EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Verbruikte splijtstof en radioactief afval - veiligheidsvoorschriften

Verbruikte splijtstof en radioactief afval - veiligheidsvoorschriften

Richtlijn 2011/70 - veilig beheer van kernafval

BESLUIT

Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn stelt het volgende vast:

principes om het nationale beleid te sturen in verband met verbruikte splijtstof en radioactief afval afkomstig van civiele nucleaire activiteiten;

het toepassingsgebied van het nationale wet- en regelgevende en organisatorische kader;

regels in verband met de berging van radioactief afval.

KERNPUNTEN

Volgens de richtlijn moet het nationale beleid van de EU-landen in verband met verbruikte splijtstof en radioactief afval gebaseerd zijn op de volgende principes:

De hoeveelheid geproduceerd afval moet zo klein mogelijk worden gehouden.

De verschillende stappen bij de productie en het beheer van afval hangen nauw met elkaar samen.

Veiligheid is een prioriteit.

De producenten van afval moeten de volledige kosten van alle veiligheidseisen dragen.

Alle besluitvormingsprocessen moeten worden gedocumenteerd.

Elk EU-land is verantwoordelijk voor het beheer van zijn eigen verbruikte splijtstof en radioactief afval.

Het EU-land moet voor dergelijk materiaal een nationaal wet- en regelgevend en organisatorisch kader creëren dat het volgende inhoudt:

een nationaal beheerprogramma;

maatregelen voor veiligheidsbeleid;

een vergunningssysteem voor beheeractiviteiten;

maatregelen om de veiligheidseisen te handhaven;

de toewijzing van verantwoordelijkheden voor de verschillende stadia van het beheer van het afval;

voorlichting aan en deelname van het publiek;

voldoende financiering.

Nationaal beheerprogramma

Dit moet gegevens bevatten over:

globale beleidsdoelstellingen met een duidelijk tijdsbestek;

een inventaris van alle verbruikte splijtstof en radioactief afval, en ramingen van toekomstige hoeveelheden;

plannen voor de periode na de sluiting van een bergingsfaciliteit;

de toewijzing van verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het nationale programma;

een beoordeling van de kosten van het nationale programma;

financieringsregeling(en);

overeenkomsten gesloten met andere landen (binnen of buiten de EU);

een transparant informatiebeleid.

Regelgevende autoriteit

Deze autoriteit moet functioneel gescheiden zijn van instanties die bij de productie, de bevordering of het gebruik van kernenergie of radioactief materiaal betrokken zijn.

Systeem van vergunningen

Ondernemingen die kernafval behandelen moeten daarvoor een vergunning aanvragen. Zij hebben dan de hoofdverantwoordelijkheid voor het veilige beheer van het afval.

Om een vergunning te krijgen, moet een bedrijf aantonen dat het:

op een veilige manier een nucleaire faciliteit kan ontwikkelen, beheren en ontmantelen;

kan instaan voor de veiligheid tijdens de periode na de sluiting van een bergingsfaciliteit.

Periodieke beoordelingen

Ten minste om de tien jaar moet elk land zelfevaluaties en een internationale collegiale toetsing van zijn nationale kader, bevoegde regelgevende autoriteit en/of nationale programma organiseren om te waarborgen dat voldaan wordt aan de hoogste veiligheidsnormen.

Berging

Radioactief afval moet worden geborgen in het land waar het is geproduceerd, tenzij er overeenkomsten van kracht zijn met andere landen.

Indien radioactief afval wordt overgebracht naar een EU-land of een derde land, blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veilige berging van dat materiaal berusten bij het EU-land waar het werd geproduceerd. Het land van productie moet ervoor zorgen dat het land dat het afval ontvangt:

een overeenkomst heeft gesloten met de EU in verband met het veilige beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval;

beschikt over programma’s inzake beheer en berging van radioactief afval die voldoen aan de veiligheidsnormen van deze richtlijn;

geautoriseerde bergingsfaciliteiten heeft die operationeel zijn vooraleer het materiaal wordt overgebracht.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 22 augustus 2011.

ACHTERGROND

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2011/70/Euratom

22.8.2011

23.8.2013

PB L 199 van 2.8.2011, blz. 48-56

Laatste bijwerking 16.09.2015

Top