in het verleden jaar ingeleide intrekkingsprocedures, samen met informatie over de eventuele maatregelen voor de aanpassing van de beheers- en controlesystemen.

De ingetrokken bijdrage van het fonds mag niet worden hergebruikt voor de verrichting waarvoor de correctie is toegepast. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van hun beslissing of voorstel tot hergebruik van de ingetrokken bijdragen en, zo nodig, tot wijziging van het financieringsplan van het bijstandspakket.

Financiële correcties door de Commissie

De Commissie kan constateren dat een lidstaat zijn verplichtingen niet is nagekomen, dat voor een bepaalde maatregel of voor een deel daarvan een bijdrage van de fondsen niet gerechtvaardigd is of dat de nationale beheers- en controlesystemen aanleiding geven tot systeemgebonden onregelmatigheden. Zij kan dan besluiten financiële correcties toe te passen die gelijk zijn aan het bedrag van de uitgaven dat ten onrechte aan de fondsen in rekening is gebracht.

Wanneer het niet mogelijk is het bedrag van de onregelmatige uitgaven te kwantificeren, stelt de Commissie de financiële correcties vast op basis van extrapolatie (waarvoor zij een representatieve populatie van transacties met soortgelijke kenmerken gebruikt) of van een forfaitair percentage (waarbij zij het belang van de inbreuk op de regels en de omvang en de financiële consequenties inschat).

De termijn waarbinnen de betrokken lidstaat kan reageren op de verzoeken van de Commissie bedraagt twee maanden behoudens uitzondering. De lidstaat wordt in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat de werkelijke omvang van de geconstateerde onregelmatigheden kleiner was dan door de Commissie is ingeschat. Daarvoor wordt een extra termijn van twee maanden toegestaan. Vanaf de datum van de hoorzittingen in het kader waarvan de lidstaat zijn toelichting geeft, beschikt de Commissie over een termijn van drie maanden om een beslissing te nemen.

Overeenkomstig het Financieel reglement van toepassing op de algemene begroting (es de en fr), geschiedt elke aan de Commissie te verrichten terugbetaling van de financiële correcties vóór de datum die is vermeld in de invorderingsopdracht. Vertraging van de terugbetaling geeft aanleiding tot rente wegens te late betaling.

Verordening (EEG) nr. 1685/90 wordt ingetrokken. Zij blijft van toepassing op de maatregelen voor de periode 1994-1999.

Besluit

Datuminwerkingtreding

Uiterste datum voor de omzetting in de lidstaten

Verordening (EG) nr. 448/2001

13 maart 2001

-

4) uitvoeringsmaatregelen

5) verdere werkzaamheden

Laatste wijziging: 18.07.2005

Top