EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

i2010: de informatiemaatschappij en de media in dienst van de groei en de werkgelegenheid

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

i2010: de informatiemaatschappij en de media in dienst van de groei en de werkgelegenheid

i2010 is het nieuwe strategische kader van de Europese Commissie dat de grote beleidslijnen omvat voor de informatiemaatschappij en de media. Dit nieuwe geïntegreerde beleid heeft met name tot doel kennisverwerving en innovatie te bevorderen ter ondersteuning van de economische groei en het creëren van meer en kwalitatief betere banen. i2010 past in het kader van de herziene strategie van Lissabon.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Comité van de Regio's van 1 juni 2005 - i2010 – Een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid [COM(2005) 229 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

SAMENVATTING

Met i2010 wordt een bijdrage geleverd tot een geïntegreerde benadering voor het beleid op het stuk van de informatiemaatschappij en de audiovisuele media in de Europese Unie. Het is de bedoeling de acties van de lidstaten met het oog op de digitale convergentie te coördineren en een antwoord te bieden op de uitdagingen van de informatiemaatschappij. Om dit strategische kader uit te werken is uitgegaan van een brede raadpleging van de belanghebbenden over eerdere initiatieven en instrumenten zoals eEurope en de mededeling over de toekomst van het Europese audiovisuele regelgevingsbeleid.

De Commissie stelt drie prioriteiten voor voor het Europese beleid ten aanzien van de informatiemaatschappij en de media die vóór 2010 moeten worden bereikt: de voltooiing van een gemeenschappelijke Europese informatieruimte; de versterking van innovatie en investering in onderzoek met betrekking tot informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en de totstandbrenging van een inclusieve Europese informatiemaatschappij.

Een gemeenschappelijke Europese informatieruimte

Om een open en concurrentiekrachtige interne markt voor de informatiemaatschappij en de media te bevorderen, is de eerste doelstelling van i2010 een gemeenschappelijke Europese informatieruimte tot stand te brengen die betaalbare en veilige breedbandcommunicatie, rijke en gevarieerde inhoud en digitale diensten biedt. De Commissie wil vier belangrijke doelstellingen verwezenlijken:

 • de snelheid van de breedbanddiensten in Europa verhogen;
 • nieuwe diensten en online-inhoud aanmoedigen;
 • apparatuur en platforms ontwikkelen die "met elkaar kunnen communiceren";
 • het internet veiliger maken door het te beveiligen tegen fraudeurs, schadelijke inhoud en technische storingen.

Om de gemeenschappelijke Europese informatieruimte te realiseren voorziet de Commissie in de volgende maatregelen:

 • herziening van het regelgevingskader voor elektronische communicatie, met inbegrip van het uitstippelen van een strategie voor efficiënt spectrumbeheer;
 • realisatie van een coherent kader voor de diensten van de informatiemaatschappij en de mediadiensten door:
  • de modernisering van het juridisch kader voor de audiovisuele diensten, te beginnen met de herziening van de richtlijn “Televisie zonder grenzen” (2005);
  • de verwezenlijking van iedere aanpassing die nodig is voor het acquis van de Gemeenschap dat relevant is voor de diensten van de informatiemaatschappij en de mediadiensten (2007);
  • de aanmoediging van een snelle en efficiënte implementatie van het bestaande en bijgewerkte acquis.
 • voortdurende steunverlening voor de productie en distributie van Europese inhoud zoals de programma's eLearning en eContent plus en hun opvolgers;
 • ontwikkeling en uitvoering van een strategie voor een veilige Europese informatiemaatschappij, met name door de aandacht te vestigen op de behoefte aan zelfbescherming, waakzaamheid en toezicht in verband met bedreigingen, en aan snelle en doeltreffende reacties bij aanvallen en systeemstoringen;
 • inventarisatie en stimulering van gerichte acties op het gebied van de interoperabiliteit, met name het digitale-rechtenbeheer.

Innovatie en investeringen in onderzoek

Om innovatie en investeringen in onderzoek op het gebied van ICT te versterken, wil de Commissie prestaties van wereldformaat op het gebied van ICT-onderzoek en ‑innovatie stimuleren door de kloof met Europa's belangrijkste concurrenten te dichten. In dat kader stelt zij voor:

