EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Veiligere cosmetische producten voor personen in de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Met deze verordening worden cosmetische producten die in de Europese Unie (EU) worden verkocht veiliger middels strikte veiligheidsvoorschriften ter bescherming van de volksgezondheid.
 • De verordening vereenvoudigt procedures voor bedrijven en regelgevende instanties in de sector en waarborgt dat cosmetische producten vrij kunnen worden verhandeld in de interne markt.
 • De regels worden aangepast aan de laatste technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, met inbegrip van het mogelijke gebruik van nanomaterialen.
 • Ze verbiedt dierproeven.

KERNPUNTEN

 • Alle producten moeten beschikken over een veiligheidsrapport voordat ze in de handel mogen worden gebracht.
 • Voor elk product moet een “verantwoordelijke persoon” worden aangesteld:
  • bedrijven mogen alleen cosmetische producten in de EU verkopen waarvoor binnen de Unie een natuurlijke persoon of een rechtspersoon als “verantwoordelijke persoon” is aangewezen;
  • de verantwoordelijke persoon moet waarborgen dat het product voldoet aan alle relevante veiligheidseisen van Verordening (EG) nr. 1223/2009.
 • Alle cosmetische producten hoeven slechts één keer te worden geregistreerd in het EU-portaal voor de kennisgeving van cosmetische producten.
 • Er is nu een specifieke vereiste voor het rapporteren van ernstige ongewenste bijwerkingen:
  • verantwoordelijke personen en distributeurs moeten dergelijke bijwerkingen aan hun bevoegde nationale autoriteiten melden;
  • nationale autoriteiten moeten deze informatie — samen met alle andere informatie die ze ontvangen van andere bronnen (zoals gebruikers of gezondheidswerkers) — delen met hun tegenhangers in andere EU-lidstaten.
 • De verpakking moet een reeks gegevens bevatten waaronder de naam en het adres van de verantwoordelijke persoon, de inhoud, voorzorgsmaatregelen voor gebruik en de lijst van ingrediënten.
 • In de verordening worden de regels vastgesteld voor het gebruik van nanomaterialen.
 • De verordening omvat een lijst van verboden, aan beperkingen onderworpen of toegestane stoffen voor gebruik in cosmetische producten.
 • Distributeurs moeten controleren of de etikettering, met inbegrip van de houdbaarheidsdatum en de taalvoorschriften, in orde zijn.
 • Etiketteringsgegevens op cosmetische producten moeten een lijst met ingrediënten omvatten; deze ingrediënten dienen te worden vermeld onder de gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten zoals uiteengezet in een door de Europese Commissie op te stellen en bij te houden woordenlijst. De woordenlijst, zoals uiteengezet in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/677, moet zijn opgesteld met inachtneming van internationaal erkende nomenclaturen, waaronder de internationale nomenclatuur voor cosmetische ingrediënten.
 • De diverse bijlagen bij de verordening zijn vele malen bijgewerkt. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de geconsolideerde versie van de verordening.
 • Omdat het in sommige gevallen moeilijk is om medische hulpmiddelen en cosmetische producten van elkaar te onderscheiden, strekt artikel 119 van Verordening (EU) 2017/745 (zie samenvatting) bovendien tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1223/2009 door het mogelijk te maken een voor de gehele EU geldend besluit te nemen betreffende de regelgevingsstatus van een product. Sinds 26 mei 2021 kan de Commissie op verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief bepalen of een specifiek product of een groep producten al dan niet onder de definitie van een “cosmetisch product” valt.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Deze is sinds 11 juli 2013 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (herschikking) (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59-209)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EC) nr. 1223/2009 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/677 van de Commissie van 31 maart 2022 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten voor gebruik bij de etikettering van cosmetische producten (PB L 127 van 29.4.2022, blz. 1-442)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van nanomaterialen in cosmetica en over de herziening van Verordening (EG) nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten wat nanomaterialen betreft (COM(2021) 403 final van 22.7.2021)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de ontwikkeling, validering en wettelijke erkenning van alternatieve methoden voor dierproeven op het gebied van cosmetische producten (2018) (COM(2019) 479 final van 15.10.2019)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Herziening van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten wat stoffen met hormoonontregelende eigenschappen betreft (COM(2018) 739 final van 7.11.2018)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende beweringen over producten op basis van gemeenschappelijke criteria op het gebied van cosmetische producten (COM(2016) 580 final van 19.9.2016)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende het verbod op dierproeven en het verbod op in de handel brengen en betreffende de stand van zaken met betrekking tot alternatieve methoden op het gebied van cosmetische producten (COM(2013) 135 final van 11.3.2013)

Laatste bijwerking 27.06.2022

Top