EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie — Informatierubriceringsgraden en -beveiligingsmaatregelen

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie — Informatierubriceringsgraden en -beveiligingsmaatregelen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (Euratom) nr. 3 ter toepassing van artikel 24 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Met de verordening worden de rubriceringsgraad en de beveiligingsmaatregelen bepaald ter bescherming van gerubriceerde informatie van Euratom (GKE) zoals bedoeld in artikelen 24 en 25 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). GKE kan gegevens, inlichtingen, documenten, voorwerpen en reproductiemiddelen omvatten.
 • Artikel 24 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie heeft betrekking op informatie uit het nucleair onderzoeksprogramma van de Europese Unie (EU). Indien deze informatie openbaar wordt gemaakt, zou dat de defensiebelangen van EU-landen kunnen schaden. Hiermee vergelijkbaar is artikel 25 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, dat betrekking heeft op informatie over octrooien en gebruiksmodellen*.

KERNPUNTEN

Beveiligingsmaatregelen en instructies voor de toepassing ervan worden uitgevaardigd door:

De Europese Commissie stelt een beveiligingsbureau in dat:

 • de algemene toepassing van de beveiligingsmaatregelen coördineert en hierover waakt;
 • toeziet op de toepassing van de maatregelen in de instellingen, comités, diensten en inrichtingen van de EU;
 • verifieert of de maatregelen worden toegepast door EU-landen;
 • indien nodig, wijzigingen van de verordening voorstelt.

In ieder(e) instelling, comité of dienst van de EU waar men met GKE werkt of deze onder zich heeft, wordt een beveiligingsambtenaar aangewezen, die verantwoordelijk is voor:

 • de registratie van GKE;
 • het bijhouden van een lijst van personen die gemachtigd zijn toegang te hebben tot GKE;
 • het onderrichten van het personeel omtrent zijn plichten met betrekking tot de geheimhouding;
 • het ervoor zorgen dat de feitelijke beveiligingsmaatregelen worden toegepast.

Graden, machtiging en betrouwbaarheidsonderzoek

 • De GKE-rubriceringsgraden worden bepaald aan de hand van de mate waarin ongeoorloofde mededeling de defensiebelangen van EU-landen zou schaden:
  • Eura — zeer geheim: mededeling zou buitengewoon ernstige gevolgen hebben voor de defensiebelangen;
  • Eura — geheim: mededeling zou ernstige gevolgen hebben voor de defensiebelangen;
  • Eura — vertrouwelijk: mededeling zou de defensiebelangen schaden;
  • Eura — dienstgeheim: mededeling zou de defensiebelangen raken, maar de GKE hoeft in mindere mate te worden beveiligd dan als Eura — vertrouwelijk gerubriceerde documenten.
 • Verwijzingen naar documenten of gegevens aangeduid als Eura — geheim en Eura — zeer geheim, moeten tot een minimum worden beperkt en de inhoud of rubriceringsgraden ervan mogen er niet in worden openbaargemaakt.
 • Toegang tot GKE (behalve Eura — dienstgeheim) wordt alleen verleend aan gemachtigde personen voor wie het volstrekt noodzakelijk is dergelijke informatie te verkrijgen. Machtiging kan worden verleend na een betrouwbaarheidsonderzoek door het beveiligingsbureau of door EU-landen.

Materiële beveiliging van GKE

 • De rubriceringsgraden Eura — zeer geheim, Eura — geheim en Eura — vertrouwelijk moeten op elke bladzijde worden gestempeld.
 • Vermenigvuldiging van GKE moet beperkt worden tot de volstrekt noodzakelijke behoeften van het ogenblik.
 • Vermenigvuldiging van GKE met de rubricering Eura — zeer geheim mag slechts geschieden met toestemming van het beveiligingsbureau en, in het geval van octrooi-informatie, met toestemming van het EU-land waarvan deze GKE afkomstig is.
 • Gebouwen met GKE-rubricering Eura — vertrouwelijk en hoger moeten veilig zijn, en de identiteit van het personeel en bezoekers moet er met zekerheid worden vastgesteld.
 • Bezoekers mogen in lokaliteiten waarin GKE aanwezig is, niet alleen worden gelaten.
 • Voor verschillende veiligheidsgraden gelden regels met betrekking tot brandkasten.
 • Alle als Eura — zeer geheim en Eura — geheim gerubriceerde GKE moet speciaal worden geregistreerd.
 • Interne verplaatsing van GKE moet op zodanige wijze geschieden dat elke kennisneming door onbevoegden wordt voorkomen.
 • Als GKE met de rubriceringsgraad Eura — vertrouwelijk of een hogere rubriceringsgraad buiten een gebouw wordt gebracht, dan moet zij in een dubbele envelop worden gestoken, waarbij de rubriceringsgraad alleen op de binnenste envelop wordt aangegeven.
 • GKE met de rubriceringsgraad Eura — zeer geheim moet in het grensoverschrijdend verkeer worden verzonden als diplomatieke zending, begeleid door een koerier en een andere persoon. GKE met de rubriceringsgraad Eura - geheim en Eura - vertrouwelijk wordt in het grensoverschrijdend verkeer verzonden als diplomatieke zending.
 • Er gelden strikte regels voor het toestaan van de veilige vernietiging van GKE die niet langer nodig is.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 15 november 1958.

ACHTERGROND

Zie ook:

KERNBEGRIPPEN

Gebruiksmodel: een geregistreerd recht dat de houder het exclusieve gebruik van een technische uitvinding verleent in ruil voor de openbare bekendmaking van de werking van de uitvinding, en dat slechts voor een beperkte periode wordt verleend.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening nr. 3 ter toepassing van artikel 24 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 17 van 6.10.1958, blz. 406-416)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie — Titel II — Bepalingen ter bevordering van de vooruitgang op het gebied van de kernenergie — Hoofdstuk 2 — Verspreiding van kennis — Afdeling 3 — Bepalingen betreffende de geheimhouding — Artikel 24 (PB C 203 van 7.6.2016, blz. 15-16)

Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie — Titel II — Bepalingen ter bevordering van de vooruitgang op het gebied van de kernenergie — Hoofdstuk 2 — Verspreiding van kennis — Afdeling 3 — Bepalingen betreffende de geheimhouding — Artikel 25 (PB C 203 van 7.6.2016, blz. 16-17)

Laatste bijwerking 15.05.2020

Top