 • de steun voor ICT-onderzoek van de Gemeenschap tegen 2010 met 80% te verhogen en te lidstaten te verzoeken dit voorbeeld te volgen;
 • de ICT-onderzoekspriorititeiten vast te stellen rondom de belangrijke technologiepijlers van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7) zoals technologieën gericht op kennis, inhoud en creativiteit, geavanceerde en open communicatienetwerken, veilige en betrouwbare software, ingebedde systemen en nano-elektronica;
 • onderzoeks- en introductie-initiatieven te ontplooien om oplossingen te vinden voor de grote knelpunten zoals de interoperabiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid, identiteitsbeheer en beheer van rechten, die zowel technologische als structurele oplossingen vergen;
 • aanvullende maatregelen vast te stellen om de particuliere investeringen in ICT-onderzoek en -innovatie aan te moedigen (2006);
 • specifieke voorstellen te doen voor een informatiemaatschappij voor iedereen in het kader van de communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie voor de periode 2007-2013;
 • een e-businessbeleid te ontwikkelen dat erop gericht is de technologische, organisatorische en juridische hinderpalen voor de acceptatie van ICT uit te weg te ruimen en daarbij de nadruk te leggen op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB);
 • instrumenten te ontwikkelen om nieuwe arbeidspatronen te ondersteunen waarmee de innovatie van bedrijven en de aanpassing aan nieuwe vaardigheidsbehoeften worden verbeterd.

Inclusie, betere overheidsdiensten en kwaliteit van het leven

De Commissie wenst de sociale, economische en territoriale samenhang te versterken via een op inclusie gebaseerde Europese informatiemaatschappij. Zij wil de groei en de werkgelegenheid in het kader van een duurzame ontwikkeling ondersteunen en wil de prioriteit geven aan de verbetering van de overheidsdiensten en de kwaliteit van het leven. Om de doelstelling te bereiken van een inclusieve informatie­maatschappij die overheidsdiensten van hoge kwaliteit biedt en de levens­kwaliteit bevordert, stelt de Commissie met name voor:

 • beleidsoriëntaties inzake de toegankelijkheid van elektronische diensten (e-toegankelijkheid) en de territoriale breedbanddekking op te stellen teneinde het gebruik van ICT-diensten door een groter aantal mensen te vergemakkelijken (2005);
 • een voorstel te doen voor een Europees initiatief ten aanzien van elektronische inclusie (e-inclusie) om kwesties zoals gelijke kansen, ICT-vaardigheden en discrepanties tussen regio's aan te pakken (2008);
 • een actieplan voor elektronische administratie vast te stellen en strategische richtsnoeren op te stellen om het gebruik van ICT door overheidsdiensten te bevorderen. Zij zal demonstratieprojecten opstarten om op werkelijke schaal de technologische, juridische en organisatorische oplossingen voor het online brengen van overheidsdiensten uit te testen;
 • als voorlopige stap drie baanbrekende ICT-initiatieven te ontplooien die de "kwaliteit van het leven" moeten verbeteren: de zorg voor mensen in een vergrijzende samenleving, veiliger en schoner vervoer, met name door de ontwikkeling van een “intelligente auto” en digitale bibliotheken ter bevordering van de culturele diversiteit.

Governance

De Commissie zal voorstellen uitwerken om de regelgevingskaders voor elektronische communicatie, de informatiemaatschappij en de mediadiensten bij de tijd te brengen. Zij stelt eveneens voor om financiële instrumenten van de Gemeenschap te gebruiken om investeringen in strategisch onderzoek te bevorderen en de knelpunten voor innovatie op ICT-gebied uit de weg te ruimen. Tenslotte wil zij een beleid ontwikkelen om de e-inclusie en de kwaliteit van het leven te bevorderen.

In het kader van de nationale hervormingsprogramma's verplichten de lidstaten zich ertoe uiterlijk half oktober 2005 de prioriteiten voor de informatiemaatschappij vast te stellen die zijn afgestemd op de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid. Zij zullen met name toezien op:

 • een snelle en grondige omzetting van de nieuwe, voor de digitale convergentie relevante regelgevingskaders waarbij de nadruk wordt gelegd op open en concurrerende markten;
 • een verhoging van het budget voor onderzoek naar ICT in de nationale begrotingen om moderne en interoperabele, op ICT steunende overheidsdiensten te ontwikkelen;
 • de stimulering van de innovatie in de ICT door middel van investeringen;
 • de ontwikkeling van de informatiemaatschappij op nationaal niveau dankzij ambitieuze doelstellingen.

De lidstaten hebben hun resultaten gepresenteerd in het kader dat is vastgelegd bij de herziening van de Lissabonstrategie.

De Commissie nodigt ook de overige betrokken partijen uit om een open en constructieve dialoog te voeren die de ontwikkeling van een innovatieve kennismaatschappij ondersteunt. In het bijzonder dienen de industriële partners ernaar te streven de investeringen in onderzoek naar nieuwe technologieën op dit gebied op te voeren.

