EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Werkprogramma voor de follow-up inzake de doelstellingen voor de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Werkprogramma voor de follow-up inzake de doelstellingen voor de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa

Doel van dit werkprogramma is de toekomstige concrete doelstellingen van de onderwijs- en opleidingsstelsels te verwezenlijken.

BESLUIT

Gedetailleerd werkprogramma voor de follow-up inzake de doelstellingen voor de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa [Publicatieblad C 142 van 14.6.2002].

SAMENVATTING

Tijdens de Europese Raad van Barcelona heeft de Raad "Onderwijs" samen met de Commissie het onderstaande werkprogramma voorgesteld. Het bevat een gedetailleerd tijdschema voor de verwezenlijking van de toekomstige concrete doelstellingen van de onderwijs- en opleidingsstelsels, terwijl ook de te realiseren hoofdpunten worden aangegeven.

- De kwaliteit van de onderwijs- en opleidingsstelsels verbeteren

Strategische en geassocieerde doelstellingen

Hoofdpunten

Indicatoren voor het meten van de vorderingen

Verbetering van het onderwijs en de opleiding voor onderwijsgevenden en opleidersBegindatum: 2002

- De vaardigheden inventariseren waarover onderwijsgevenden en opleiders in het licht van hun veranderende rol in de kennismaatschappij moeten beschikken- De voorwaarden creëren voor een adequate ondersteuning van onderwijsgevenden en opleiders bij het inspelen op de uitdagingen van de kennismaatschappij, onder andere door initiële opleiding en bijzondere nascholing in het kader van levenslang leren- Zorgen voor een voldoende instroom voor alle vakken en alle niveaus in de onderwijsberoepen en voorzien in de langetermijnbehoeften van deze sector door deze beroepen nog aantrekkelijker te maken- Aantrekken van nieuwe onderwijsgevenden en opleiders met ervaring op andere gebieden

- Tekort/overschot aan gekwalificeerde onderwijsgevenden en opleiders op de arbeidsmarkt- Progressie in het aantal aanmeldingen voor opleidingsprogramma's (onderwijsgevenden en opleiders)- Percentage onderwijsgevenden en opleiders dat een ononderbroken beroepsopleiding volgt

Vaardigheden voor de kennismaat-schappij ontwikkelenBegindatum: 2e helft 2001

- Nieuwe basisvaardigheden bepalen en vaststellen hoe deze vaardigheden tezamen met de traditionele basisvaardigheden beter in de leerplannen kunnen worden geïntegreerd- Iedereen, ook kansarmen, personen met bijzondere behoeften, vroegtijdige schoolverlaters en volwassen lerenden, daadwerkelijk de mogelijkheid geven om zich basisvaardigheden eigen te maken- Bevorderen van officiële erkenning van basisvaardigheden, om onderwijs, bijscholing en inzetbaarheid te vergemakkelijken

- Aantal personen dat secundair onderwijs voltooit- Ononderbroken opleiding van onderwijsgevenden- Bereikt niveau van taalvaardigheid, van rekenkundige/wiskundige vaardigheid, en van "leren leren"- Percentage volwassenen met minder dan hoger secundair onderwijs, dat heeft deelgenomen aan enige vorm van volwassenenonderwijs of -opleiding, per leeftijdsgroep

Iedereen toegang tot ICT gevenBegindatum: 2e helft 2001

- Passende apparatuur en onderwijssoftware verstrekken- Aansporen tot optimaal gebruik van op ICT (informatie- en communicatietechnologieën) gebaseerde onderwijs- en leertechnieken

- Percentage onderwijsgevenden die zijn opgeleid om ICT te gebruiken in scholen- Percentage leerlingen en studenten die bij de studie ICT gebruiken- Percentage leersessies tijdens welke ICT wordt gebruikt in onderwijs- en opleidingsinstellingen

De instroom in de studierichtingen van de exacte wetenschappen en de technische richtingen vergrotenBegindatum: 2e helft 2001

- De belangstelling voor wiskunde, wetenschap en techniek op jonge leeftijd stimuleren- Jongeren motiveren om te kiezen voor een studie en loopbaan op het gebied van wiskunde, de exacte wetenschappen en de technologie- Een meer evenwichtige deelname van mannen en vrouwen aan deze studierichtingen tot stand brengen- Zorgen voor voldoende aantallen gekwalificeerde leraren

