Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Rijtijden in het wegvervoer

Go to the summaries’ table of contents

Rijtijden in het wegvervoer

Verordening (EG) nr. 561/2006 geeft voorschriften voor de rijtijden, onderbrekingen en rusttijden voor bestuurders van vrachtwagens en bussen om de arbeidsomstandigheden en de verkeersveiligheid te verbeteren.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85van de Raad.

SAMENVATTING

De verordening is van toepassing op het wegvervoer van goederen door voertuigen met een totale massa van meer dan 3,5 ton en het wegvervoer van personen door voertuigen die zijn toegerust om meer dan negen personen (inclusief de bestuurder) te kunnen vervoeren.

De verordening is, ongeacht het land waar het voertuig is ingeschreven, van toepassing op wegvervoer dat plaatsvindt binnen de EU en tussen de EU-lidstaten, Zwitserland en de landen van de Europese Economische Ruimte.

Minimumleeftijd

Bestuurders en bijrijders moeten minimaal 18 jaar zijn. Lidstaten mogen in bepaalde omstandigheden de minimumleeftijd voor aspirant-bijrijders echter verlagen naar 16 jaar (zie artikel 5 voor meer details).

Regels inzake rijtijden, onderbrekingen en rusttijden

Nadere regels hiervoor zijn opgenomen in de artikelen 6, 7, 8 en 9. Zij omvatten:

  • een maximale dagelijkse rijtijd van 9 uur, die maximaal 2 keer per week kan worden verlengd tot 10 uur;
  • een maximale wekelijkse rijtijd van 56 uur;
  • een maximale totale rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken van 90 uur;
  • na een rijperiode van 4,5 uur moet een bestuurder een aaneengesloten onderbreking nemen van ten minste 45 minuten, tenzij hij een rusttijd neemt;
  • een minimale dagelijkse rusttijd van 11 uur, die niet meer dan 3 keer per week mag worden verkort tot 9 uur;
  • een regelmatige wekelijkse rusttijd van minimaal 45 uur en een verkorte wekelijkse rusttijd van minimaal 24 uur.

Tachograaf

Verordening (EG) nr. 561/2006 wordt gewijzigd door een nieuwe wet, Verordening (EU) nr. 165/2014. In deze verordening worden eisen gedefinieerd met betrekking tot de constructie, installatie en het gebruik van een controleapparaat (tachograaf) dat moet worden gemonteerd in voertuigen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

De tachograaf is een apparaat dat de rijtijden, onderbrekingen en rusttijden, alsook de periodes van beschikbaarheid en de andere werkzaamheden van de bestuurder registreert. Het doel van de tachograaf is:

  • controleren of de chauffeurs de geldende voorschriften naleven;
  • controleren van de rijtijden van beroepschauffeurs om vermoeidheid te voorkomen;
  • eerlijke concurrentie en verkeersveiligheid garanderen.

De nieuwe wet voert de slimme tachograaf in die, zodra hij aanstaat, automatisch registreert via satellietpositionering. Dat moet de naleving verbeteren en een vroege detectie van mogelijke fraude of misbruik mogelijk maken.

Het is verplicht om een digitale tachograaf te installeren in nieuwe voertuigen met een massa van meer dan 3,5 ton (voor goederenvervoer) of die meer dan 9 personen vervoeren, met inbegrip van de chauffeur (voor personenvervoer).

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 561/2006

11.4.2007, met uitzondering van artikel 10, lid 5, artikel 26, leden 3 en 4, en artikel 27, die op 1.5.2006 in werking treden

-

PB L 102 van 11.4.2006

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1073/2009

4.12.2009, met uitzondering van een gedeeltelijke toepassing, zie artikel 31

-

PB L 300 van 14.11.2009

Verordening (EU) nr. 165/2014

1.3.2014, met de in artikel 48 genoemde uitzonderingen

-

PB L 60 van 28.2.2014

Laatste wijziging: 10.06.2014

Top