Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Communautair douanewetboek gemoderniseerd

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Communautair douanewetboek gemoderniseerd

Het communautair douanewetboek bepaalt en definieert de wetgeving die van toepassing is op de in- en uitvoer van goederen tussen de Gemeenschap en derde landen. Dit nieuwe wetboek heeft tot doel de handel te vergemakkelijken en tegelijkertijd aan de grenzen een hoog veiligheidsniveau te garanderen.

BESLUIT

Verordening (EG) Nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek) [Publicatieblad L 145 van 4.6.2008].

SAMENVATTING

Het gemoderniseerde douanewetboek stelt een nieuwe, elektronische douaneomgeving in. Dit nieuwe wetboek integreert de gemeenschappelijke douaneprocedures van de lidstaten en zorgt ervoor dat de informaticasystemen van de 28 douaneadministraties beter op elkaar worden afgestemd. Het vervangt sinds 1 november 2013 het communautair douanewetboek van 1992.

Bepalingen uit het wetboek

Het gemoderniseerd douanewetboek van 2008 heeft betrekking op:

 • de algemene bepalingen betreffende het toepassingsgebied van de douanewetgeving, de missie van de douane en de rechten en plichten van personen in het kader van de douanewetgeving;
 • de factoren die ten grondslag liggen aan de toepassing van de in- en uitvoerrechten en andere maatregelen waaraan het goederenverkeer is onderworpen (gemeenschappelijk douanetarief, oorsprong van goederen en douanewaarde);
 • de douaneschuld en de zekerheidsstelling ervoor;
 • de behandeling door de douane van goederen die worden binnengebracht in het douanegebied van de Gemeenschap;
 • de geldende voorschriften in verband met douanestatus, plaatsing van goederen onder een douaneregeling, verificatie, vrijgeving en verwijdering van goederen;
 • het in het vrije verkeer brengen en de vrijstelling van invoerrechten;
 • de bijzondere douaneregelingen, die worden onderverdeeld in vier economische functies (douanevervoer, opslag, specifieke bestemming en veredeling);
 • de behandeling door de douane van het vertrek van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap (goederen die het douanegebied verlaten, uitvoer en wederuitvoer, vrijstelling van uitvoerrechten);
 • het Comité douanewetboek en de procedures volgens dewelke de Commissie uitvoeringsmaatregelen voor het wetboek kan goedkeuren.

De nieuwe bepalingen hebben tot doel de douaneprocedures te rationaliseren, zowel om de handel te vergemakkelijken als om nieuwe bedreigingen te voorkomen.

Door een versterking van de gemeenschappelijke reglementaire en operationele kaders van de douaneautoriteiten stelt het wetboek moderne processen in die zijn gebaseerd op systemen voor automatische gegevensverwerking, teneinde:

 • de vereenvoudiging en uniforme toepassing van de douanewetgeving te waarborgen;
 • de douanecontroles te verbeteren, die hoofdzakelijk worden uitgevoerd op basis van een risicoanalyse binnen een gemeenschappelijk kader voor risicobeheer . Andere controles dan douanecontroles moeten waar mogelijk samen met de douanecontroles worden uitgevoerd, in een one-stop-shop;
 • de douaneprocedures te vergemakkelijken; deze zullen volledig elektronisch verlopen zodat de vereenvoudigingen kunnen worden geoptimaliseerd en de procedures kunnen worden gecentraliseerd;
 • de huidige economische en/of opschortende douaneregelingen te rationaliseren; deze zullen worden herverdeeld in bijzondere regelingen voor het douanevervoer (extern of intern), de opslag (tijdelijke opslag, douane-entrepot, vrije zone), de specifieke bestemming (tijdelijke invoer of bijzondere bestemming) en de actieve of passieve veredeling van goederen om ze beter af te stemmen op de economische behoeften van de marktdeelnemers en ze toegankelijker te maken.

Sinds de mededeling van 2003 betreffende eenvoudige en papierloze procedures voor de douanediensten en het bedrijfsleven wordt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie de regel.

Met gemeenschappelijke informaticasystemen kunnen douaneautoriteiten onderling gegevens uitwisselen in overeenkomst met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. Deze systemen hebben met name betrekking op:

 • de door de marktdeelnemers vervulde formaliteiten;
 • de douaneregelingen (in het bijzonder in geval van gecentraliseerde vrijmaking) en de registratie/erkenning van marktdeelnemers (identificatie en registratie van de marktdeelnemers: EORI; toekenning van de status van geautoriseerde markdeelnemer vereenvoudiging douane en beveiliging en veiligheid: AEO);
 • het beheer van de risico’s in een gemeenschappelijk kader van de Commissie en de lidstaten, om de douaneautoriteiten in staat te stellen controles uit te voeren op basis van nationale, communautaire en internationale analyses.

Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

Door het nieuwe rechtskader zullen de douaneprocedures voor de handel in goederen tussen de delen van het douanegebied van de Gemeenschap waar de bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG inzake het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde gelden en delen van dat gebied waar deze bepalingen niet gelden, kunnen worden vereenvoudigd.

Context

Het communautair douanewetboek werd gemoderniseerd naar aanleiding van het verstrijken van het EGKS-Verdrag en de twee opeenvolgende uitbreidingen van de Europese Unie. Bovendien werd het in overeenstemming gebracht met de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 450/2008 [goedkeuring: medebeslissing COD/2005/0246]

24.6.2008

-

PB L 145 van 4.6.2008

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 528/2013

19.6.2013

-

PB L 165 van 18.6.2013

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking nr. 70/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven [Publicatieblad L 23/21 van 26.1.2008].

Laatste wijziging: 24.02.2014

Top