- Groter aantal instromers in de studierichtingen wiskunde, exacte wetenschappen en techniek (hoger secundair en tertiair onderwijs, naar gender)- Groter aantal afgestudeerden in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek, naar gender- Groter aantal wetenschappers en technici in de maatschappij, naar gender- Groter aantal gekwalificeerde docenten in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek (secundair onderwijs)

Financiële middelen optimaal inzettenBegindatum: 2002

- Investering in menselijke hulpbronnen opvoeren en tegelijkertijd zorgen voor een billijke en effectieve verdeling van de beschikbare middelen om de algemene toegang tot en kwaliteitsverbetering van onderwijs en opleiding te vergemakkelijken- Steun verlenen voor de ontwikkeling van compatibele kwaliteitsborgingssystemen die overal in Europa de diversiteit intact laten- Ontwikkeling van de mogelijkheden voor partnerschappen tussen de overheid en de particuliere sector

- Groei van de investeringen per capita in menselijke hulpbronnen (structurele indicator)

- De onderwijs- en opleidingsstelsels voor iedereen toegankelijker maken

Strategische en geassocieerde doelstellingen

Hoofdpunten

Indicatoren voor het meten van de vorderingen

Open leersituatiesBegindatum: tussen 2e helft 2002 en eind 2003

- De toegang tot levenslang leren verruimen door het verstrekken van advies, informatie en begeleiding over het gehele spectrum van de beschikbare leermogelijkheden- Onderwijs en opleiding zodanig inrichten dat volwassenen daadwerkelijk de mogelijkheid krijgen om te leren en zij hun deelname aan het leerproces kunnen combineren met andere verantwoordelijkheden en activiteiten- Ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te leren- Flexibele leertrajecten voor iedereen bevorderen- Netwerken van onderwijs- en opleidingsinstellingen op diverse niveaus bevorderen in het kader van levenslang leren

- Percentage van de bevolking tussen 25 en 64 dat deelneemt aan onderwijs en opleiding (structurele indicator)

Leren aantrekkelijker makenBegindatum: tussen 2e helft 2002 en eind 2003

- Jongeren aanmoedigen om na afloop van de leerplicht onderwijs of opleidingen te blijven volgen en volwassenen motiveren en in staat stellen om gedurende het hele leven deel te nemen aan leerprocessen- Manieren ontwikkelen voor de officiële erkenning van niet-formele leerervaringen- Formules vinden waarmee leren zowel binnen als buiten de formele onderwijs- en opleidingsstelsels aantrekkelijker kan worden gemaakt- Een cultuur aanmoedigen waarin iedereen leert

- Percentage van de werktijd die de werknemers in de opleiding doorbrengen, per leeftijdscategorie- Deelname aan het tertiair onderwijs- Percentage jongeren tussen 18 en 24 jaar met alleen lager secundair onderwijs dat geen onderwijs of opleiding volgt (structurele indicator)

Actieve participatie van burgers in de maatschappij, gelijke kansen en sociale samenhang ondersteunenBegindatum: in 2002

- Ervoor zorgen dat het aanleren van democratische waarden en democratische deelname door alle schoolpartners daadwerkelijk wordt bevorderd, teneinde eenieder voor te bereiden op actief burgerschap- Overwegingen inzake gelijke kansen volledig integreren in de doelstellingen en het functioneren van onderwijs en opleiding- Eerlijke toegangsmogelijkheden tot het verwerven van vaardigheden bieden

- Percentage jongeren tussen 18 en 24 jaar met alleen lager secundair onderwijs dat geen onderwijs of opleiding volgt (structurele indicator)

- De wereld in de onderwijs- en opleidingsstelsels binnenhalen

Strategische en geassocieerde doelstellingen

Hoofdpunten

Indicatoren voor het meten van de vorderingen

De banden met de wereld van het werk, de wereld van het onderzoek en de maatschappij in het algemeen aanhalenBegindatum: tussen 2e helft 2002 en eind 2003

- Nauwe samenwerking tussen de onderwijs- en opleidingsstelsels en de maatschappij in het algemeen stimuleren- Partnerschappen tussen alle soorten onderwijs- en opleidingsinstellingen, bedrijven en onderzoekscentra opzetten waar alle partners baat bij hebben- Bevordering van de rol van de belanghebbenden bij de ontwikkeling van opleiding, inclusief initiële opleiding, en leren op de werkplek

