EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Veiligere cosmetische producten voor EU-burgers

Veiligere cosmetische producten voor EU-burgers

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Door de aanscherping van de veiligheidseisen in deze verordening worden cosmetische producten die in de Europese Unie (EU) worden verkocht, veiliger.
 • Procedures voor bedrijven en regelgevende instanties in de sector worden vereenvoudigd.
 • De regels worden aangepast aan de laatste technologische ontwikkelingen, met inbegrip van het mogelijke gebruik van nanomaterialen.
 • Het bestaande verbod op dierproeven wordt gehandhaafd.

KERNPUNTEN

 • Extra eisen voor het opstellen van het veiligheidsrapport dat producenten nodig hebben om een product op de markt te brengen.
 • Nieuw concept van de “verantwoordelijke persoon” voor ieder product:
  • bedrijven mogen alleen cosmetische producten in de EU verkopen waarvoor een natuurlijke persoon of een rechtspersoon als “verantwoordelijke persoon” is aangewezen;
  • de verantwoordelijke persoon moet waarborgen dat het product voldoet aan alle relevante veiligheidseisen van Verordening (EG) nr. 1223/2009.
 • Bureaucratische rompslomp voor producenten neemt af omdat zij hun producten nog maar één keer hoeven te registreren in het EU-portaal voor de kennisgeving van cosmetische producten.
 • Nieuwe eisen om ernstige ongewenste bijwerkingen te melden:
  • verantwoordelijke personen en distributeurs moeten dergelijke bijwerkingen aan hun nationale autoriteiten melden;
  • nationale autoriteiten moeten deze informatie — samen met alle andere informatie die ze van andere bronnen (gebruikers, gezondheidswerkers) ontvangen — delen met hun tegenhangers in andere EU-lidstaten.
 • De verpakking moet een reeks gegevens bevatten waaronder de naam en het adres van de verantwoordelijke persoon, de inhoud, voorzorgsmaatregelen voor gebruik en de lijst van ingrediënten.
 • Nieuwe regels inzake het gebruik van nanomaterialen.
 • Lijst van verboden, aan beperkingen onderworpen of toegestane stoffen voor gebruik in cosmetische producten.
 • Distributeurs moeten controleren of de etikettering, met inbegrip van de houdbaarheidsdatum en de taalvoorschriften, in orde zijn.
 • De belangrijkste punten van de verordening worden samengevat in deze infographic. De verordening strekt tot intrekking en vervanging van Richtlijn 76/768/EEG.
 • De diverse bijlagen bij de verordening zijn vele malen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de geconsolideerde versie van de verordening.
 • Omdat het in sommige gevallen moeilijk is om medische hulpmiddelen en cosmetische producten van elkaar te onderscheiden, strekt artikel 119 van Verordening (EU) 2017/745 (zie samenvatting) bovendien tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1223/2009 door het mogelijk te maken een voor de gehele EU geldend besluit te nemen betreffende de regelgevingsstatus van een product. Sinds 26 mei 2021 kan de Europese Commissie op verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief bepalen of een specifiek product of een groep producten al dan niet onder de definitie van “cosmetisch product” valt.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 11 juli 2013 van toepassing.

ACHTERGROND

Ga voor meer informatie naar:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59-209)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1223/2009 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de ontwikkeling, validering en wettelijke erkenning van alternatieve methoden voor dierproeven op het gebied van cosmetische producten (2018) (COM(2019) 479 final van 15.10.2019)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Herziening van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten wat stoffen met hormoonontregelende eigenschappen betreft (COM(2018) 739 final van 7.11.2018)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende beweringen over producten op basis van gemeenschappelijke criteria op het gebied van cosmetische producten (COM(2016) 580 final van 19.9.2016)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende het verbod op dierproeven en het verbod op in de handel brengen en betreffende de stand van zaken met betrekking tot alternatieve methoden op het gebied van cosmetische producten (COM(2013)135 final van 11.3.2013)

Laatste bijwerking 18.05.2021

Top