EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)' for an updated information about the subject.

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

SAMENVATTING

In de Europese Unie (EU) hebben ongeveer 75 miljoen personen weinig of geen kwalificaties, waardoor ze drie keer meer kans hebben om werkloos te zijn dan iemand met hoge kwalificaties.

Om hen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en een baan te vinden, heeft de EU een speciaal agentschap opgericht om het EU-beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding te steunen en EU-landen te helpen om dat beleid in de praktijk te brengen.

WAT IS HET DOEL VAN CEDEFOP?

Het doel van Cedefop, het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, is het bijstaan van de Europese Commissie (EC) bij het bevorderen van beroepsonderwijs en -opleiding en bij de ontwikkeling en uitvoering van een gemeenschappelijk beleid op dat vlak door zijn werkzaamheden op wetenschappelijk en technisch gebied.

Cedefop werkt nauw samen met de EG, de EU-landen, werkgevers en vakbonden, en onderzoekers en beroepsbeoefenaars op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding. Het voorziet hen van up-to-date informatie over ontwikkelingen in beroepsonderwijs en -opleiding en van gelegenheden om te debatteren over het beleid.

KERNPUNTEN

De belangrijkste taken van Cedefop zijn:

 • het verzamelen van documentatie inzake beroepsonderwijs en -opleiding en het bijdragen aan de ontwikkeling van onderzoek betreffende beroepsonderwijs en -opleiding, door het verstrekken van statistische gegevens en beleidsanalyses om beleidsvorming inzake beroepsonderwijs en -opleiding te steunen en het bewustzijn van de waarde van beroepsonderwijs en -opleiding te verhogen;
 • het verspreiden van informatie via zijn website, publicaties, studies, conferenties en seminars;
 • het ondersteunen van een gemeenschappelijke aanpak om de EU-samenwerking in beleidsontwikkeling op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding te versterken;
 • het stimuleren van debatten over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de veranderende behoeften aan vaardigheden en kwalificaties.

Werk

Vier belangrijke elementen:

 • 1.

  beleidsanalyse : Cedefop heeft de opdracht om te rapporteren over de vooruitgang die EU-landen maken in het realiseren van de gemeenschappelijk overeengekomen beleidsdoelstellingen inzake beroepsonderwijs en -opleiding en over de betreffende financiering;

 • 2.

  ontwikkeling van levenslang leren: het centrum bewaakt en beoordeelt de tendensen en beleidsontwikkelingen in verband met levenslang leren (d.w.z. leren tijdens iedere levensfase). Het verschaft gegevens en analyses aan beleidsmakers en biedt kansen voor het delen van kennis en de uitwisseling van goede praktijken in onderwijs en opleiding;

 • 3.

  vaststellen van de benodigde vaardigheden: het centrum analyseert potentiële onevenwichtigheden op de EU-arbeidsmarkt. Het onderzoekt ook de behoeften aan vaardigheden en competenties in specifieke sectoren en gaat op zoek naar een gemeenschappelijke EU-aanpak om de veranderende behoeften aan vaardigheden op te volgen;

 • 4.

  begrijpen van kwalificaties: het centrum draagt bij aan het ontwerpen van gemeenschappelijke EU-instrumenten en principes voor onderwijs en opleiding om mensen te helpen om op iedere leeftijd vooruit te komen en van carrière te veranderen. Het verspreidt bijvoorbeeld informatie over EU-instrumenten zoals het Europees kwalificatiekader (EKK), het Europees systeem voor overdracht van leerresultaten voor beroepsonderwijs en -opleiding (European Credit System for Vocational Education and Training - ECVET) en Europass.

Netwerken

Cedefop werkt met twee belangrijke netwerken:

 • ReferNet: een netwerk dat informatie verstrekt over nationale systemen en beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding in de EU-landen plus IJsland en Noorwegen;
 • Skillsnet: een netwerk dat hooggekwalificeerde onderzoekers en deskundigen uit de hele wereld samenbrengt om onderzoeks- en analysemethoden inzake nieuwe en veranderende behoeften aan vaardigheden voor te stellen en te bespreken.

ACHTERGROND

Cedefop is een van de gedecentraliseerde EU-agentschappen. Het werd opgericht in 1975 en verhuisde van Berlijn naar Thessaloniki in 1995.

In 2015 vierde het zijn veertigjarige bijdrage aan beroepsonderwijs en -opleiding in Europa en zijn twintigjarig verblijf in Griekenland.

Voor meer informatie, zie:

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EEG) nr. 337/75

16.2.1975

-

PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1-4

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EEG) nr. 1946/93

26.7.1993

-

PB L 181 van 23.7.1993, blz. 11-12

Verordening (EG) nr. 1131/94

1.9.1994

-

PB L 127 van 19.5.1994, blz. 1

Verordening (EG) nr. 251/95

1.3.1995

-

PB L 30 van 9.2.1995, blz. 1-2

Verordening (EG) nr. 354/95

1.1.1995

-

PB L 41 van 23.2.1995, blz. 1

Verordening (EG) nr. 1655/2003

1.10.2003

-

PB L 245 van 29.9.2003, blz. 41-43

Verordening (EG) nr. 2051/2004

21.12.2004

-

PB L 355 van 1.12.2004, blz. 1-3

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de externe evaluatie van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (COM(2008) 356 final van 13.6.2008)

Laatste bijwerking 30.09.2015

Top