EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Productie van statistieken over verdelgingsmiddelen

Productie van statistieken over verdelgingsmiddelen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1185/2009 — Statistieken over pesticiden

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

  • Met deze verordening worden regels en procedures opgesteld voor het verzamelen en verspreiden van statistieken betreffende de verkoop en het gebruik van pesticiden.
  • Met deze statistieken en andere relevante gegevens kunnen EU-landen de nationale actieplannen opstellen, waarin kwantitatieve doelstellingen, streefdoelen, maatregelen en tijdschema’s zijn vastgelegd zoals voorzien in Richtlijn 2009/128/EG, die erop zijn gericht de risico’s en de effecten van het gebruik van pesticiden op de volksgezondheid en het milieu terug te dringen.
  • Deze zijn bovendien noodzakelijk voor de beoordeling van beleid van de Europese Unie op het gebied van duurzame ontwikkeling en voor de berekening van relevante indicatoren betreffende de risico’s op het gebied van gezondheid en milieu in verband met pesticidengebruik.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De statistieken zijn van toepassing op:

  • de jaarlijkse hoeveelheid pesticiden die op de markt zijn gebracht overeenkomstig bijlage I;
  • de jaarlijks gebruikte hoeveelheden pesticiden overeenkomstig bijlage II.

Verzameling, overdracht en verwerking van gegevens

EU-landen verzamelen jaarlijks de noodzakelijke gegevens voor de specificatie van de in bijlage I opgenomen kenmerken en om de vijf jaar de noodzakelijke gegevens voor de specificatie van de in bijlage II opgenomen kenmerken door middel van:

  • enquêtes;
  • informatie met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van pesticiden, waarbij met name rekening wordt gehouden met de verplichtingen van Verordening (EG) nr. 1107/2009;
  • administratieve bronnen, of
  • een combinatie van deze middelen, met inbegrip van statistische schattingsprocedures op basis van deskundigenbeoordelingen of modellen.

Vervolgens dienen zij de resultaten in bij de Europese Commissie (Eurostat) in overeenstemming met de tijdschema’s en de frequentie die in de bijlagen van de verordening zijn vastgesteld. Zij dienen de gegevens te presenteren in overeenstemming met de in bijlage III voorgeschreven indeling en het in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1264/2014 vastgelegde technisch formaat.

Eventuele vertrouwelijke gegevens worden door de nationale overheden en door de Commissie (Eurostat) uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt, conform Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken.

Kwaliteitsbeoordeling

EU-landen moeten de Commissie (Eurostat) verslagen verstrekken betreffende de kwaliteit van de verstuurde gegevens. De Commissie (Eurostat) beoordeelt tevens de kwaliteit van de gegevens.

Uitvoeringsmaatregelen en comité

De verordening biedt de Commissie tevens de bevoegdheid om voor uitvoeringsdoeleinden aanvullende wetgeving aan te nemen. De Commissie werkt regelmatig de lijst bij met op te nemen werkzame stoffen en hun indeling in categorieën van producten en chemische klassen zoals aangegeven in bijlage III van de verordening. De Commissie wordt bijgestaan en geadviseerd door het Comité voor het Europees statistisch systeem, dat bestaat uit nationale deskundigen.

Verslag

Eens in de vijf jaar brengt de Commissie verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van de verordening. Naast de beoordeling van de kwaliteit van de verzonden gegevens worden in het verslag methoden voor het verzamelen van gegevens, de last voor het bedrijfsleven, landbouwbedrijven en nationale overheden beoordeeld, evenals het nut van deze statistieken om te voldoen aan de doelstellingen. De Commissie heeft haar eerste verslag in 2017 gepubliceerd.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 30 december 2009 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden (PB L 324 van 10.12.2009, blz. 1-22)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1185/2009 werden in het oorspronkelijke document opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1264/2014 van de Commissie van 26 november 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 408/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over pesticiden, wat het formaat voor de toezending van de gegevens betreft (PB L 341 van 27.11.2014, blz. 6-8)

Verordening (EU) nr. 656/2011 van de Commissie van 7 juli 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over pesticiden, wat de definities en lijst van werkzame stoffen betreft (PB L 180 van 8.7.2011, blz. 3-38)

Verordening (EG) nr. 408/2011 van de Commissie van 27 april 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over pesticiden, wat het formaat voor de toezending van de gegevens betreft (PB L 108 van 28.4.2011, blz. 21-22)

Zie de geconsolideerde versie.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden (COM(2017) 109 final van 3.3.2017)

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71-86)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1-50)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164-173)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 27.11.2017

Top