EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Informatie over brandstofefficiëntie, remvermogen en geluidsniveaus van banden

Informatie over brandstofefficiëntie, remvermogen en geluidsniveaus van banden

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2020/740 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • De verordening is bedoeld om consumenten meer informatie te geven bij het kiezen van nieuwe banden voor hun voertuigen. Etiketten over de kenmerken en prestaties van een band, bijvoorbeeld in sneeuw en ijs, worden er zichtbaarder en informatiever mee gemaakt. Dit zal eindgebruikers* helpen rekening te houden met kenmerken als veiligheid, gezondheid en economische efficiëntie en milieuefficiëntie.
 • De wetgeving is bedoeld om brandstofefficiënte, duurzame, veilige en geluidsarme banden te bevorderen.
 • Verordening (EU) 2017/1369 (zie samenvatting) wordt ermee gewijzigd.

KERNPUNTEN

De verordening:

 • is van toepassing op banden voor personenauto’s (C1-banden), bussen en touringcars, lichte en zware vrachtwagens en lichte en zware aanhangwagens (C2- en C3-banden), evenals op coverbanden* zodra een geschikte prestatietest beschikbaar is;
 • is niet van toepassing op bepaalde specifieke categorieën banden, zoals professionele terreinbanden, op voertuigen die voor het eerst zijn geregistreerd vóór 1 oktober 1990 of op tweedehandsbanden, tenzij deze vanuit een niet-EU-land zijn ingevoerd.

Bandenleveranciers:

 • moeten een stickeretiket aanbrengen op de afzonderlijke banden en een gedrukt etiket op een partij banden, met de in bijlage I en II uiteengezette informatie, en een productinformatieblad verstrekken met de in bijlage III gespecificeerde gegevens;
 • moeten het bandenetiket zichtbaar maken, bij voorkeur in de nabijheid van de prijs, in advertenties en bij verkoop op afstand of via internet;
 • moeten ervoor zorgen dat de bandenetiketten en productinformatiebladen juist zijn;
 • moeten samenwerken met markttoezichtautoriteiten, die routine- en ad-hocinspecties kunnen uitvoeren, en onmiddellijk optreden als er inbreuken worden ontdekt;
 • moeten hun nationale autoriteiten via een productendatabank technische gegevens over de banden en hun prestaties verstrekken voordat ze te koop worden aangeboden, zodat de autoriteiten de juistheid van de bandenetiketten kunnen controleren — de informatie moet vanaf 1 mei 2021 worden verstrekt (en vóór 30 november 2021 voor banden die zijn geproduceerd tussen 25 juni 2020 en 30 april 2021);
 • mogen geen etiketten, merktekens, symbolen of opschriften verstrekken of tonen die niet voldoen aan de verordening.

Bandendistributeurs:

 • moeten een stickeretiket aanbrengen op de afzonderlijke banden en een gedrukt etiket op een partij banden in het verkooppunt, met de vereiste informatie;
 • moeten ervoor zorgen dat het bandenetiket in de nabijheid van de prijs wordt getoond op al het technisch reclamemateriaal en bij op papier gebaseerde verkoop op afstand, advertenties en verkoop via internet;
 • moeten klanten vóór de verkoop een exemplaar van het bandenetiket verstrekken, indien de banden niet zichtbaar zijn;
 • moeten klanten in kennis stellen van waar zij toegang kunnen krijgen tot het productinformatieblad.

Leveranciers en distributeurs van nieuwe voertuigen moeten klanten het bandenetiket, het productinformatieblad en al het relevante technische reclamemateriaal verstrekken voordat er een aankoop wordt gedaan.

Dienstverleners via internet moeten ervoor zorgen dat leveranciers die banden verkopen op hun sites, het nodige etiket en het informatieblad tonen.

Nationale autoriteiten:

 • moeten de verkoop en het gebruik toestaan van banden die in overeenstemming zijn met de wetgeving;
 • moeten de juistheid verifiëren van de informatie op de bandenetiketten;
 • moeten voorzien in regels voor sancties en handhaving voor eventuele inbreuken.

De Europese Commissie:

Intrekking

Met Verordening (EU) 2020/740 wordt Verordening (EG) nr. 1222/2009 inzake de etikettering van banden (zie samenvatting) ingetrokken.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 1 mei 2021.

ACHTERGROND

Het systeem voor bandenetikettering heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen en geluidsoverlast te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Banden zijn goed voor 20-30 % van het brandstofverbruik van een voertuig. Het verminderen van de rolweerstand ervan helpt de uitstoot te verminderen en de besparing voor bestuurders te verhogen door een lager brandstofverbruik.

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Eindgebruiker: een individuele consument, wagenparkbeheerder of wegvervoersonderneming.
Coverband: een gereviseerde band waarbij het versleten loopvlak is vervangen door nieuw materiaal.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2020/740 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 (PB L 177 van 5.6.2020, blz. 1-31)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1-44)

Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 14.6.2018, blz. 1-218)

Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 1-23)

Verordening (EG) nr. 1222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 46-58)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1222/2009 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (PB L 200 van 31.7.2009, blz. 1-24)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 02.12.2020

Top