EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Een leven lang leren — Sleutelcompetenties

Een leven lang leren — Sleutelcompetenties

 

SAMENVATTING VAN:

Aanbeveling 2006/962/EG inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren

WAT IS HET DOEL VAN DEZE AANBEVELING?

Met deze aanbeveling worden de overheden in de EU aangespoord het onderwijzen en leren van sleutelcompetenties onderdeel te laten uitmaken van hun strategieën voor een leven lang leren. In de aanbeveling worden acht sleutelcompetenties geïdentificeerd die essentieel zijn voor elk individu in een op kennis gebaseerde samenleving.

KERNPUNTEN

 • De acht sleutelcompetenties zijn:
 • 1.

  Communicatie in de moedertaal: de vaardigheid concepten, gedachten, gevoelens, feiten en meningen te uiten en interpreteren, zowel mondeling als schriftelijk.

 • 2.

  Communicatie in vreemde talen: als bovenstaande, maar inclusief bemiddelingsvaardigheden (d.w.z. samenvatten, anders verwoorden, tolken of vertalen) en intercultureel begrip.

 • 3.

  Wiskundige competentie en basiscompetentie op het gebied van exacte wetenschappen en technologie: degelijke beheersing van rekenvaardigheid, begrip van de natuurlijke wereld en de vaardigheid kennis en technologie toe te passen om menselijke behoeften vast te stellen (bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, vervoer of communicatie).

 • 4.

  Digitale competenties: de vertrouwdheid met en het kritische gebruik van informatie- en communicatietechnologieën voor werk, in de vrije tijd en voor communicatie.

 • 5.

  Leercompetenties: het vermogen om het eigen leerproces te organiseren, zowel individueel als in groepen.

 • 6.

  Sociale en burgerschapscompetenties: het vermogen op een efficiënte en constructieve manier deel te nemen aan het sociale en beroepsleven, tot actieve en democratische participatie, met name in toenemend gediversifieerde samenlevingen.

 • 7.

  Ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap: het vermogen om ideeën in daden om te zetten via creativiteit, innovatie en het nemen van risico's, alsook het vermogen om projecten te plannen en verwezenlijken.

 • 8.

  Cultureel bewustzijn en culturele expressie: het vermogen het belang van de creatieve expressie van ideeën, ervaringen en emoties te erkennen in diverse vormen, waaronder muziek, literatuur en beeldende kunsten.

 • De Europese Commissie:
  • draagt bij aan nationale inspanningen om onderwijs- en opleidingsstelsels te ontwikkelen;
  • gebruikt de acht sleutelcompetenties om het van elkaar leren (peer learning) en de uitwisseling van goede praktijken te stimuleren;
  • stimuleert breder gebruik van de acht sleutelcompetenties in gerelateerd EU-beleid;
  • rapporteert elke twee jaar over de geboekte vooruitgang.
 • In 2009 kwam de EU een nieuw strategisch programma voor Europese samenwerking overeen in onderwijs en opleiding (ET 2020) tot 2020. Dit verving het eerdere ET 2010. Hierin werd het belang van een leven lang leren en mobiliteit vastgesteld om onderwijs- en opleidingsstelsels voor beroepsonderwijs meer te laten inspelen op veranderingen en meer voor de wijdere wereld te laten openstaan.
 • In 2014 werd het programma voor een leven lang leren overgenomen door Erasmus+, samen met zes andere, eerder op zichzelf staande onderwijs-, opleidings- en jeugdprogramma's.

ACHTERGROND

In een in toenemende mate geglobaliseerde wereld moeten mensen over een breed scala aan vaardigheden beschikken om zich te kunnen aanpassen en succesvol te zijn in een snel veranderende omgeving. Het oorspronkelijke programma voor een leven lang leren was erop gericht mensen in elke fase van hun leven leermogelijkheden te bieden.

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Aanbeveling 2006/962/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren (PB L 394 van 30.12.2006, blz. 10-18)

Laatste bijwerking 10.10.2016

Top