EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 883/2004 — betreffende de coördinatie van de socialezekerheidstelsels

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • Hierin staan gemeenschappelijke regels om de socialezekerheidsrechten te beschermen wanneer men zich binnen de EU, en binnen IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland verplaatst.
 • Hierin wordt erkend dat EU-landen besluiten over aspecten zoals de begunstigden van hun socialezekerheidsstelsels, de niveaus van uitkeringen en de subsidiabiliteitsvoorwaarden.
 • Deze verordening betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels is geen vervanging van nationale stelsels door een enkel Europees stelsel.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De verordening is van toepassing op alle traditionele terreinen van de sociale zekerheid, namelijk:

 • ziekte,
 • moederschap en vaderschap,
 • ouderdomspensioenen,
 • prepensioenen en invaliditeitsuitkeringen,
 • nabestaandenuitkeringen en uitkeringen bij overlijden,
 • werkloosheid,
 • gezinsuitkeringen,
 • arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Begunstigden zijn verzekerd dat hun uitkeringen worden betaald, dat ze gedekt zijn voor gezondheidszorg en dat ze zelfs wanneer ze naar een ander EU-land verhuizen hun gezinsuitkeringen krijgen.

Begunstigden

Alle EU-burgers (en hun familieleden) op wie de socialezekerheidswetgeving van een EU-land van toepassing is, kunnen van deze coördinatievoorschriften profiteren. Ze zijn van toepassing op werknemers en zelfstandigen, ambtenaren, studenten en gepensioneerden, maar ook op werklozen, mensen die nog niet werken of die niet meer werken.

De voorschriften zijn ook van toepassing op niet-EU-burgers en hun familieleden die legaal in de EU verblijven.

Basisbeginselen

Begunstigden:

 • vallen onder de wetgeving van één land en betalen premies in dat land. De organisaties die sociale zekerheid beheren, beslissen tot welke rechtsmacht zij behoren (beginsel van één toepasselijk recht);
 • hebben dezelfde rechten en verplichtingen als burgers van het land waarin ze van toepassing zijn (beginselen van gelijke behandeling en van non-discriminatie);
 • zijn verzekerd dat er rekening wordt gehouden met voorafgaande perioden van verzekering, werk of wonen in andere landen bij de berekening van hun uitkeringen (beginsel van samentelling van tijdvakken);
 • kunnen, indien zij in een land recht hebben op een uitkering in geld, deze uitkering zelfs innen als zij niet in dat land wonen (beginsel dat sociale uitkeringen exporteerbaar zijn naar alle EU-landen waar de begunstigde of familieleden wonen).

Europese ziekteverzekeringskaart (European health insurance card — EHIC)

Met de EHIC (die gratis is) hebben mensen die in een ander EU-land verblijven dan hun land van vestiging, waaronder voor vakantie, toegang tot medische voorzieningen tijdens hun verblijf onder dezelfde voorwaarden en dezelfde kosten als mensen die in dat land verzekerd zijn. Deze kosten worden daarna betaald/terugbetaald door het socialezekerheidsstelsel van hun land van herkomst. EHIC's worden uitgegeven door de ziektekostenverzekering in het land van de verzekerde.

Instrumenten voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Instellingen moeten binnen een redelijke termijn op alle verzoeken reageren en moeten alle informatie meedelen die vereist is voor betrokkenen om hun rechten in het kader van deze verordening te doen gelden. In deze verordening staan de regels die ervoor moeten zorgen dat instellingen van EU-landen nauw samenwerken en elkaar ten behoeve van de burgers bijstaan.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Hoewel de verordening in 2004 werd aangenomen, werd deze pas (in overeenstemming met artikel 91 daarvan) van toepassing op 1 mei 2010. Dit was de datum van inwerkingtreding van de verordening waarin de procedure voor invoering van deze verordening is vastgelegd (Verordening (EG) nr. 987/2009) zie artikel 97 van de uitvoeringsverordening.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de:website van de Europese Commissie over coördinatie van de sociale zekerheid in de EU.

Na de uitbraak van COVID-19 en de introductie van maatregelen om met de gevolgen van de crisis om te gaan, heeft de Europese Commissie het volgende aangenomen:

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren voor EU-noodhulp voor grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg met betrekking tot de COVID-19-crisis

Mededeling van de Commissie Naar een gefaseerde en gecoördineerde aanpak van het herstel van het vrije verkeer en de opheffing van de binnengrenscontroles — COVID-19

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 166, 30.4.2004, blz. 1-123). Tekst opnieuw gepubliceerd in rectificatie (PB L 200, 7.6.2004, blz. 1-49)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 284, 30.10.2009, blz. 1-42)

Laatste bijwerking 02.06.2020

Top