EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strengere hand aan de handhaving van EU-wetgeving inzake de terbeschikkingstelling van werknemers

Strengere hand aan de handhaving van EU-wetgeving inzake de terbeschikkingstelling van werknemers

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Richtlijn 2014/67/EU inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Richtlijn (EU) 2018/957 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJNEN?

 • In Richtlijn 96/71/EG wordt een lijst opgesteld van de arbeidsvoorwaarden die werknemers die door hun werkgever tijdelijk in het buitenland ter beschikking worden gesteld, moeten krijgen in het land waar zij ter beschikking worden gesteld (het ontvangende land). Het doel van de richtlijn is de bescherming van de werknemers te garanderen en te zorgen voor een gelijk speelveld voor de dienstverleners.
 • Richtlijn 2014/67/EU heeft tot doel de uitvoering en handhaving van Richtlijn 96/71/EG te verbeteren. Er wordt ingegaan op kwesties als misbruik en omzeiling van de regels inzake terbeschikkingstelling, gezamenlijke aansprakelijkheid in onderaannemingsketens en het delen van informatie tussen EU-landen.
 • Met Richtlijn (EU) 2018/957 Richtlijn 96/71/EG geactualiseerd en gewijzigd. Er worden regels vastgesteld met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de bescherming van de gezondheid en veiligheid van gedetacheerde werknemers, en er wordt gestreefd naar eerlijke lonen en een gelijk speelveld voor bedrijven die werknemers ter beschikking stellen en lokale bedrijven in het ontvangende land, zonder aantasting van het beginsel van vrij verkeer van diensten.

KERNPUNTEN

Richtlijn 96/71/EG

 • Richtlijn 96/71/EG is van toepassing voor zover de ondernemingen in het kader van transnationale dienstverrichtingen een werknemer ter beschikking stellen op het grondgebied van een lidstaat en voor zover tijdens de periode van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding bestaat tussen de uitzendende onderneming en de werknemer. Een „ter beschikking gestelde werknemer” is een werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een EU-land dat niet de staat is waar die werknemer gewoonlijk werkt.
 • Om de rechten van ter beschikking gestelde werknemers te beschermen wanneer ondernemingen de vrijheid nemen om diensten te leveren en de uitoefening van die vrijheid te vereenvoudigen, bevat Richtlijn 96/71/EG basisarbeidsvoorwaarden die toegepast moeten worden op de ter beschikking gestelde werknemers in het ontvangende EU-land, zoals:
  • maximale werk- en minimale rustperioden;
  • minimumaantal betaalde vakantiedagen;
  • toepasselijke minimumlonen, inclusief vergoeding voor overwerk;
  • gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk.

Richtlijn 2014/67/EU

Het beter voorkomen en monitoren van en het opleggen van sancties bij misbruik van de toepasselijke regels

 • Om misbruik en omzeiling van de regels (bv. via zogenoemde brievenbusbedrijven) te helpen bestrijden, bevat Richtlijn 2014/67/EU een lijst van feitelijke elementen om te helpen bij de beoordeling of een specifieke situatie kwalificeert als een daadwerkelijke detachering.
 • Voor meer juridische zekerheid bevat Richtlijn 2014/67/EU een lijst van nationale controlemaatregelen die beschouwd worden als gerechtvaardigd en evenredig en die toegepast kunnen worden om toe te zien op de nakoming van Richtlijn 96/71/EG en van de handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2014/67/EU) zelf.
 • Om de bescherming van werknemers in onderaannemingsketens te vergroten, moeten EU-lidstaten ervoor zorgen dat gedetacheerde werknemers in de bouwsector de contractant in een directe relatie van onderaanneming aansprakelijk kunnen stellen voor eventuele uitstaande nettovergoedingen in overeenstemming met de minimumlonen, als aanvulling op of in plaats van de werkgever. In plaats van deze aansprakelijkheidsregels kunnen EU-landen andere geschikte handhavingsmaatregelen nemen.

Verbeterde toegang tot informatie

 • Om het bewustzijn en de transparantie te vergroten, zijn EU-landen verplicht om informatie over de arbeidsvoorwaarden en over collectieve overeenkomsten die van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers gratis ter beschikking te stellen via één officiële nationale website. Deze informatie moet openbaar gemaakt worden in de officiële taal (talen) van de ontvangende lidstaat en in de meeste relevante talen rekening houdend met de behoeften op de arbeidsmarkt.

Verbeterde administratieve samenwerking

 • Richtlijn 2014/67/EU omvat tevens duidelijkere regels om de administratieve samenwerking te verbeteren tussen de nationale autoriteiten die belast zijn met het toezicht op nakoming, inclusief tijdslimieten voor de verstrekking van informatie. De IMI-verordening komt hierbij aan de orde. Het IMI-systeem is een meertalig elektronisch instrument dat nationale, regionale en lokale autoriteiten in staat stelt om snel en eenvoudig te communiceren met hun tegenhangers in de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen over de internemarktwetgeving van de EU.
 • Richtlijn 2014/67/EU zorgt er ook voor dat administratieve straffen en boeten opgelegd bij dienstverleners vanwege niet-nakoming van de toepasselijke regels in een lidstaat, in een andere lidstaat gehandhaafd en verhaald kunnen worden.

Wijzigingsrichtlijn (EU) 2018/957

Met Wijzigingsrichtlijn (EU) 2018/957 wordt een aantal nieuwe regels ingevoerd:

 • voor ter beschikking gestelde werknemers gelden dezelfde regels inzake beloning als voor lokale werknemers in het ontvangende land;
 • na twaalf maanden wordt een werknemer als langdurig ter beschikking gesteld beschouwd (met de mogelijkheid van een verlenging met zes maanden op basis van een gemotiveerde kennisgeving door de dienstverlener). Na deze periode zal de gedetacheerde werknemer onderworpen worden aan nagenoeg alle aspecten van het arbeidsrecht van het ontvangende land;
 • het aantal mogelijke collectieve overeenkomsten die van toepassing kunnen zijn in EU-landen die een systeem hebben voor het algemeen verbindend verklaren van collectieve overeenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken, kan worden verhoogd;
 • de uitzendbureaus moeten de gedetacheerde werknemers dezelfde voorwaarden garanderen als die welke gelden voor de uitzendkrachten die worden aangeworven in het land waar het werk wordt uitgevoerd;
 • betere samenwerking tussen de autoriteiten van de EU-landen op het gebied van misbruik en omzeiling van regels in detacheringssituaties.

VANAF WANNEER ZIJN DEZE RICHTLIJNEN VAN TOEPASSING?

 • Richtlijn 96/71/EU is van toepassing sinds 10 februari 1997 en moest voor 16 december 1999 in de EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving.
 • Richtlijn 2014/67/EU is van toepassing sinds 17 juni 2014 en moest voor 18 juni 2016 in de EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving.
 • Wijzigingsrichtlijn (EU) 2018/957 moet voor de datum van inwerkingtreding, 30 juli 2020, in de EU-landen worden omgezet in nationale wetgeving. De richtlijn zal echter pas van toepassing zijn op de wegvervoerssector vanaf de datum van inwerkingtreding van een wetgevingshandeling die moet worden vastgesteld om de Richtlijnen 2006/22/EG en 2014/67/EU betreffende het detacheren van bestuurders in de wegvervoerssector te wijzigen.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1-6)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 96/71/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”) (PB L 159 van 28.5.2014, blz. 11-31)

Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 173 van 9.7.2018, blz. 16-24)

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 91 van 29.3.2019, blz. 77)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie („de IMI-verordening”) (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 1-11)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 35-44)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 28.04.2020

Top