Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Productveiligheid — Richtsnoeren met betrekking tot het EU-systeem voor snelle uitwisseling van informatie (Rapex)

Productveiligheid — Richtsnoeren met betrekking tot het EU-systeem voor snelle uitwisseling van informatie (Rapex)

 

SAMENVATTING VAN:

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/417 — Richtsnoeren voor het beheer van het systeem van de Europese Unie voor snelle uitwisseling van informatie „Rapex”

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT?

 • In dit uitvoeringsbesluit worden richtsnoeren uiteengezet voor het beheer van het EU-systeem voor snelle uitwisseling van informatie (Rapex) over productveiligheid, dat is ingesteld met Richtlijn 2001/95/EG, de richtlijn inzake algemene productveiligheid (RAPV), evenals het beheer van het bijbehorende kennisgevingssysteem.
 • Dit uitvoeringsbesluit beoogt met name de actualisering van het toepassingsgebied van het systeem waarin bepaalde aspecten van Verordening (EG) nr. 765/2008 betreffende het markttoezicht op geharmoniseerde producten zijn geïntegreerd, alsmede de verwijzing naar de nieuwe instrumenten die de afgelopen jaren werden ontwikkeld voor de goede werking van Rapex (wiki, interface tussen Rapex en ICSMS, het platform voor het informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht dat is opgezet in het kader van Verordening (EG) nr. 765/2008) en de vaststelling van methoden voor risicobeoordeling en, met name, criteria voor het in kaart brengen van ernstige risico’s.
 • Dit uitvoeringsbesluit leidt tot intrekking van Besluit 2010/15/EU.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Deze richtsnoeren hebben betrekking op twee soorten producten:

 • producten die onder de RAPV vallen;
 • en producten die vallen onder Verordening (EG) nr. 765/2008 inzake accreditatie en markttoezicht betreffende niet voor de voeding bestemde producten. Dit betekent dat producten voor beroepsmatig gebruik hier ook onder vallen en dat de risico’s moeten worden uitgebreid tot andere risico’s dan die voor de gezondheid en de veiligheid van de consument, zoals milieurisico’s.

Het besluit heeft geen betrekking op het volgende:

Rapex

Rapex werd opgericht voor de snelle uitwisseling van informatie tussen de EU-landen en de Europese Commissie over producten die een ernstig risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van de consument. De belangrijkste kenmerken van Rapex zijn:

 • het voorkomen en beperken dat gevaarlijke producten worden geleverd;
 • het controleren of het markttoezicht en de handhavingsactiviteiten doeltreffend en coherent zijn;
 • het identificeren van de nodige acties op Europees niveau en het aanreiken van een basis hiervoor; en
 • het zorgen voor een eenvormige handhaving van de EU-vereisten inzake productveiligheid.

Risico’s

 • Voordat een autoriteit van een EU-land besluit een Rapex-kennisgeving in te dienen, beoordeelt zij of het te melden product een risico vormt voor de gezondheid en veiligheid van de consument of, in het geval van producten die onder Verordening (EG) nr. 765/2008 vallen, een ernstig risico inhoudt voor de gezondheid, de veiligheid of, bijvoorbeeld, de beveiliging of het milieu van de eindgebruikers, en dus of er aan een van de Rapex-kennisgevingscriteria is voldaan.
 • Richtsnoeren voor risicobeoordelingen, alsmede casestudy’s zijn opgenomen in een bijlage bij het besluit.

Via Rapex gemelde maatregelen

Preventieve en beperkende maatregelen met betrekking tot de verkoop van producten die een risico inhouden, kunnen vrijwillig worden genomen op initiatief van een fabrikant of distributeur, of op bevel van een autoriteit van een EU-land. Tot de maatregelen behoren, zij het niet uitsluitend, de volgende:

 • het op het product aanbrengen van waarschuwingen voor de risico’s ervan;
 • het bepalen dat een product niet op de markt mag worden gebracht voordat aan zekere voorwaarden is voldaan;
 • het waarschuwen van consumenten en eindgebruikers voor de risico’s van een product;
 • het tijdelijk verbieden om het product te leveren of uit te stallen;
 • het verbieden van het op de markt brengen van een product;
 • het uit de handel nemen van een product;
 • het terugroepen van een product bij de consument;
 • het vernietigen van een uit de handel genomen of teruggeroepen product.

Kennisgevingen

Deelname aan Rapex is verplicht voor EU-landen, die de Commissie op de hoogte moeten stellen daar waar een product voldoet aan de volgende vier criteria:

 • het product valt onder het toepassingsgebied van de RAPV of het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 765/2008;
 • het is onderworpen aan maatregelen die het mogelijk in de handel brengen of het gebruik van het product verhinderen, beperken of aan specifieke voorwaarden verbinden („preventieve en beperkende maatregelen”);
 • het vormt een risico voor de gezondheid en veiligheid van de consumenten of, in het geval van producten die vallen onder Verordening (EG) nr. 765/2008, ook voor andere relevante algemene belangen van de eindgebruikers;
 • het kan niet worden uitgesloten dat de gevolgen van het ernstige risico voor de gezondheid en veiligheid van de consumenten of, in het geval van producten die vallen onder Verordening (EG) nr. 765/2008, ook voor andere relevante algemene belangen van de eindgebruikers, zich buiten het grondgebied van het kennisgevende EU-land uitstrekken.

Aanvullende bepalingen met betrekking tot de kennisgevingen waarop het besluit betrekking heeft, omvatten:

 • het stroomlijnen van de kennisgevingsprocessen;
 • het vaststellen van de kennisgevingscriteria;
 • het definiëren van de inhoud van kennisgevingen;
 • het vaststellen van follow-upvereisten voor EU-landen;
 • het beschrijven van de wijze waarop kennisgevingen en de follow-up daarvan door de Commissie worden behandeld;
 • het vaststellen van termijnen voor de verschillende soorten maatregelen die in het kader van de kennisgevingsmechanismen worden genomen;
 • het vaststellen van de praktische en technische regelingen die op het niveau van de Commissie en op nationaal niveau nodig zijn om de kennisgevingsmechanismen doeltreffend en doelmatig toe te kunnen passen.

VANAF WANNEER IS HET UITVOERINGSBESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 12 november 2018 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/417 van de Commissie van 8 november 2018 tot vaststelling van richtsnoeren voor het beheer van het systeem van de Europese Unie voor snelle uitwisseling van informatie („Rapex”) uit hoofde van artikel 12 van Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid en het bijbehorende kennisgevingssysteem (PB L 73 van 15.3.2019, blz. 121-187)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30-47)

Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4-17)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2001/95/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste bijwerking 02.05.2019

Top