EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europa 2020: de strategie van de Europese Unie voor groei en werkgelegenheid

Europa 2020: de strategie van de Europese Unie voor groei en werkgelegenheid

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2010) 2020 definitief) – Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei

WAT IS HET DOEL VAN DE EUROPA 2020-STRATEGIE?

De Europa 2020-strategie moet ervoor zorgen dat het economisch herstel van de Europese Unie (EU) na de economische en financiële crisis wordt ondersteund door een reeks hervormingen, waardoor een stevige basis wordt gelegd voor groei en nieuwe werkgelegenheid tegen het jaar 2020. De strategie is gericht op de structureel zwakke plekken van de EU-economie en op economische en sociale kwesties, maar houdt ook rekening met de langetermijnproblemen die voortvloeien uit globalisering, druk op de hulpbronnen en vergrijzing.

KERNPUNTEN

 • De Europa 2020-strategie moet de EU in staat stellen een drieledigegroeite realiseren :
  • slimme groei, met een op kennis en innovatie gebaseerde ontwikkeling;
  • duurzame groei, gebaseerd op een groenere, competitievere economie waarin efficiënter met hulpbronnen wordt omgesprongen;
  • inclusieve groei, voor een economie met veel werkgelegenheid en sociale en territoriale cohesie.
 • De EU heeft voor deze ambitie vijf belangrijke streefcijfersvastgesteld die tegen 2020 moeten bereikt worden:
  • 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar moet werk hebben;
  • 3 % van het EU-bbp moet worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling;
  • de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen met 20 %, het aandeel hernieuwbare energie moet opgevoerd worden tot 20 % en de energie-efficiëntie dient met 20 % te verbeteren;
  • het percentage voortijdige schoolverlaters moet minder dan 10 % bedragen, en minstens 40 % van de jongere generatie moet een hogeronderwijsdiploma hebben;
  • het aantal mensen voor wie armoede of sociale uitsluiting dreigt, moet met 20 miljoen zijn gedaald.
 • De streefcijfers van de Europa 2020-strategie worden ook ondersteund door zeven kerninitiatieven op Europees niveau en in EU-landen: de Innovatie-Unie; Jeugd in beweging; de digitale agenda voor Europa; een efficient gebruik van hulpbronnen in Europa; een industriebeleid in een tijd van mondialisering; de agenda voor nieuwe vaardigheden en banen; en het Europees Platform tegen armoede.
 • Op Europees niveau vormen de interne markt, de EU-begroting en het Europese buitenlandse beleid aanvullende instrumenten om de streefcijfers van de Europa 2020-strategie te bereiken.

Uitvoering van de strategie in het kader van het Europees semester

 • De Europa 2020-strategie wordt uitgevoerd op basis van globale richtsnoeren voor economisch beleid van de EU-landen en de EU (Aanbeveling van de Raad (EU) 2015/1184) en richtsnoeren voor werkgelegenheidsbeleid van de EU-landen (Beslissing (EU) 2015/1848 van de Raad).
 • De EU-landen is verzocht om de streefcijfers van de Europa 2020-strategie om te zetten in nationale streefcijfers. Elk jaar publiceren zij in april hun nationale hervormingsprogramma waarin zij uiteenzetten wat er is gedaan om deze nationale streefcijfers te bereiken.
 • De Europese Commissie is belast met de follow-up van de resultaten. Ze presenteert een jaarrapport over de groei, beoordeelt de hervormingsprogramma’s van de EU-landen en dient voor elk land specifieke aanbevelingen in.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie - Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei [COM(2010) 2020 definitief, 3.3.2010

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Tussenopname van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank – Actie voor stabiliteit, groei en werkgelegenheid (COM(2012) 299 definitief, 30.5.2012)

Conclusies van de Europese Raad van Brussel van 25 en 26 maart 2010.

Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de Raad van 14 juli 2015 betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Europese Unie (PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27-31)

Besluit (EU) 2015/1848 van de Raad van 5 oktober 2015 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2015 (PB L 268, 15.10.2015, blz. 28-32)

Laatste bijwerking 07.02.2017

Top