EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stoffen die de ozonlaag afbreken

Stoffen die de ozonlaag afbreken

Om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen, neemt de EU geleidelijk stoffen die de ozonlaag afbreken uit de productie. Daartoe heeft ze de productie en verkoop van de gevaarlijkste stoffen, zoals chloorfluorkoolstoffen (cfk's), verboden en procedures vastgesteld voor andere stoffen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

SAMENVATTING

WAT DOET DE VERORDENING?

Ze stelt regels vast voor productie, invoer, uitvoer, verkoop, gebruik, terugwinning, recycling, regeneratie en vernietiging van stoffen die de ozonlaag beschadigen. Ze bepaalt de rapportagevoorschriften en maatregelen voor producten en apparaten die deze stoffen bevatten of gebruiken. Deze verordening is drie keer licht gewijzigd.

KERNPUNTEN

  • In de regel is de productie en verkoop van gereguleerde stoffen verboden; het handelt hierbij o.a. om halonen (om branden te blussen), methylbromide (om plagen te bestrijden) en chloorfluorkoolwaterstoffen (die worden gebruikt in ijskasten en klimaatregelingssystemen) waarvan de productie of het gebruik is gereglementeerd.
  • Sommige uitzonderingen zijn, onder duidelijke voorwaarden, toegestaan: als de stoffen worden gebruikt als grondstof, technische hulpstof of voor laboratorium- of analytische toepassingen.
  • Het gebruik van methylbromide is verboden sinds maart 2010, behalve tijdens noodquarantaines om de verspreiding van ziekten of plagen te voorkomen. In ieder geval moet de Commissie haar tijdelijke toestemming geven.
  • Brandbeveiligingssystemen en blusapparaten die halonen bevatten mogen in bepaalde omstandigheden worden gebruikt. Er zijn steeds meer alternatieven beschikbaar en Verordening (EU) nr. 744/2010 stelt gedetailleerde afsluitingsdatums vast. Deze datums liggen tussen 2013 en 2040, afhankelijk van het gebruikte type halon.
  • Invoer en uitvoer van gereguleerde stoffen en producten die die stoffen bevatten, zijn in wezen verboden. Waar ze toegelaten zijn, is een vergunningensysteem van kracht. In 2013 heeft de Commissie het systeem flexibeler gemaakt voor halonen die in luchtvaartuigen worden gebruikt.
  • Terugwinningssystemen moeten beschikbaar zijn voor het vernietigen, recycleren of regenereren van gereguleerde stoffen die worden gebruikt in koel-, klimaatregelings- of warmtepompapparatuur, brandblusapparaten en -beveiligingssystemen en apparatuur die oplosmiddelen bevat.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 1 januari 2010.

KERNBEGRIPPEN

Grondstof: een gereguleerde stof of nieuwe stof die van chemische samenstelling verandert tijdens een procedé waarbij ze volledig wordt omgezet en waarvan de emissies onbeduidend zijn.

Technische hulpstoffen: gereguleerde stoffen die als chemische hulpstoffen worden gebruikt in de in bijlage III genoemde toepassingen.

Voor meer informatie, zie de website van het directoraat-generaal Klimaat van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1005/2009

20.11.2009

Niet van toepassing, deze verordening is direct van kracht. De landen van de EU zijn wel verplicht om minimumopleidingseisen voor het betrokken personeel (1.1.2010) en de regels voor sancties (30.6.2011) vast te stellen.

PB L 286 van 31.10.2009, blz. 1-30

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 744/2010 van de Commissie

8.9.2010

-

PB L 218 van 19.8.2010, blz. 2-8

Verordening (EU) nr. 1087/2013 van de Commissie

25.11.2013

-

PB L 293 van 5.11.2013, blz. 28

Verordening (EU) nr. 1088/2013 van de Commissie

25.11.2013

-

PB L 293 van 5.11.2013, blz. 29-30

Latere wijzigingen en verbeteringen aan Verordening (EG) nr. 1005/2009 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

Laatste bijwerking 02.04.2015

Top