EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Indeling, verpakking en etikettering van chemische stoffen en mengsels

Indeling, verpakking en etikettering van chemische stoffen en mengsels

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1272/2008 — indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-wetgeving)

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Met de verordening worden uniforme vereisten vastgelegd voor het indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels, in overeenstemming met het Globally Harmonised System (GHS) van de Verenigde Naties. Met de verordening wordt het voor bedrijven verplicht om gevaarlijke chemische stoffen in te delen, te etiketteren en te verpakken alvorens ze op de markt te brengen.

De belangrijkste gebieden waarop deze verordening niet van toepassing is, zijn: radioactieve stoffen en mengsels, cosmetische producten, medicijnen en bepaalde medische hulpmiddelen, levensmiddelen en het vervoer van gevaarlijke goederen.

KERNPUNTEN

Indeling

Stoffen en mengsels worden ingedeeld in specifieke gevarenklassen (het soort gevaar) en gevarencategorieën (de ernst van het gevaar):

 • fysisch-chemisch gevaar (zoals ontvlambare vloeistoffen);
 • gezondheidsgevaar (zoals acute toxiciteit);
 • milieugevaar (zoals voor de ozonlaag).

In bijlage I zijn de criteria vastgelegd voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels.

Etikettering

Stoffen en mengsels moeten worden voorzien van een etiket met de volgende informatie:

 • de identiteit van de leverancier;
 • de naam van de stof of het mengsel en/of het identificatienummer;
 • de nominale hoeveelheid van het product in de verpakking;
 • gevarenpictogrammen (grafische voorstellingen bestaande uit symbolen en andere visuele elementen);
 • signaalwoorden die de ernst van het gevaar aangeven („Waarschuwing” of „Gevaar”);
 • waarschuwingszinnen („Gevaar voor brand of scherfwerking”, „Dodelijk bij inslikken” enz.);
 • veiligheidsaanbevelingen („Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren”, „Tegen vocht beschermen”, „Buiten bereik van kinderen houden” enz.).

Verpakking

De verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels moet:

 • verlies van de inhoud voorkomen;
 • zijn gemaakt van materiaal dat niet kan worden beschadigd door de inhoud;
 • stevig en sterk zijn; en
 • verzegelbare sluitingen hebben.

In bepaalde gevallen zijn kinderveilige sluitingen en tastbare gevarenaanduidingen verplicht.

Harmonisatie

De industrie moet een consensus bereiken over de indeling van alle stoffen. Voor bijzonder ernstige risico’s, bijvoorbeeld in het geval van stoffen die kankerverwekkende, mutaties bevorderende of voor de voortplanting giftige eigenschappen hebben, kunnen EU-landen echter geharmoniseerde indelingen voorstellen die de Europese Commissie dan wettelijk verplicht maakt.

Kennisgeving

De indeling en etikettering van alle in het kader van REACH geregistreerde en gevaarlijke stoffen die in de handel worden gebracht, moeten worden meegedeeld aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voor opname in de inventaris van indelingen en etiketteringen die het Agentschap regelmatig bijwerkt.

Bijlagen

De verordening heeft acht bijlagen:

 • Bijlage I — voorschriften voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels;
 • Bijlage II — speciale voorschriften voor de etikettering en verpakking van bepaalde stoffen en mengsels;
 • Bijlage III — lijst van gevarenaanduidingen, aanvullende gevarenaanduidingen en aanvullende etiketteringselementen;
 • Bijlage IV — lijst van voorzorgsmaatregelen;
 • Bijlage V — gevarenpictogrammen;
 • Bijlage VI — geharmoniseerde indeling en etikettering voor bepaalde gevaarlijke stoffen;
 • Bijlage VII — tabel voor het omzetten van de indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG naar de indeling van deze verordening;
 • Bijlage VIII — geharmoniseerde informatie met betrekking tot respons in noodgevallen en preventieve maatregelen.

Herzieningen van de verordening

Sinds de aanname van de verordening in 2008 is deze bij verschillende gelegenheden aangepast, voor het laatst met Verordening (EU) 2018/1480. De geharmoniseerde indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen is bijgewerkt door middel van een „Aanpassing aan technische vooruitgang”, die elk jaar door de Europese Commissie wordt aangenomen, na advies van het Comité risicobeoordeling van het ECHA. Er kunnen ook andere wijzigingen in de wettekst worden doorgevoerd door middel van een aanpassing aan technische vooruitgang, zoals de toevoeging van bijlage VIII aan de verordening. De meest recente geconsolideerde versie van de verordening omvat twaalf aanpassingen aan technische vooruitgang (maar Verordening (EU) 2018/1480 is er nog niet in verwerkt).

De meeste aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op de bijlagen van de verordening.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 20 januari 2009 van toepassing. De verordening is vanaf 1 december 2010 verplicht van toepassing voor stoffen en vanaf 1 juni 2015 voor mengsels.

ACHTERGROND

De verordening vormt een aanvulling op het REACH-systeem voor de registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen. De verordening vervangt Richtlijn 67/548/EEG over chemische stoffen en Richtlijn 1999/45/EG over gevaarlijke preparaten en met de verordening worden deze richtlijnen ingetrokken.

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1-1355)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2018/1480 van de Commissie van 4 oktober 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie (PB L 251 van 5.10.2018, blz. 1-12)

Richtlijn 2014/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (PB L 65 van 5.3.2014, blz. 1-7)

Verordening (EU) nr. 440/2010 van de Commissie van 21 mei 2010 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (PB L 126 van 22.5.2010, blz. 1-5)

Laatste bijwerking 03.04.2019

Top