EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2018/1726 over het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Het oprichten van een nieuw EU-agentschap voor het operationeel beheer* van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) met een ruimere opdracht.
 • Het nieuwe agentschap vervangt het vorige eu-LISA; met de nieuwe verordening wordt de vorige Verordening (EU) nr. 1077/2011 ingetrokken.

KERNPUNTEN

Doelstellingen

eu-LISA moet zorgen voor:

 • de ontwikkeling van grootschalige IT-systemen door middel van een adequate structuur voor de uitvoering van projecten;
 • de effectieve, veilige en continue werking van grootschalige IT-systemen;
 • efficiënt en financieel controleerbaar beheer van grootschalige IT-systemen;
 • een dienstverlening aan de gebruikers van grootschalige IT-systemen die van voldoende hoge kwaliteit is;
 • continue en ononderbroken dienstverlening;
 • een hoog niveau van gegevensbescherming, in overeenstemming met het recht van de EU over gegevensbescherming, met inbegrip van specifieke voorschriften voor elk van de grootschalige IT-systemen;
 • een passend niveau van gegevensbeveiliging en materiële beveiliging, met inbegrip van specifieke bepalingen voor elk van de grootschalige IT-systemen.

Taken

Het agentschap is verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • het operationele beheer van het Schengeninformatiesysteem, het Visuminformatiesysteem en Eurodac, die effectief bijdragen aan de veiligheid van het Schengengebied;
 • de opzet, de ontwikkeling en het operationele beheer van het inreis-uitreissysteem (EES), DubliNet, het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (Etias), het Ecris-TCN-systeem en de Ecris-referentie-implementatie;
 • de opzet, de ontwikkeling en/of het operationeel beheer van andere grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, met inbegrip van reeds bestaande systemen, mits dat is vastgesteld in relevante EU-voorschriften die, op basis van artikel 67 tot en met 89 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, van toepassing zijn op deze systemen;
 • het toezicht op de gegevenskwaliteit in overeenstemming met de relevante EU-voorschriften die van toepassing zijn op de systemen;
 • het ontwikkelen van de nodige maatregelen met het oog op onderlinge uitwisselbaarheid in overeenstemming met de relevante EU-voorschriften die van toepassing zijn op de systemen of de onderlinge uitwisselbaarheid daarvan;
 • het uitvoeren van researchactiviteiten;
 • het uitvoeren van proefprojecten, conceptbewijzen en testactiviteiten;
 • het verlenen van ondersteuning aan EU-landen en de Europese Commissie.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds11 december 2018 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Operationeel beheer: de taken die noodzakelijk zijn om grootschalige IT-systemen te laten werken volgens de specifieke voorschriften die op elk systeem van toepassing zijn, met inbegrip van de zorg voor de communicatie-infrastructuur die door de IT-systemen wordt gebruikt. De grootschalige IT-systemen mogen onderling geen gegevens uitwisselen en het niet mogelijk maken dat informatie of kennis wordt gedeeld, tenzij dat is toegestaan volgens een specifiek EU-recht.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (PB L 295, 21.11.2018, blz. 99-137)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) 2018/1726 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2019/816 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van het Europees Strafregisterinformatiesysteem en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726 (PB L 135, 22.5.2019, blz. 1-26)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EU) 2019/817 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 en (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad, Beschikking 2004/512/EG van de Raad en Besluit 2008/633/JBZ van de Raad (PB L 135 van 22.5.2019, blz. 27-84)

Verordening (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie en tot wijziging van Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 en (EU) 2019/816 (PB L 135, 22.5.2019, blz. 85-135)

Verordening (EU) 2017/2226 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2017 tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de lidstaten overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van de overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen en Verordeningen (EG) nr. 767/2008 en (EU) nr. 1077/2011 (PB L 327, 9.12.2017, blz. 20-82)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1-17)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) (PB L 218, 13.8.2008, blz. 60–81)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 381, 28.12.2006, blz. 4-23)

Zie geconsolideerde versie.

Beschikking van de Raad van 8 juni 2004 betreffende het opzetten van het Visuminformatiesysteem (VIS) (2004/512/EG) (PB L 213 van 15.6.2004, blz. 5-7)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 03.10.2019

Top