Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Algemene EU-regels betreffende informatie en raadpleging van werknemers

Algemene EU-regels betreffende informatie en raadpleging van werknemers

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2002/14/EG — algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in deEuropese Gemeenschap

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn worden de algemene principes vastgelegd betreffende de minimumvoorschriften met betrekking tot de rechten op informatie* en raadpleging* van werknemers van bedrijven in de Europese Unie (EU). In nationale wetgeving en gebruikelijke praktijken wordt vastgelegd hoe deze worden toegepast.

KERNPUNTEN

 • EU-landen mogen:
  • kiezen of de wetgeving van toepassing is op bedrijven met ten minste vijftig werknemers of vestigingen met ten minste 20 werknemers;
  • speciale regels opstellen voor bedrijven die in principe politieke, professioneel-organisatorische, charitatieve, educatieve, wetenschappelijke of kunstzinnige doeleinden nastreven;
  • bepalen dat werkgevers niet verplicht zijn om werknemersvertegenwoordigers te informeren of raadplegen wanneer de bedrijfsvoering hierdoor ernstige schade zou lijden.
 • Informatie en raadpleging hebben betrekking op bedrijfsgegevens over
  • de recente en de waarschijnlijke ontwikkeling van de activiteiten van een bedrijf, inclusief de economische situatie;
  • de werknemersstructuur en de waarschijnlijke ontwikkeling van een bedrijf, met name in geval van bedreiging van de werkgelegenheid;
  • beslissingen van een bedrijf die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen.
 • Raadpleging geschiedt:
  • op een tijdstip, met middelen en inhoud die als passend worden beschouwd;
  • op het relevante niveau van directie en vertegenwoordiging, afhankelijk van het te bespreken onderwerp;
  • op basis van de door de werkgever te verstrekken informatie en de mening van de werknemersvertegenwoordigers;
  • op zodanige wijze, dat de werknemersvertegenwoordigers met de werkgever kunnen samenkomen en een antwoord kunnen krijgen op de mening die zij formuleren;
  • met het doel een akkoord te bereiken over beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen.
 • Het is werknemersvertegenwoordigers en hun adviseurs niet toegestaan informatie die vertrouwelijk is verstrekt, bekend te maken.
 • In de oorspronkelijke wetgeving hadden EU-landen de mogelijkheid een uitzondering te maken voor de bemanningen van schepen die op volle zee varen. Deze uitzondering is geschrapt in een wijziging van 2015.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn trad op 23 maart 2002 in werking. EU-landen moesten de richtlijn voor 23 maart 2005 omzetten naar nationale wetgeving.

ACHTERGROND

 • Begin 2015 heeft de Europese Commissie vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers geraadpleegd met betrekking tot de vraag of de volgende drie richtlijnen zouden moeten worden samengevoegd in één wetgevende tekst: het algemene kader betreffende de informatie en de raadpleging van werknemers, collectief ontslag en de overgang van ondernemingen.
 • Hierbij wordt tevens gekeken of de concepten „informatie” en „raadpleging” beter kunnen worden afgestemd.
 • Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Informatie: gegevens die door de werkgever worden verstrekt aan de werknemersvertegenwoordigers, opdat zij kennis kunnen nemen van het onderwerp en het kunnen bestuderen.

Raadpleging: de gedachtewisseling en de dialoog tussen de werknemersvertegenwoordigers en de werkgever.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap — Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de vertegenwoordiging van de werknemers (PB L 80 van 23.3.2002, blz. 29–34)

Achtereenvolgende wijzigingen en verbeteringen aan Richtlijn 2002/14/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Raadplegingsdocument: Eerste fase van het overleg tussen de sociale partners onder artikel 154 van het VWEU over de consolidatie van de EU-richtlijnen betreffende de informatie en raadpleging van werknemers (First phase consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on a consolidation of the EU Directives on information and consultation of workers) (C(2015) 2303 final, 10.4.2015)

Laatste bijwerking 04.12.2016

Top