EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-regels voor het dierenwelzijn tijdens vervoer

EU-regels voor het dierenwelzijn tijdens vervoer

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1/2005 over de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • De verordening geeft regels voor het vervoer van levende dieren tussen EU-landen en voor controles van dieren die de EU binnenkomen of verlaten. De gedetailleerde regels zijn bedoeld om letsel en onnodig lijden van de dieren te voorkomen.

KERNPUNTEN

In de verordening worden de volgende eisen gesteld:

 • Voor het vervoer dienen voorzieningen te zijn getroffen om de duur van het transport tot een minimum te beperken en in de behoeften van de dieren te voorzien.
 • De dieren moeten geschikt zijn voor vervoer.
 • Het vervoermiddel, alsmede de laad- en losvoorzieningen, dienen zodanig te zijn ontworpen, geconstrueerd, onderhouden en gebruikt dat de dieren letsel en lijden bespaard blijft en dat hun veiligheid is gegarandeerd.
 • Het personeel dat met de dieren omgaat, moet de daarvoor benodigde opleiding hebben en mag geen enkele vorm van geweld gebruiken.
 • Het vervoer wordt zonder oponthoud tot de plaats van bestemming uitgevoerd, en het welzijn van de dieren wordt regelmatig gecontroleerd.
 • De dieren moeten over voldoende vloeroppervlak en stahoogte beschikken.
 • Zij dienen water, voeder en rust te krijgen wanneer nodig.
 • Vervoerders dienen:
  • een vergunning van de bevoegde nationale autoriteiten te hebben voor alle transporten van meer dan 65 km;
  • documenten te overleggen met informatie over de herkomst en de eigenaar van de dieren, hun bestemming en de verwachte duur van het transport;
  • een verzorger aan te wijzen die de dieren vergezelt, tenzij deze in containers worden vervoerd met voldoende voeder en water.
 • Nationale autoriteiten moeten een inspectie uitvoeren en goedkeuring geven aan de voertuigen en schepen die worden gebruikt voor vervoer van dieren over grote afstand voordat deze mogen worden gebruikt.
 • Houders van dieren en exploitanten van verzamelcentra (bedrijven, verzamelplaatsen en markten) dienen ervoor te zorgen dat de regels en normen voor het welzijn op de plaats van vertrek, overlading of bestemming worden nageleefd.
 • Nationale autoriteiten moeten van vervoerders verlangen dat zij:
  • gevestigd zijn in een EU-land;
  • aangetoond hebben dat zij beschikken over voldoende geschikte medewerkers, uitrusting en werkmethoden;
  • zich niet schuldig hebben gemaakt aan ernstige overtredingen van EU- of nationale wetgeving inzake de bescherming van dieren in de afgelopen drie jaar.
 • Voor lange transporten tussen EU-landen en voor bestemmingen buiten de EU:
  • moeten vervoerders beschikken over de nodige vergunningen, documenten, satellietnavigatiesystemen en plannen voor noodgevallen;
  • dienen nationale autoriteiten controles uit te voeren op de plaats van vertrek en daarna steekproefsgewijs.
 • In een noodgeval of wanneer de regels voor het welzijn niet worden toegepast, kunnen de nationale autoriteiten de vervoerder verplichten tot:
  • vervanging van bestuurder of verzorger;
  • voorlopige reparatie van het vervoermiddel;
  • overlading van de partij op een ander vervoermiddel;
  • terugzending van de dieren naar de plaats van vertrek;
  • het uitladen van de dieren en onderbrenging ervan in geschikte tijdelijke huisvesting.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 25 januari 2005 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie de webpagina „Dierenwelzijn – Belangrijkste resultaten” van de Europese Commissie.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1-44)

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2004/544/EG van de Raad van 21 juni 2004 betreffende de ondertekening van de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal vervoer (PB L 241 van 13.7.2004, blz. 21)

Verordening (EG) nr. 1255/97 van de Raad van 25 juni 1997 betreffende de communautaire criteria voor halteplaatsen en tot aanpassing van het in Richtlijn 91/268/EEG bedoelde reisschema (PB L 174 van 2.7.1997, blz. 1-6).

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1255/97 van de Raad werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Uitvoeringsbesluit 2013/188/EU van de Commissie van 18 april 2013 inzake de jaarverslagen over niet-discriminerende controles overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 2098) (PB L 111 van 23.4.2013, blz. 107-114)

Laatste bijwerking 18.04.2016

Top