Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Energieprestaties van gebouwen

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Energieprestaties van gebouwen

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40 % van het totale energieverbruik van de Europese Unie (EU). Deze sector groeit en daarmee dus ook de energie-behoefte. Door deze te beperken kan de EU haar energieafhankelijkheid en broeikasgasemissies verkleinen in de richting van het doel om in 2020 het algehele energieverbruik met 20 % terug te hebben gedrongen.

BESLUIT

Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze wetgeving moet de energieprestaties van gebouwen in de EU verbeteren door rekening te houden met verschillende klimaat- en lokale omstandigheden. De richtlijn stelt minimumeisen en een gemeenschappelijke methodologie en heeft betrekking op energie voor verwarming, warm water, koeling, ventilatie en verlichting.

KERNPUNTEN

Nationale autoriteiten moeten kosteneffectieve minimumeisen voor energie-prestaties opstellen. Deze moeten minstens om de vijf jaar worden herzien.

Ze moeten betrekking hebben op verwarming, warm water, airconditioning en grote ventilatiesystemen.

De Commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een methodologie om het optimale kostenniveau voor de energieprestatie-eisen te berekenen.

Nieuwe gebouwen moeten aan de minimumnormen voldoen en voorzien zijn van alternatieve systemen met een hoog rendement. Gebouwen in het bezit van overheden en gebouwen waarin deze gehuisvest zijn, moeten op 31 december 2018 een bijna-energieneutrale status (*) hebben; andere nieuwe gebouwen moeten die twee jaar later hebben.

Voor bestaande gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, moeten de energieprestaties volgens de EU-eisen worden aangepast.

Nationale overheden hanteren een certificeringssysteem voor energieprestaties. De certificaten verschaffen de toekomstige koper of huurder informatie over de energiescore van het gebouw en aanbevelingen voor kosteneffectieve verbete-ringen. Ze moeten in alle advertenties in commerciële media worden vermeld wanneer gebouwen te koop of te huur worden aangeboden.

Nationale autoriteiten moeten regelmatige inspecties van verwarmings- en airconditioningssystemen uitvoeren.

De Commissie beoordeelt per 1 januari 2017 de voortgang die behaald is met betrekking tot de energieprestatiedoelstellingen en doet, indien nodig, nieuwe voorstellen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 8 juli 2010.

Kijk voor meer informatie op de gebouwenpagina van de website van de Europese Commissie.

KERNBEGRIPPEN

(*) Bijna-energieneutraal gebouw: gebouw met een zeer hoge energie-prestatie. De dicht bij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd, te bevatten.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2010/31/EU

8.7.2010

9.7.2012

PB L 153 van 18.6.2010, blz. 13-35

GERELATEERDE BESLUITEN

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 244/2012 van de Commissie van 16 januari 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de energieprestatie van gebouwen middels het vaststellen van een vergelijkend methodologisch kader voor het berekenen van kostenoptimale niveaus van minimumenergieprestatie-eisen voor gebouwen en onderdelen van gebouwen (PB L 81 van 21.3.2012, blz. 18-36).

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Financiële steun voor energie-efficiëntie in gebouwen (COM(2013) 225 final van 18.4.2013).

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Vooruitgang van de lidstaten op weg naar bijna-energieneutrale gebouwen (COM(2013) 483 final/2 van 7.10.2013).

Laatste bijwerking 06.08.2015

Top