EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europese grens- en kustwacht

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2019/1896 betreffende de Europese grens- en kustwacht

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Met deze verordening wordt een agentschap voor een Europese grens- en kustwacht opgezet om:
  • Europees geïntegreerd beheer aan de grenzen van de EU, en;
  • grensoverschrijdingen efficiënt te beheren; en
  • het Europees terugkeerbeleid* doeltreffender te maken als belangrijk onderdeel van een duurzaam migratiebeheer.
 • De verordening is bedoeld om uitdagingen op het gebied van migratie en mogelijke toekomstige dreigingen aan de grenzen aan te pakken, ernstige internationale criminaliteit te bestrijden en te zorgen voor interne veiligheid in de EU met volledige eerbiediging van de grondrechten en waarborging van het vrije verkeer.

KERNPUNTEN

Een permanent korps van 10 000 grenswachters:

 • moet ervoor zorgen dat het agentschap de lidstaten kan ondersteunen waar en wanneer dit nodig is;
 • brengt personeelsleden van het agentschap, grenswachters en door de lidstaten gedetacheerde en ingezette terugkeerdeskundigen samen, die de meer dan 100 000 nationale grenswachters bij hun taken zullen bijstaan.

Bovendien krijgt het agentschap een begroting om zijn eigen uitrusting zoals schepen, vliegtuigen en voertuigen aan te schaffen.

Uitvoerende bevoegdheden

Het permanent korps zal zijn taken op het gebied van grenstoezicht en terugkeer, zoals identiteitscontroles, verlenen van toegang aan de buitengrenzen en grensbewaking, uitsluitend met instemming van de ontvangende lidstaat kunnen uitvoeren.

Meer bijstand bij terugkeer

 • Naast het organiseren en financieren van gezamenlijke terugkeeroperaties kan het agentschap nu ook in alle stadia van de terugkeerprocedure bijstand verlenen aan de lidstaten, waarbij de lidstaten verantwoordelijk blijven voor de uitvaardiging van terugkeerbesluiten.
 • Deze bijstand kan nu bijvoorbeeld ook bestaan uit het verlenen van bijstand aan terugkeerders voor, tijdens en na aankomst, het identificeren van niet-EU-onderdanen zonder verblijfsrecht of het verkrijgen van reisdocumenten.

Meer samenwerking met niet-EU-landen

Op voorwaarde dat het betrokken land hiermee instemt, mag het agentschap gezamenlijke operaties opzetten en personeel inzetten buiten de EU — ook in landen die niet aan de EU grenzen — om bijstand te verlenen bij het grensbeheer.

Steunpunten

Het agentschap mag steunpunten opzetten in lidstaten en in een niet-EU-land (mits er een statusovereenkomst is) om logistieke bijstand te verlenen bij hun operationele activiteiten en deze vlot te laten verlopen.

Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)

 • Om de werking van Eurosur te verbeteren, wordt het in de verordening in de werking van de Europese grens- en kustwacht opgenomen.
 • De verordening breidt het toepassingsgebied van Eurosur uit tot de meeste onderdelen van het Europees geïntegreerd grensbeheer. Hierdoor moet het beter in staat zijn om crisissituaties aan de buitengrenzen van de EU en in niet-EU-landen op te sporen, erop te anticiperen en erop te reageren.
 • Een uitvoeringshandeling van de Europese Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/581, bevat de regels over de uitwisseling van informatie en samenwerking in het kader van Eurosur, onder meer ten behoeve van situationeel bewustzijn, risicoanalyse en de ondersteuning van de planning en uitvoering van grenstoezichtoperaties. Hierin is het volgende vastgelegd:
  • de regels voor meldingen in Eurosur, waaronder het soort informatie dat moet worden aangeleverd en de termijnen waarbinnen meldingen moeten plaatsvinden;
  • de bijzonderheden met betrekking tot de informatielagen* van de situatiebeelden*;
  • de procedures voor het opstellen van specifieke situatiebeelden;
  • de verantwoordelijkheden die samenhangen met de meldingen en het beheer van de situatiebeelden en voor de exploitatie en het onderhoud van de verschillende technische systemen en netwerken die Eurosur ondersteunen;
  • de regels voor gegevensbeveiliging en -bescherming van Eurosur;
  • mechanismen voor de kwaliteitscontrole.

Intrekking

Met deze verordening worden Verordening (EU) nr. 1052/2013 inzake Eurosur per 4 december 2019 en Verordening (EU) 2016/1624 per 31 december 2020 ingetrokken.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

 • De verordening is sinds 4 december 2019 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Terugkeer: het proces waarbij een onderdaan van een niet-EU-land vrijwillig of gedwongen terugkeert naar zijn of haar land van herkomst, een overeengekomen land van doorreis of een andere lidstaat waarnaar de betrokkene vrijwillig besluit terug te keren en waar hij of zij zal worden toegelaten.
Informatielagen: situatiebeelden (zie volgende kernbegrip) bestaan uit drie informatielagen:
 • een gebeurtenissenlaag (meldingen over gebeurtenissen die waarschijnlijk een effect hebben op de buitengrens);
 • een operationele laag (meldingen over de eigen middelen van de lidstaten, meldingen over operationele plannen en meldingen met milieu-informatie, met name meteorologische en oceanografische informatie), en
 • een analyselaag, gebaseerd op meldingen over risicoanalyses. Analysemeldingen zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in gebeurtenissen aan de buitengrens, wat het voorspellen van trends, het plannen en uitvoeren van grenstoezichtoperaties en strategische risicoanalyses gemakkelijker maakt.
Situatiebeelden: deze bevatten informatie over de situatie aan Europese grenzen en het gebied vóór de grens.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2019 betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/1624 (PB L 295 van 14.11.2019, blz. 1-131)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/581 van de Commissie van 9 april 2021 betreffende de situatiebeelden van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) (PB L 124 van 12.4.2021, blz. 3-39)

Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB L 77 van 23.3.2016, blz. 1-52)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) 2016/399 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 29.05.2021

Top