EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Veiligheid en gezondheid op het werk — algemene regels

Veiligheid en gezondheid op het werk — algemene regels

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 89/391/EEG — maatregelen om de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk te verbeteren

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn staan maatregelen om de veiligheid en gezondheid van mensen op het werk te verbeteren. Hierin staan verplichtingen voor zowel werkgevers* als werknemers* om ongevallen en beroepsziekten op de werkvloer te verminderen.

KERNPUNTEN

Deze richtlijn is van toepassing op alle particuliere of openbare sectoren (industriële, landbouw-, handels-, administratieve, dienstverlenende, educatieve, culturele, vrijetijdsactiviteiten, enz.).

Hierin wordt bepaald dat werkgevers:

  • Verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers. Dit omvat het evalueren en het vermijden van risico's, het ontwikkelen van een algemeen veiligheidsbeleid en het verstrekken van passende scholing aan het personeel.
  • Iemand moeten benoemen die verantwoordelijk is om risico's op het werk te voorkomen.
  • De nodige voorzorgsmaatregelen moeten treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie.
  • De risico's waarmee bepaalde werknemers kunnen worden geconfronteerd, moeten beoordelen en ervoor moeten zorgen dat de noodzakelijke beschermende maatregelen zijn getroffen.
  • Medewerkers en/of hun vertegenwoordigers van alle relevante informatie over de mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's en de maatregelen die genomen zijn om ze te voorkomen, voorzien.
  • Werknemers en/of hun vertegenwoordigers raadplegen en hen betrekken bij alle discussies over veiligheid en gezondheid op het werk.
  • Ervoor moeten zorgen dat alle werknemers voor hun werk relevante adequate scholing op het gebied van veiligheid en gezondheid krijgen.

Andere belangrijke punten

  • Iedere werknemer is verantwoordelijk om zoveel mogelijk voor de gezondheid en veiligheid van zichzelf en van zijn/haar collega's te zorgen.
  • Er moet speciale bescherming worden geboden voor werknemers die bijzonder gevoelig zijn voor mogelijke risico's en gevaren op de werkvloer.
  • De richtlijn is niet van toepassing op bepaalde openbare diensten, zoals de politie, strijdkrachten of elementen voor civiele bescherming.

KERNBEGRIPPEN

* Werknemer: iedere persoon die door een werkgever wordt tewerkgesteld, alsmede stagiairs en leerlingen, met uitzondering van huispersoneel.

* Werkgever: iedereen die wederpartij is in de arbeidsverhouding met een werknemer en die de verantwoordelijkheid draagt voor de onderneming.

ACHTERGROND

BESLUIT

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 89/391/EEG

19.6.1989

31.12.1992

PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1-8

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1882/2003

20.11.2003

PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1-53

Richtlijn 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

PB L 165 van 27.6.2007, blz. 21-24

Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

PB L 311 van 21.11.2008, blz. 1-54

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 89/391/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 08.05.2020

Top