EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Wegvervoer: EU-regels betreffende de organisatie van de arbeidstijd van beroepsbestuurders

Wegvervoer: EU-regels betreffende de organisatie van de arbeidstijd van beroepsbestuurders

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

In deze richtlijn worden minimumvoorschriften vastgesteld voor de organisatie van de arbeidstijd van bestuurders, ter aanvulling van Verordening (EG) 561/2006 die gemeenschappelijke regels vastlegt inzake de de rij- en rusttijden van bestuurders.

KERNPUNTEN

De regels van de richtlijn zijn van toepassing op alle „mobiele werknemers” van in een EU-land-land gevestigde ondernemingen die deelnemen aan wegvervoersactiviteiten. Deze richtlijn geldt ook voor zelfstandige bestuurders.

Onder „arbeidstijd” wordt verstaan:

  • rijden;
  • laden en lossen;
  • passagiers helpen in- en uitstappen;
  • schoonmaken en technisch onderhoud;
  • alle overige werkzaamheden met betrekking tot de veiligheid van het voertuig, de passagiers of de lading, alsook het naleven van bepaalde wettelijke verplichtingen die direct verband houden met een specifieke vervoersactiviteit (zoals douaneformaliteiten);
  • alle andere momenten waarop men verwacht dat de bestuurder op de werkplek aanwezig is.

De maximale wekelijkse arbeidstijd is vastgesteld op 48 uur, maar kan worden verlengd tot 60 uur indien een gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van 48 uur over een periode van 4 maanden niet wordt overschreden.

Bestuurders mogen niet langer werken dan zes uur achtereen zonder pauze. Zo’n pauze duurt ten minste 30 minuten, indien het totale aantal arbeidsuren per dag zes tot negen uur bedraagt.

Dit vormt een aanvulling op de bepalingen van Verordening (EG) nr. 561/2006 die een limiet van maximaal 4,5 uur zonder pauze of rustperiode vaststelt.

De regels van Verordening (EG) nr. 561/2006 blijven behouden onder deze richtlijn. Bestuurders moeten dagelijkse en wekelijkse rusttijden inlassen.

Tijdens een nachtdienst mag maximaal 10 uur worden gewerkt in een periode van 24 uur.

In het kader van een Commissierapport uit 2014 werd de uitvoering van de richtlijn en de verordening in 2011-2012 geanalyseerd. Er werden enkele verbeteringen voor de toepassing van de wetgeving geconstateerd. Door de onvolledigheid en tegenstrijdigheid van de door EU-landen ingediende verslagen, was het echter onmogelijk om een diepgaande analyse uit te voeren over de impact van verkeersveiligheid op de gezondheid en de veiligheid van bestuurders. De Europese Commissie verklaarde dat ze een uitgebreide evaluatie van de sociale regels in het wegvervoer zou uitvoeren.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 23 maart 2002 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 23 maart 2005 omzetten in nationaal recht.

ACHTERGROND

Een voorstel van de Commissie uit 2008 om de richtlijn te wijzigen en zelfstandige bestuurders uit te sluiten en de tenuitvoerlegging van de richtlijn te versterken, werd door het Europees Parlement afgewezen. De richtlijn had oorspronkelijk alleen betrekking op mobiele werkers die werkzaam zijn bij een transportbedrijf. Sinds maart 2009 geldt de richtlijn voor alle bestuurders die binnen het toepassingsgebied van de verordening inzake rij- en rusttijden en pauzes vallen.

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen (PB L 80 van 23.3.2002, blz. 35-39)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing in de periode 2011-2012 van Verordening (EG) nr. 561/2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en Richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen (27e verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer) (COM(2014) 709 final van 21.11.2014)

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1-14)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 561/2006 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 20.08.2020

Top