EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europese strategie inzake handicaps 2010-2020

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Europese strategie inzake handicaps 2010-2020

SAMENVATTING VAN:

Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa voor personen met een handicap — COM(2010) 636 definitief

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

De mededeling zet een strategie uiteen om mensen met een handicap in staat te stellen hun rechten volledig uit te oefenen en op gelijke voet als anderen aan de samenleving en de economie deel te nemen.

De strategie bouwt voort op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (Gehandicaptenverdrag) en is ook een aanvulling op Europa 2020 (de strategie van de EU voor slimme, duurzame en inclusieve groei) en het Handvest van de grondrechten van de EU van het Verdrag van Lissabon.

KERNPUNTEN

In deze strategie worden acht gebieden voor gezamenlijke actie door de EU en de EU-landen genoemd:

Toegankelijkheid: zorgen dat personen met een handicap toegang hebben tot goederen, diensten en hulpmiddelen;

Participatie: zorgen dat personen met een handicap hun fundamentele rechten als Europese burgers kunnen uitoefenen;

Gelijkheid: zorgen dat beleid wordt geïmplementeerd (op zowel EU- als nationaal niveau) dat gelijkheid bevordert;

Werkgelegenheid: zorgen dat groeiend aantal personen met een handicap werk heeft, en voor een betere toegankelijkheid van werkplekken;

Onderwijs en opleiding: zorgen dat onderwijssysteem en permanente educatie toegankelijk zijn voor studenten en scholieren met een handicap. De Europese Commissie is al verscheidene initiatieven op het gebied van onderwijs gestart, zoals het Europees Agentschap voor de ontwikkeling van het bijzonder onderwijs;

Sociale bescherming: de wijdverspreide maatschappelijke problemen bestrijden waar personen met een handicap tegenaan lopen, zoals inkomensongelijkheid, de kans tot armoede te vervallen en maatschappelijke uitsluiting. De Structuurfondsen van de EU en de nationale programma's van EU-landen kunnen worden gebruikt om voor deze maatschappelijke bescherming te zorgen;

Gezondheid: zorgen dat personen met een handicap gelijke en betaalbare toegang krijgen tot (geestelijke) gezondheidszorg en -voorzieningen;

Externe actie: bevorderen van de rechten van personen met een handicap op internationaal niveau.

De tenuitvoerlegging van de strategie heeft het meeste succes als de EU-instellingen en EU-landen op de volgende manieren samenwerken:

voorlichting over kwesties in verband met handicaps;

mogelijkheden voor financiering ontwikkelen;

verbetering van de statistieken, en

ervoor zorgen dat het Gehandicaptenverdrag van de VN wordt toegepast.

Van de voortgang bij de toepassing van het Gehandicaptenverdrag wordt verslag gedaan in een werkdocument van de Commissie.

ACHTERGROND

In de EU hebben tachtig miljoen mensen (een zesde van de bevolking) een lichte tot zware handicap. Bij deze mensen, die door hun handicap vaak niet goed aan de maatschappij en de economie deel kunnen nemen, ligt het armoedepercentage 70 % boven het gemiddelde in de EU.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa (COM(2010) 636 definitief van 15.11.2010)

GERELATEERDE BESLUITEN

Werkdocument van de Commissie: Rapport over de tenuitvoerlegging van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap door de Europese Unie (SWD(2014) 182 final van 5.6.2014)

Laatste bijwerking 13.10.2015

Top