EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 851/2004: oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • Deze verordening voorziet in de oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (European Centre for Disease Prevention and Control — ECDC).
 • De in de verordening opgenomen opdracht van het ECDC is:
  • het opsporen,
  • het beoordelen en
  • het meedelen van reeds aanwezige en zich ontwikkelende risico's voor de menselijke gezondheid als gevolg van overdraagbare ziekten.
 • De verordening regelt de organisatie, de organen en de praktische regelingen van het ECDC.

KERNPUNTEN

Opdracht

De opdracht van het ECDC is het opsporen, beoordelen en meedelen van reeds aanwezige en zich ontwikkelende risico's voor de menselijke gezondheid als gevolg van overdraagbare ziekten.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, doet het ECDC het volgende:

 • het opzoeken, verzamelen, vergelijken, beoordelen en verspreiden van relevante wetenschappelijke en technische gegevens;
 • het verstrekken van onafhankelijke wetenschappelijke adviezen en wetenschappelijke en technische bijstand, waaronder opleiding;
 • het verstrekken van informatie aan de Europese Commissie, EU-landen, EU-instellingen (zoals de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en het Europees Geneesmiddelenbureau) en internationale organisaties die actief zijn op het gebied van de volksgezondheid (bv. de Wereldgezondheidsorganisatie);
 • het coördineren van de netwerkactiviteiten van organisaties die werkzaam zijn op de gebieden die onder de opdracht van het ECDC vallen en die werkzaam zijn op het gebied van specifieke surveillancenetwerken;
 • het uitwisselen van informatie, expertise en optimale praktijken en het vergemakkelijken van de ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijke acties.

Taken

De belangrijkste taken van het ECDC zijn:

Organisatie

Het ECDC bestaat uit:

 • een raad van bestuur die bestaat uit:
  • één lid voor ieder van de 28 EU-landen (1), alsmede voor Liechtenstein, Noorwegen en IJsland,
  • twee leden die door het Europees Parlement worden aangewezen en
  • drie leden die de Commissie vertegenwoordigen en door haar worden benoemd.

De raad van bestuur ziet erop toe dat het ECDC door de vaststelling van een werkprogramma en financiële bepalingen zijn opdracht en taken vervult;

 • een directeur, die wordt bijgestaan door een kleine kern van medewerkers. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het ECDC en de opstelling en uitvoering van het werkprogramma;
 • een adviesforum dat bestaat uit vertegenwoordigers van de bevoegde nationale instanties. Het adviesforum vormt een platform voor uitwisseling van informatie over bedreigingen van de gezondheid en voor bundeling van kennis.

Ziekteprogramma's

De ziektespecifieke werkzaamheden van het ECDC bestaan uit zeven horizontale programma's:

Microbiologisch volksgezondheidsprogramma

In aanvulling op de ziektespecifieke programma's heeft het ECDC een microbiologisch volksgezondheidsprogramma. Dit programma heeft ten doel de capaciteit van deskundige en referentielaboratoria in Europa te versterken en de samenwerking tussen hen te bevorderen.

Mededeling

Via het mediacentrum op de website zorgt het ECDC ervoor dat het publiek snel wordt voorzien van objectieve, betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke informatie met betrekking tot de activiteiten van het ECDC en de resultaten daarvan.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening trad op 20 mei 2004 in werking.

ACHTERGROND

Overdraagbare ziekten kunnen een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de mens vormen omdat deze ziekten in zeer korte tijd over de hele wereld kunnen worden verspreid. De EU heeft het ECDC om effectief en snel te kunnen reageren in geval van epidemieën (zoals SARS — severe acute respiratory syndrome).

Het ECDC is sinds mei 2005 operationeel en is gevestigd in Stockholm (Zweden).

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 851/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1-11)

Laatste bijwerking 11.01.2016(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.

Top