Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Meertaligheid - een troef en een engagement

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Meertaligheid - een troef en een engagement

In deze mededeling van de Europese Commissie wordt de waarde van taaldiversiteit benadrukt. Hierin staan de stappen die moeten worden ondernomen om ervoor te zorgen dat meertaligheid wordt geïntegreerd in EU-beleidsmaatregelen teneinde de „doelstelling van Barcelona” te bereiken (Europeanen moeten behalve in hun moedertaal nog in twee andere talen kunnen communiceren).

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - Meertaligheid: een troef voor Europa en een gemeenschappelijk engagement (COM(2008) 566 final van 18.9.2008).

SAMENVATTING

In deze mededeling van de Europese Commissie wordt de waarde van taaldiversiteit benadrukt. Hierin staan de stappen die moeten worden ondernomen om ervoor te zorgen dat meertaligheid wordt geïntegreerd in EU-beleidsmaatregelen teneinde de „doelstelling van Barcelona” te bereiken (Europeanen moeten behalve in hun moedertaal nog in twee andere talen kunnen communiceren).

WAT HOUDT DEZE MEDEDELING IN?

  • Hierin staan voorstellen om gebruik te maken van bestaande programma’s en initiatieven om het leren van talen te bevorderen, taalvaardigheden te beoordelen en de cursusprogramma’s voor tolken en vertalers verder te ontwikkelen.
  • Hiermee wordt gezorgd voor de bevordering van de mobiliteit van studenten en werknemers, de verspreiding van de resultaten van de studie over taalvaardigheden, de bevordering van creativiteit en innovatie bij het leren van talen en de oprichting van een platform voor betrokken belanghebbenden voor de uitwisseling van optimale praktijkvoorbeelden.
  • Het gebruik van ondertiteling wordt gestimuleerd en de verspreiding van werken in Europa bevorderd; verder worden projecten ondersteund die betrekking hebben op taal- en communicatietechnologieën en grensoverschrijdende administratieve samenwerking om de taalbarrières te verkleinen.
  • De bevordering van Europese talen in niet-EU-landen wordt hiermee gestimuleerd om economische en culturele banden aan te halen.

KERNPUNTEN

  • Meertaligheid is belangrijk voor sociale samenhang en de mobiliteit van werknemers. Dit is een kernpunt in de Resolutie van de Raad van 2008 waarin een Europese strategie voor meertaligheid wordt benadrukt.
  • Er moet meer aandacht besteed worden aan volwassenen en personen die zich buiten het formele onderwijs bevinden, bij wie eentaligheid vaker voorkomt. Dit idee maakt onderdeel uit van het beginsel van een leven lang leren dat geformuleerd werd in de Aanbeveling van de Raad van 2012 waarin EU-landen opgeroepen werden om burgers betere uitzichten op werk te bieden op basis van informele leerervaringen.
  • Het beginsel van een leven lang leren is ook een kernonderdeel van het Erasmus+-programma, waarin de huidige regelingen voor sport, onderwijs, jeugd en opleiding van de EU worden verenigd en dat meer Europeanen de kans geeft om in het buitenland te wonen en vaardigheden te verwerven.
  • De taalbarrières in de EU kunnen verkleind worden door de media, nieuwe technologieën en vertaaldiensten.
  • Het belang van het leren van talen en de beoordeling van taalvaardigheden wordt opnieuw benadrukt in de Conclusies van de Raad van 2014 inzake meertaligheid en de ontwikkeling van taalvaardigheden.

KERNBEGRIPPEN

Het programma voor een leven lang leren (LLP) is een programma om Europese burgers in welk stadium van hun leven dan ook in staat te stellen te leren. Dit valt onder het Erasmus+-programma.

Nadere informatie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie:Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur.

GERELATEERDE BESLUITEN

Resolutie van de Raad van 21 november 2008 betreffende een Europese strategie voor meertaligheid (2008/C 320/01) (PB C 320 van 16.12.2008, blz. 1-3).

Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren (2012/C 398/01) (PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1-5).

Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van „Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50-83).

Conclusies van de Raad van 20 mei 2014 over meertaligheid en de ontwikkeling van taalcompetenties (2014/C 183/06) (PB C 183 van 14.6.2014, blz. 26-29).

Laatste bijwerking 19.12.2014

Top