EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees Instituut voor gendergelijkheid

Europees Instituut voor gendergelijkheid

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid moet de Europese instellingen en de EU-landen helpen het gendergelijkheidsbeginsel in al hun beleidsmaatregelen op te nemen en discriminatie op grond van geslacht te bestrijden. Het instituut licht de burgers van de Europese Unie (EU) ook voor over het thema.

SAMENVATTING

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een in het Verdrag van Lissabon vastgelegd grondrecht en een prioritair beleidspunt van de Europese Unie (EU). Om ook in de praktijk tot een volledig gelijke behandeling van vrouwen en mannen in zowel het beroepsleven als het privéleven te komen, moeten evenwel nog bijkomende inspanningen worden geleverd.

Daarbij speelt het Europees Instituut voor gendergelijkheid een belangrijke rol. Het stelt namelijk de expertise ter beschikking die nodig is voor de uitwerking van maatregelen die de gelijkheid van vrouwen en mannen in de hele EU bevorderen.

Taken van het instituut

Het instituut stelt zijn technische expertise ter beschikking van de Europese instellingen en de EU-landen, met het oog op:

  • de bevordering en de versterking van de gendergelijkheid;
  • de integratie van de genderdimensie in het gehele EU-beleid en het daaruit voortvloeiende nationale beleid;
  • de bestrijding van discriminatie op grond van geslacht;
  • de bewustmaking van de Europese burgers, met name door middel van conferenties en voorlichtingscampagnes.

Het instituut baseert zijn werkzaamheden op objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens op Europees niveau. Het is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en verspreiden van die gegevens.

Het analyseert ook de informatie die het van internationale organisaties en niet-EU-landen krijgt en draagt bij aan de integratie van het gendergelijkheidsbeginsel in het Europees buitenlands beleid.

Het instituut bevordert voorts de uitwisseling van ervaringen en dialoog op Europees niveau tussen alle betrokkenen, met name de sociale partners, niet-gouvernementele organisaties en onderzoeksinstellingen.

Werking

Het instituut vervult zijn taken op onafhankelijke en transparante wijze. Het omvat een raad van bestuur, een directrice en een raadgevend deskundigenforum dat de directrice bijstaat. Het instituut is gevestigd in Vilnius (Litouwen).

Het instituut werkt samen met de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk en het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is op 19 januari 2007 in werking getreden.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1922/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees Instituut voor gendergelijkheid (PB L 403 van 30.12.2006, blz. 9–17)

De achtereenvolgende wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1922/2006 zijn in de originele tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts documentaire waarde.

Laatste bijwerking 30.10.2015

Top