- Percentage studenten en stagiairs in initiële opleiding, die gebruik maken van arbeidsbemiddeling (alternerend leren)

Ondernemersgeest ontwikkelenBegindatum: tussen 2e helft 2002 en eind 2003

- Zin voor initiatief en creativiteit in het hele onderwijs- en opleidingsstelsel bevorderen om de ondernemersgeest te ontwikkelen ("ondernemerschap")- De mogelijkheid bieden om de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om een bedrijf op te zetten en te leiden

- Aantal zelfstandigen in de diverse sectoren van de kenniseconomie (inzonderheid de leeftijdsgroep 25-35)- Percentage onderwijs- en opleidingsinstellingen die advies en begeleiding bieden bij het opzetten van een bedrijf

Leren van vreemde talen verbeterenBegindatum: tussen 2e helft 2002 en eind 2003

- Iedereen aansporen om naast de moedertaal twee of - in voorkomend geval - meer andere talen te leren, en meer begrip kweken voor het belang van het leren van vreemde talen op alle leeftijden- Scholen en opleidingsinstellingen aanmoedigen om gebruik te maken van doeltreffende onderwijs- en opleidingsmethodes, en mensen motiveren om op latere leeftijd voort te gaan met het leren van talen

- Percentage scholieren en studenten met een gedegen kennis van twee vreemde talen- Percentage taaldocenten die een initiële opleiding of in dienstverband gegeven cursussen hebben gevolgd, die hen in het kader van mobiliteit in direct contact hebben gebracht met de door hen onderwezen taal/cultuur

Mobiliteit en uitwisselingen versterkenBegindatum: in 2002

- Mobiliteit zo toegankelijk mogelijk maken voor individuele personen en voor onderwijs- en opleidingsorganisaties, inclusief organisaties die zich op een kansarm publiek richten, en de nog resterende belemmeringen voor mobiliteit terugdringen- Omvang, richtingen, deelnamepercentages en kwalitatieve aspecten van de mobiliteitsstromen in geheel Europa in het oog houden- Waardering en erkenning van tijdens de mobiliteit verworven vaardigheden vergemakkelijken- Bevorderen van de aanwezigheid en de erkenning van Europees onderwijs en opleiding in de rest van de wereld, alsmede van de aantrekkingskracht ervan op studenten, academici en onderzoekers uit andere delen van de wereld

- Percentage eigen studenten en stagiairs die een deel van hun opleiding in een andere lidstaat of in een derde land volgen- Percentage leraren, onderzoekers en academici uit andere EU-lidstaten die op verschillende onderwijsniveaus werkzaam zijn- Aantal en spreiding van EU- en niet-EU-studenten en -stagiairs in onderwijs en opleiding

De samenwerking in Europa intensiverenBegindatum: in 2002

- De doeltreffendheid en de snelheid van erkenningsprocedures verbeteren ten behoeve van verdere studie, opleiding en werkgelegenheid in heel Europa- De samenwerking tussen de verantwoordelijke organisaties en autoriteiten bevorderen met als doel een hogere mate van compatibiliteit van kwaliteitsborging en accreditatie- De transparantie van de informatie over onderwijs- en opleidingsmogelijkheden bevorderen teneinde een open Europese onderwijsruimte tot stand te brengen- De Europese dimensie van onderwijs en opleiding bevorderen

- Percentage universitaire en postuniversitaire studenten en onderzoekers die hun studie in een ander EU-land of een derde land voortzetten- Percentage universitaire studenten die een gezamenlijke graad in Europa hebben behaald- Percentage studenten en stagiairs in het kader van ECTS of Europass en/of die een diploma/certificaataanvulling hebben verkregen

Onder toepassing van de open coördinatiemethode geeft dit werkprogramma ook de voornaamste instrumenten aan voor het meten van de vooruitgang en het vergelijken van de Europese resultaten op zowel Europees als internationaal niveau.

Context

Het tijdschema voorziet in een evaluatie van de te realiseren resultaten medio 2003, gevolgd door een tussentijds verslag over de uitvoering van het werkprogramma op de voorjaarstop van 2004 en het eindverslag in 2010.

Laatste wijziging: 28.09.2006

Top