Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

De EU-afvalstoffenbeheerwet

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

De EU-afvalstoffenbeheerwet

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn stelt een juridisch kader vast voor de behandeling van afval in de EU. Ze is ontworpen om het milieu en de menselijke gezond-heid te beschermen door het belang van goed afvalbeheer te benadrukken en technieken voor nuttige toepassing en recycling om de druk op hulpbronnen te verminderen en hun gebruik te verbeteren.

KERNPUNTEN

  • De wetgeving stelt een afvalstoffenhiërarchie vast: preventie, hergebruik, recycling en nuttige toepassing voor andere doeleinden zoals energie, en verwijdering.
  • Deze bevestigt het beginsel „de vervuiler betaalt”, waarbij de oorspronkelijke producent van de afvalstoffen moet betalen voor de kosten van afvalstoffen-beheer.
  • Ze introduceert het begrip „uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten”. Dit kan de plicht voor producenten omvatten om producten die worden teruggebracht na gebruik te aanvaarden en te verwijderen.
  • Ze maakt onderscheid tussen afvalstoffen en bijproducten*.
  • Afvalstoffenbeheer moet worden uitgevoerd zonder enig risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora, zonder geluids- of geurhinder te veroorzaken of schade te berokkenen aan natuur- en landschapsschoon.
  • Producenten en houders van afvalstoffen moeten die zelf verwerken of laten behandelen door een officieel erkende exploitant. Ze hebben een vergunning nodig en worden aan periodieke inspecties onderworpen.
  • De bevoegde nationale instanties moeten afvalstoffenbeheerplannen en afvalpreventieprogramma's vaststellen.
  • Er zijn speciale voorwaarden van toepassing op gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte olie en biologisch afval.
  • De richtlijn introduceert streefcijfers inzake recycling en nuttige toepassing die tegen 2020 moeten worden gehaald voor huishoudelijk afval (50 %) en bouw- en sloopafval (70 %).
  • De wetgeving heeft geen betrekking op bepaalde soorten afvalstoffen zoals radioactieve elementen, afgedankte explosieven, uitwerpselen, afvalwater en kadavers van dieren.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is 12 december 2008 in werking getreden. EU-landen moesten de richtlijn voor 12 december 2010 omzetten in hun nationale wetgeving.

KERNBEGRIPPEN

* Bijproduct: het resultaat van een productieproces dat daar niet in de eerste plaats voor bedoeld was. In tegenstelling tot afvalstoffen moet dit achteraf kunnen worden gebruikt. De richtlijn laat de Europese Commissie toe de criteria te bepalen waaraan stoffen moeten voldoen om als bijproduct dan wel als afvalstof te worden aangemerkt.

ACHTERGROND

De productie van afvalstoffen was vroeger een onvermijdelijk en ongelukkig bijverschijnsel van economische activiteit en groei. Met moderne technologie en zorgvuldig beheer kan dat cyclische verband worden verbroken.

BESLUIT

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3–30)

Achtereenvolgende wijzigingen van Richtlijn 2008/98/EG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2014/955/EU van de Commissie van 18 december 2014 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 370 van 30.12.2014, blz, 44-86)

Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 184 van 11.7.2015, blz. 13–15). Zie rectificatie.

Laatste bijwerking 24.02.2016

Top