EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPASS-Opleiding

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

EUROPASS-Opleiding

1) DOELSTELLING

Personen die een alternerende beroepsopleiding volgen - onder wie leerlingen - in staat stellen gedurende enige tijd in een andere lidstaat van de EU te verblijven om er een opleiding te volgen. Vaststellen op communautair niveau van een getuigschrift, "EUROPASS-Opleiding" genoemd, dat dient ter staving van het gevolgde opleidingstraject.

2) MAATREGEL

Beschikking 51/99/EG van de Raad van 21 december 1998 inzake de bevordering van Europese trajecten in alternerende beroepsopleidingen, waaronder het leerlingwezen. [Publicatieblad L 17 van 22.01.1999].

3) SAMENVATTING

Definities

Europees traject: wanneer men het eens geworden is over het gebruik van de EUROPASS-Opleiding, iedere beroepsopleidingsperiode doorgebracht in het kader van een alternerende opleiding in een andere lidstaat (gastland) dan in die waar de opleiding wordt gevolgd (lidstaat van herkomst).

Een alternerende opleiding volgende persoon: eenieder die, ongeacht zijn leeftijd, op eender welk niveau, waaronder het hoger onderwijs, een beroepsopleiding volgt. Deze opleiding, die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst volgens de aldaar geldende wetgeving, procedures of gebruiken wordt erkend of gecertificeerd, omvat gestructureerde opleidingsperioden in een bedrijf en eventueel aan een opleidingsinstelling, ongeacht de status van de persoon (onder een arbeidsovereenkomst, een leerlingcontract, als scholier of als student).

Mentor: eenieder die binnen een particulier of overheidsbedrijf of een opleidingsinstelling of -centrum in het gastland tot taak heeft personen in opleiding tijdens hun Europees traject te helpen, te informeren en te begeleiden.

EUROPASS-Opleiding: document waarmee wordt bevestigd dat de houder ervan overeenkomstig de voorwaarden van deze beschikking in een andere lidstaat een of meer perioden in alternerende opleiding, waaronder begrepen het leerlingwezen, heeft volbracht.

Gastpartner: de voor het Europees traject in het gastland verantwoordelijke organisatie (onderneming, opleidingsinstelling of -centrum, enz.) die een partnerschap heeft gesloten met de organisatie die in de lidstaat van herkomst verantwoordelijk is voor de organisatie van de opleiding, teneinde een "Europees traject" te volbrengen.

Met inachtneming van hun stelsel voor beroepsopleiding treffen de lidstaten de nodige maatregelen opdat personen die een alternerende opleiding volgen, gebruik kunnen maken van Europese trajecten die:

  • een integrerend bestanddeel vormen van de in de lidstaat van herkomst gevolgde opleiding;
  • het resultaat zijn van een partnerschap tussen de opleidingsinstelling in het land van herkomst en de gastpartner die de inhoud, de doelstellingen, de duur en de modaliteiten van het Europees traject vaststelt;
  • door een mentor worden begeleid;
  • door de organisatie die verantwoordelijk is voor de opleiding in de lidstaat van herkomst, met een getuigschrift worden gestaafd.

Aan eenieder die een Europees traject heeft volbracht, wordt een getuigschrift EUROPASS-Opleiding verstrekt. Dit getuigschrift, dat een informerend gemeenschapsdocument is:

  • beschrijft de genoten beroepsopleiding in het kader waarvan het Europees traject is volbracht, alsmede de na afloop van deze opleiding behaalde kwalificaties of diploma's;
  • identificeert de uizend- en ontvangstorganisaties, de inhoud en de duur van het Europees traject;
  • vermeldt de functies van de mentor die de persoon in opleiding begeleidt;
  • wordt afgegeven door het orgaan dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de door de betrokkene gevolgde beroepsopleiding in de lidstaat van herkomst, en wordt ondertekend zowel door dat orgaan als door de gastpartner en de begunstigde.

Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing wanneer het Europees traject een reeks van opleidingsperioden in verschillende lidstaten omvat. Aangezien de EUROPASS-Opleiding de erkenning van de gevolgde opleiding moet vereenvoudigen, moet het getuigschrift in de verschillende talen van de EG aangeven dat het opleidingstraject of de opleidingsperioden zijn volbracht.

De Commissie zorgt voor een algehele samenhang tussen de tenuitvoerlegging van de Europese trajecten en de communautaire programma's en initiatieven op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding.

De Commissie draagt, in nauwe samenwerking met de lidstaten, zorg voor de passende uitwerking, verspreiding en follow-up van de EUROPASS-Opleiding. Hiertoe wijst iedere lidstaat een of meer organisaties aan die in nauwe samenwerking met de sociale partners en eventueel met de vertegenwoordigende organisaties voor alternerende opleiding met de coördinatie en tenuitvoerlegging op nationaal niveau wordt/worden belast. Iedere lidstaat neemt maatregelen om de toegang tot EUROPASS-Opleiding te vergemakkelijken, een evaluatie van de uitgevoerde acties mogelijk te maken en de gelijke kansen te bevorderen. De Commissie brengt in samenwerking met de lidstaten een systeem voor wederzijdse informatie en coördinatie tot stand. De Commissie en de lidstaten houden rekening met de belangen van het midden- en kleinbedrijf en de ambachtelijke sector en met hun speciale eisen.

Het budget voor de tenuitvoerlegging van de stimulerende en begeleidende maatregelen bedraagt 7,3 miljoen euro voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2004.

Binnen drie jaar na de aanneming van de beschikking dient de Commissie bij de Raad en het Europees Parlement een verslag in over de uitvoering ervan en evalueert zij het effect van de beschikking op de bevordering van de mobiliteit in het kader van de alternerende beroepsopleiding, waaronder begrepen het leerlingwezen, en stelt zij in voorkomend geval aanvullende maatregelen voor om de beschikking nog efficiënter te maken, en doet voorts alle door haar noodzakelijk geachte voorstellen, ook ten aanzien van de budgettaire aspecten.

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Beschikking 51/99/EG

01.01.2000

-

PB L 17 van 22.01.1999

4) uitvoeringsmaatregeln

5) verdere werkzaamheden

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Verslag over de uitvoering van Beschikking 1999/51/EG van de Raad van 21 december 1998 inzake de bevordering van Europese trajecten in alternerende beroepsopleidingen, waaronder begrepen het leerlingwezen [COM (2002) 214 definitief van 22.05.2002 - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

Het verslag onderstreept dat in het kader van het programma Leonardo da Vinci een groot aantal Europese trajecten wordt uitgevoerd, waarbij de andere Europese programma's (Socrates, Jeugd en Equal) een nevenrol spelen. De lidstaten hebben nationale contactpunten aangewezen (pdf), belast met de tenuitvoerlegging en de voorlichtings- en bevorderingsactiviteiten van het initiatief.

Sinds 2000 zijn ongeveer 19 300 EUROPASS-Opleiding-documenten afgegeven, waarvan 10000 in Duitsland, 3000 in Frankrijk, 2000 in het Verenigd Koninkrijk. De landen van bestemming voor deze trajecten zijn het Verenigd Koninkrijk, ver voor Spanje, Duitsland en Frankrijk. De duur van de stages varieert tussen 3 en 15 weken. De begunstigden van de EUROPASS-Opleiding zijn in de meerderheid vrouwen (circa 55 %) en zij zijn tussen 17 en 23 jaar oud. De meest populaire beroepen worden aangetroffen in de horeca en het toerisme.

Er worden op nationaal niveau evaluatiestudies uitgevoerd. Op Europees niveau is een tussentijdse evaluatiestudie gepland voor december 2002.

See also

Nadere informatie is te vinden op de site (DE) (EN) (FR) van het bevoegde Directoraat-generaal waarop pagina's aan het initiatief EUROPASS -Opleiding zijn gewijd.

Laatste wijziging: 07.10.2005

Top