EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vijfde communautaire actieprogramma inzake gelijke kansen (2001-2006)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Vijfde communautaire actieprogramma inzake gelijke kansen (2001-2006)

Dit programma beoogt de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen, in het bijzonder door hulp en ondersteuning te bieden bij de tenuitvoerlegging van de communautaire kaderstrategie. Het programma is gericht op coördinatie, ondersteuning en financiering van de uitvoering van transnationale projecten.

BESLUIT

Beschikking 2001/51/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende het programma in verband met de communautaire strategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2006) [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Dit vijfde communautaire actieprogramma is een van de noodzakelijke instrumenten voor de tenuitvoerlegging van de algehele communautaire kaderstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen, die in juni 2000 is aangenomen door de Commissie. Het is het vervolg op het derde (es de en fr) en vierde programma, respectievelijk voor de perioden 1991-1995 en 1996-2000.

Doelstellingen

Het programma heeft de volgende doelstellingen:

 • Bevordering en verspreiding van waarden en praktijken die aan de gelijkheid van mannen en vrouwen ten grondslag liggen;
 • Verbetering van het begrip van kwesties die met de gelijkheid van mannen en vrouwen verband houden, met inbegrip van directe of indirecte discriminatie op grond van geslacht, waaronder meervoudige discriminatie van vrouwen;
 • Ontwikkeling van de capaciteit van actoren om de gelijkheid van mannen en vrouwen daadwerkelijk te bevorderen, in het bijzonder door het ondersteunen van de uitwisseling van informatie en goede praktijken en het oprichten van netwerken op communautair niveau.

Communautaire acties

Met het oog op de verwezenlijking van bovengenoemde doelstellingen zal middels het programma steun verleend worden aan de tenuitvoerlegging van de volgende acties:

 • Bewustmaking van het publiek ten aanzien van het vraagstuk van gelijke kansen, met name via openbaarmaking van de resultaten van het programma aan de hand van publicaties, campagnes en evenementen;
 • Analyse van factoren en beleidsmaatregelen in verband met de gelijkheid van mannen en vrouwen via de verzameling van gegevens, studies, gender-effectevaluatie, instrumenten en mechanismen, ontwikkeling van indicatoren en doeltreffende verspreiding van resultaten. Deze actie zal ook het toezicht op de tenuitvoerlegging en toepassing van het Gemeenschapsrecht inzake gelijkheid van mannen en vrouwen omvatten, teneinde het effect en de doeltreffendheid daarvan te beoordelen;
 • Transnationale samenwerking tussen actoren, door de bevordering van de oprichting van netwerken en de uitwisseling van ervaringen op communautair niveau.

Samenhang en complementariteit

De Commissie en de lidstaten dragen zorg voor de samenhang en complementariteit tussen de acties die uit hoofde van dit programma worden uitgevoerd en andere relevante acties van de Europese Unie (EU) en de Gemeenschap, zoals die welke gesteund worden via de programma's DAPHNE, STOP (es de en fr), PHARE en MEDA, het zesde kaderprogramma voor onderzoek, het programma ter bestrijding van sociale uitsluiting en het actieprogramma ter bestrijding van discriminatie (2001-2006).

Bovendien moet in het programma rekening worden gehouden met de specifieke acties gericht op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van werkgelegenheid en werk die door de Gemeenschap kunnen worden uitgevoerd uit hoofde van de Structuurfondsen, het communautair initiatief EQUAL of in het kader van de maatregelen ter stimulering van de samenwerking met het oog op een versterking van de werkgelegenheidsstrategie.

Financiering

Het financiële referentiebedrag voor de uitvoering van dit programma voor de periode van 2001 tot en met 2006 bedraagt 61.5 miljoen euro. De deelnemende instanties (lidstaten, lokale en regionale autoriteiten, sociale partners, niet-gouvernementele organisaties, instellingen die zich inzetten voor de gelijkheid van mannen en vrouwen) dienen voor ten minste 20% van het budget ten behoeve van de uit te voeren projecten aan de financiering deel te nemen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiering uit hoofde van dit programma dienen projecten:

 • een transnationaal karakter te hebben, dat wil zeggen dat ze ondersteund worden door ten minste drie deelnemers afkomstig uit drie verschillende lidstaten;
 • de gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen te bevorderen;
 • door de indieners medegefinancierd te worden voor ten minste 20% van het budget;
 • een meerwaarde voor de EU alsmede een vernieuwend aspect in te houden;
 • te voorzien in een beoordelingssysteem;
 • mechanismen te bevatten voor internationale uitwisseling, verspreiding van resultaten en overdracht binnen de EU.

Toezicht en beoordeling

De Commissie oefent, in samenwerking met het comité van toezicht van het programma, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, regelmatig toezicht op het programma uit. Het programma wordt halverwege de looptijd en na het aflopen ervan met de hulp van onafhankelijke deskundigen geëvalueerd. Bij deze evaluatie worden de relevantie, de doeltreffendheid en de kosteneffectiviteit van de uitgevoerde acties beoordeeld. Ook wordt het effect van het programma als geheel beoordeeld.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking 2001/51/EG

22.12.2000

-

L17 van 19.1.2001

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking 1554/2005/EG

30.9.2005

-

L 255 van 30.9.2005

Laatste wijziging: 16.01.2006

Top