EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bescherming van werknemersrechten bij de overdracht van ondernemingen

Bescherming van werknemersrechten bij de overdracht van ondernemingen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2001/23/EG — betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij de overdracht van een bedrijf of onderneming

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn legt de voor de gehele EU geldende rechten van werknemers vast bij de overdracht van een bedrijf of onderneming waar ze werken, alsook de verplichtingen voor de vervreemders en verkrijgers.

KERNPUNTEN

Werkingssfeer

De richtlijn is van toepassing op alle soorten arbeidsverhoudingen, ongeacht:

het aantal gewerkte of te werken uren

het soort arbeidscontract (van onbepaalde duur, van bepaalde duur of tijdelijk).

Ze is van toepassing op alle ondernemingen, openbaar en particulier, die een economische activiteit uitoefenen, al dan niet met winstoogmerk.

Eigendomsoverdracht

de overdracht kan een gevolg zijn van een overeenkomst of fusie,

de persoon of het bedrijf die de overdracht ontvangt, wordt eigenaar van het bedrijf dat hij of zij heeft verkregen.

Overdracht van arbeidsbetrekkingen

De overdracht van een onderneming is geen reden voor ontslag. Een ontslag mag alleen plaatsvinden om economische, technische of organisatorische redenen.

Bij de overdracht van een bedrijf behouden werknemers hun rechten en verplichtingen zoals beschreven in een bestaand arbeidscontract of bestaande arbeidsbetrekking.

De vastgelegde voorwaarden voor werknemers die zijn opgenomen in een collectieve overeenkomst met het overgedragen bedrijf blijven tijdens de duur ervan gelden. Deze periode kan echter door nationale regeringen worden beperkt maar in geen geval niet tot minder dan een jaar.

De rechten en verplichtingen van werknemers krachtens het socialezekerheidsstelsel worden niet overgedragen. Nationale regeringen mogen echter maatregelen treffen om de door dit stelsel verkregen pensioenrechten te behouden.

Wanneer de overdracht in het kader van insolventie- of faillissementsprocedures plaatsvond, behouden werknemers hun rechten en plichten niet. Nationale regeringen mogen actie ondernemen om misbruik te voorkomen van insolventieprocedures die werknemers hun rechten ontzeggen.

Werknemersvertegenwoordigers

Werknemersvertegenwoordigers moeten tijdens de overdracht hun rol blijven uitspelen totdat een herbenoeming mogelijk is. Werknemers moeten vertegenwoordigd blijven, ook in het geval van een insolventie- of faillissementsprocedure.

Vertegenwoordigers moeten worden geraadpleegd alvorens maatregelen worden genomen die betrekking hebben op werknemers.

Zowel de vorige als nieuwe werkgever moet zijn werknemers of diens vertegenwoordigers tijdig inlichten over:

de datum of voorgestelde datum van de overdracht

de redenen van de overdracht

de wettelijke, economische en sociale gevolgen van de overdracht voor de werknemers

eventuele beoogde maatregelen met betrekking tot de werknemers.

Indien het betrokken EU-land over een arbitrage-instantie beschikt, kunnen deze vereisten ten aanzien van informatie en consultatie zich beperken tot situaties waarin de overdracht een aanzienlijk aantal werknemers benadeelt.

ACHTERGROND

Arbeidsomstandigheden — overdracht van ondernemingen.

BESLUIT

Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2001/23/EG van de Raad

11.4.2001

16.2.1979

PB L 82van 22.3.2001, blz. 16-20

Achtereenvolgende wijzigingen van Richtlijn 2001/23/EG werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

Laatste bijwerking 06.10.2015

Top