EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA)

Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA)

 

SAMENVATTING VAN:

Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA) inzake de ontwikkeling van satellietnavigatie en de verlening van bijbehorende diensten ten behoeve van de burgerluchtvaart in het bevoegdheidsgebied van het ASECNA

Besluit (EU) 2018/1603 betreffende de sluiting namens de EU van de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA)

Besluit (EU) 2016/2234 betreffende de ondertekening namens de EU van de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA)

WAT IS HET DOEL VAN DE OVEREENKOMST EN DE BESLUITEN?

 • De overeenkomst heeft tot doel de expertise van Europese satellietnavigatieprogramma’s te gebruiken om de 17 Afrikaanse lidstaten van het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA) te helpen bij de ontwikkeling van hun eigen faciliteiten en systemen.
 • Met Besluit (EU) 2016/2234 en Besluit (EU) 2018/1603 worden respectievelijk de ondertekening van de overeenkomst door de EU en haar goedkeuring ervan gemarkeerd.

KERNPUNTEN

In de overeenkomst worden de volgende beginselen toegepast:

 • wederzijds voordeel, waarbij rechten en verplichtingen in evenwicht zijn;
 • mogelijkheid om deel te nemen aan elkaars activiteiten;
 • tijdige uitwisseling van alle nuttige informatie;
 • bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

De samenwerking heeft betrekking op:

 • het opzetten en de exploitatie van het SBAS-ASECNA-systeem (satellietaugmentatiesysteem);
 • de algemene bevordering in Afrika van satellietnavigatiediensten en specifieke kenmerken, zoals het radiospectrum, de normen, de beveiliging, O&O, communicatie en de uitwisselingen van personeel.

De EU:

De EU en het ASECNA:

 • plegen overleg in verband met het SOL-dienstgebied (Safety of Life, oftewel beveiliging-van-leven) van EGNOS en het dienstgebied van SBAS-ASECNA, met name op het gebied van interoperabiliteit en aansprakelijkheid, om moeilijkheden bij de exploitatie te vermijden;
 • laten elkaar gratis beschikken over al hun intellectuele eigendomsrechten en nemen deze op in een bijgewerkt register;
 • bevorderen het gebruik van het Galileo-programma in Afrika;
 • werken samen wat betreft het radiofrequentiespectrum dat wordt beheerd door de Internationale Unie voor telecommunicatie;
 • streven naar een gezamenlijke benadering op het gebied van normalisatie en satellietnavigatiesystemen in internationale organisaties en verenigingen;
 • nemen maatregelen om de continuïteit, veiligheid en beveiliging van de satellietnavigatiediensten te verzekeren;
 • voeren gezamenlijke O&O-, communicatie- en promotieactiviteiten uit voor hun respectieve programma’s;
 • wisselen regelmatig informatie uit en plegen snel overleg wanneer daarom wordt gevraagd;
 • zijn niet verantwoordelijk voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit de systemen van de ander.

Het ASECNA dekt de kosten van het SBAS-ASECNA-systeem, maar komt in aanmerking voor fondsen voor samenwerking en ontwikkeling van de EU.

Een gemengd comité, het GNSS-comité EU/ASECNA, met vertegenwoordigers van elke partner, is verantwoordelijk voor het beheer en de juiste uitvoering van de overeenkomst.

Geschillen worden door middel van arbitrage beslecht en beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van zes maanden.

DATUM VAN INWERKINGTREDING

De overeenkomst is op 1 november 2018 in werking getreden.

ACHTERGROND

Het ASECNA, het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar, is een internationale openbare organisatie met 17 Afrikaanse leden en Frankrijk. Het agentschap is in 1959 opgericht en heeft als belangrijkste missie het leveren van luchtvaartnavigatie, luchtvaartinformatie en meteorologische diensten binnen één enkel luchtruim van meer dan 16 miljoen vierkante kilometer.

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA) inzake de ontwikkeling van satellietnavigatie en de verlening van bijbehorende diensten ten behoeve van de burgerluchtvaart in het bevoegdheidsgebied van het ASECNA (PB L 268 van 26.10.2018, blz. 3-15)

Besluit (EU) 2018/1603 van de Raad van 18 september 2018 betreffende de sluiting namens de Unie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA) inzake de ontwikkeling van satellietnavigatie en de verlening van bijbehorende diensten ten behoeve van de burgerluchtvaart in het bevoegdheidsgebied van het ASECNA (PB L 268 van 26.10.2018, blz. 1-2)

Besluit (EU) 2016/2234 van de Raad van 21 november 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA) inzake de ontwikkeling van satellietnavigatie en de verlening van bijbehorende diensten ten behoeve van de burgerluchtvaart in het bevoegdheidsgebied van het ASECNA (PB L 337 van 13.12.2016, blz. 1-2)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de „Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA) inzake de ontwikkeling van satellietnavigatie en de verlening van bijbehorende diensten ten behoeve van de burgerluchtvaart in het bevoegdheidsgebied van het ASECNA” (PB L 292 van 19.11.2018, blz. 1)

Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad (PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1-122)

Verordening (EU) nr. 1285/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende de uitvoering en exploitatie van de Europese satellietnavigatiesystemen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad en Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 1-24)

Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad inzake de beheersstructuren van de Europese programma’s voor radionavigatie per satelliet en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11-21)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 912/2010 zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste bijwerking 10.09.2020

Top