Ten einde alle relevante partijen bij de zaak te betrekken stelt de Commissie voor de open coördinatiemethode te gebruiken, met onder meer een uitwisseling van goede praktijken en jaarlijkse verslagen over de voortgang die is geboekt bij het behalen van de Lissabon-doelstellingen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Verslag over het digitale concurrentievermogen van Europa: voornaamste successen van de i2010 strategie 2005 - 2009 [COM(2009) 390 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

In deze mededeling maakt de Commissie de balans op van de “i2010”-strategie die tussen 2005 en 2010 ten uitvoer werd gelegd. Uit de evaluatie is gebleken dat de maatregelen die in de afgelopen vier jaar op het gebied van ICT zijn genomen, geholpen hebben Europa te moderniseren op zowel economisch als sociaal vlak en bijgedragen hebben tot de volgende resultaten:

 • het aantal Europese burgers met internet is sterk toegenomen, vooral in de kansarme groepen;
 • Europa is wereldkampioen breedbandinternet;
 • het aantal breedbandaansluitingen is toegenomen;
 • Europa is het nummer één op het gebied van mobiele telefonie;
 • het aanbod en het gebruik van onlinediensten is sterk gestegen;
 • er is vooruitgang geboekt op het gebied van ICT, zoals in micro- en nano-elektronica, in de gezondheidszorg en op het vlak van verkeersveiligheid;
 • het ICT-beleid is geleidelijk in het algemene beleid geïntegreerd.

In vergelijking met de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea loopt de Europese Unie echter nog steeds sterk achter wat onderzoek en technologische ontwikkeling op ICT-gebied betreft. Om concurrerend te blijven, heeft Europa dan ook nood aan een nieuwe digitale agenda. Daarom heeft de Commissie een openbare onlineraadpleging gepland over bepaalde sleutelaspecten van het toekomstige ICT- en mediabeleid van de EU.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 17 april 2008 - Europa's digitale toekomst voorbereiden - Middenevaluatie van i2010 [COM(2008) 199 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]. De Commissie constateert dat er een sterke groei is van de breedbandcommunicatie in Europa. Meer dan de helft van de Europeanen (250 miljoen personen) gebruikt regelmatig het internet. In 2007 werden bijna 40 miljoen nieuwe gebruikers geteld. Overheidsdiensten, waaronder 96% van de Europese scholen en 57% van de artsen, doen steeds meer een beroep op breedbandverbindingen. Bij de ondernemingen beschikte 77% over een breedbandaansluiting. Breedband wordt dus stilaan de standaardaansluiting.

Maar naast deze constatering van de sterke groei van breedband in de EU, worden in dit rapport ook concrete voorstellen gedaan voor een heroriëntering van het i2010- initiatief voor de periode 2008-2010. Doel is het concurrentievermogen van de meest geavanceerde landen te stimuleren en tegelijk de verschillen tussen de lidstaten te verminderen. Concreet wil de Commissie impulsen geven aan de gemeenschappelijke technologische initiatieven om het onderzoek in verband met ICT te bevorderen. Een gids over de rechten en plichten van de gebruikers van digitale technieken in de EU zal in 2008 worden uitgebracht om het gebruik van nieuwe onlinetechnologieën te bevorderen en de digitale kloof tussen de lidstaten te dichten. De Commissie hoopt hiermee tevens pan-Europese overheidsdiensten te ontwikkelen, zoals het initiatief met betrekking tot elektronische identificatie of de elektronische handtekening.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - i2010 - Jaarverslag over de informatiemaatschappij 2007 [COM(2007) 146 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

In dit tweede verslag doet de Commissie een aantal aanbevelingen en geeft zij maatregelen aan voor 2007 en 2008, namelijk:

 • herziening van het regelgevingskader voor elektronische communicatie;
 • voortzetting van het innovatiebeleid op ICT-gebied, het normalisatiebeleid van de EU en het programma voor concurrentievermogen en innovatie (PCI);
 • inclusie, betere overheidsdiensten en levenskwaliteit (e-toegankelijkheid, digitale geletterdheid, e-overheid, intelligente auto, energie-efficiency).

Met het oog op de tussentijdse evaluatie in 2008 worden in het verslag een reeks voorbereidende maatregelen genoemd, namelijk:

 • omschrijving van de ontwikkelingsperspectieven, in het bijzonder dankzij de mogelijkheden van het nieuwe internet, in samenwerking met de Groep van hoog niveau voor i2010;
 • opzet van een openbare raadpleging van alle betrokkenen;
 • aanpak van de grote problemen die bij de tussentijdse herziening aan het licht zijn gekomen, in het kader van een evenement i2010 op hoog niveau in 2008.

Het resultaat van deze gedachtewisselingen zal mede de input vormen voor de besprekingen tijdens de Europese Raad in het voorjaar 2008, die zich zal buigen over het internet van de nieuwe generatie.

Laatste wijziging: 09.12.2009

Top