EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energie-efficiëntie voor de 2020-doelstelling

Energie-efficiëntie voor de 2020-doelstelling

De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie (EU) zijn in maart 2007 overeengekomen om het voorziene energieverbruik van de EU tegen 2020 met 20 % te verminderen. Dat is het equivalent van de sluiting van 400 elektriciteitscentrales. In oktober 2014 spraken ze een hogere energiebesparingsstreefwaarde* af van 27 % of meer, tegen 2030.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie - Energie-efficiëntie: verwezenlijking van de 20 %-doelstelling (COM(2008) 772 final van 13 november 2008).

SAMENVATTING

WAT DOET DE MEDEDELING?

Ze analyseert de vooruitgang die de EU al heeft gemaakt in de richting van een grotere energie-efficiëntie* en identificeert de bestaande stimulerende en remmende factoren. Ze geeft ook details van het energie-efficiëntiepakket dat de Commissie wil voorstellen.

KERNPUNTEN

Het pakket bevat de volgende maatregelen:

  • Bestaande wetgeving over energie-efficiëntie in gebouwen zal worden uitgebreid om op meer gebouwen van toepassing te zijn. De Commissie meent dat een daling van het energieverbruik van 30 % in de sector haalbaar is.
  • Wetgeving inzake etikettering die vereist dat het energieverbruik van een product wordt vermeld, zal niet alleen op bestaande huishoudelijke apparaten van toepassing zijn, maar ook op commerciële en industriële energieverbruikende en -gerelateerde producten, zoals ramen en motoren die in gebouwen worden gebruikt.
  • Nieuwe wetgeving inzake energie-etikettering zal worden voorgesteld om het gebruik van brandstofefficiënte banden aan te moedigen. Met deze banden is minder kracht op het stuurwiel nodig, waardoor minder brandstof wordt verbruikt.
  • Bestaande maatregelen inzake de gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte (warmtekrachtkoppeling) zullen worden versterkt.

Vervolgens stelde de Commissie in 2011 een energie-efficiëntieplan voor om ervoor te zorgen dat de reductiedoelstelling van 20 % wordt gehaald en om bij te dragen aan de overgang naar een bronnenefficiënte en koolstofarme economie tegen 2050.

In 2012 nam de EU een nieuwe richtlijn inzake energie-efficiëntie aan. Deze richtlijn stelde de regels vast voor een efficiëntere levering en efficiënter gebruik van energie en voorzag in bepaalde indicatieve nationale energie-efficiëntiedoelstellingen.

ACHTERGROND

Energie efficiënter gebruiken heeft vele voordelen. Het kan huishoudens en bedrijven helpen om hun brandstofrekening te verminderen, Europa's afhankelijkheid van externe olie- en gasleveranciers verminderen, de klimaatverandering bestrijden en de economie van de EU duurzamer en concurrerender maken.

Voor meer informatie, zie de website over energie en milieu van de Europese Commissie.

KERNBEGRIPPEN

Energie-efficiëntie: minder energie gebruiken om dezelfde dienst te leveren, bijvoorbeeld energie-efficiënte ijskasten en wasmachines.

Energiebesparing: een dienst verminderen of er geen gebruik van maken om energie te besparen, bijvoorbeeld een licht uitdoen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1-56).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Energie-efficiëntieplan 2011 (COM(2011) 109 final van 8.3.2011).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Energie-efficiëntie en de bijdrage daarvan aan de energiezekerheid en het kader voor het klimaat- en energiebeleid voor de periode tot 2030 (COM(2014) 520 finalvan 23.7.2014).

Laatste bijwerking 09.04.2015

Top