EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Verdrag van Brussel (Fusieverdrag)

Verdrag van Brussel (Fusieverdrag)

 

SAMENVATTING VAN:

Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben

WAT WAS HET DOEL VAN HET VERDRAG?

Het Verdrag van Brussel tot instelling van één Raad en één Commissie van de Europese Gemeenschappen (bekend als het „Fusieverdrag”) is ondertekend met de uitdrukkelijke intentie om de drie toen bestaande Europese Gemeenschappen (EG) — de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA of beter bekend als „Euratom”) — met elkaar te verenigen.

Terwijl de drie gemeenschappen juridisch onafhankelijk werden gehouden, heeft het Fusieverdrag hun instellingen gerationaliseerd door hun toen nog onafhankelijke uitvoerende organen samen te voegen, waarmee het aantal gemeenschappelijke Europese instellingen op vijf werd gebracht, en de drie verdragen van de gemeenschappen dienovereenkomstig te wijzigen.

KERNPUNTEN

Eén Raad en één Commissie

 • De uitvoerende organen werden als volgt samengevoegd:
  • De Raad van Europese Gemeenschappen — tegenwoordig de Raad van de Europese Unie — heeft als één orgaan de Bijzondere Ministerraad van de EGKS, de Raad van de EEG en de Raad van Euratom vervangen;
  • De Commissie van de Europese Gemeenschappen — tegenwoordig de Europese Commissie — heeft als één orgaan de Hoge Autoriteit van de EGKS, de Commissie van de EEG en de Commissie van Euratom vervangen.
 • De nieuwe enkele uitvoerende organen zouden echter blijven handelen in overeenstemming met de verdragen die op elk van de drie gemeenschappen van toepassing zijn, alsook in overeenstemming met de nieuwe artikelen van dit verdrag.
 • De regels die van toepassing waren op hun samenstelling en werking, werden verzameld in één tekst en de bijbehorende artikelen van de EG-verdragen werden ingetrokken.
 • Waar er verschillen waren tussen de drie verdragen met betrekking tot de Raad:
  • werd de duur van het voorzitterschap gelijkgesteld aan de in de verdragen van de EEG en Euratom voorziene langere duur;
  • werden de regels inzake besluitvorming slechts geharmoniseerd voor zover dat was vereist voor handelingen die worden aangenomen op basis van de drie verdragen (d.w.z. met betrekking tot de gemeenschappelijke instellingen, de begroting en het beheer);
  • werden de concepten gewone meerderheid, gekwalificeerde meerderheid en eenstemmigheid geharmoniseerd conform de verdragen van de EEG en Euratom;
  • Het Coreper werd geformaliseerd als een voorbereidende instantie van de Raad en uitgebreid tot het EGKS-Verdrag.
 • Waar er verschillen waren tussen de drie verdragen met betrekking tot de Commissie:
  • werd het aantal leden vastgesteld op negen;
  • werden de regels inzake de benoeming van de leden en hun status, en inzake de werking van de Commissie in het algemeen, afgestemd op die van het EEG-Verdrag;
  • de datum waarop de Commissie haar algemene verslag over de activiteiten van de Europese Gemeenschappen moet publiceren, werd geharmoniseerd, alsook de datum waarop de Parlementaire Vergadering bijeen zou moeten komen om dit verslag te bestuderen;
  • de regels over hoe de Commissie politiek verantwoording moet afleggen aan de Parlementaire Vergadering, werden afgestemd op de verdragen van de EEG en Euratom, met de mogelijkheid om het vertrouwen in het bestuur van de Commissie te allen tijde (en niet alleen bij bestudering van het algemene jaarverslag) op te zeggen.

Eén administratieve begroting voor de EG

 • De begroting beslaat de uitgaven van alle EG-instellingen, inclusief die van de Parlementaire Vergadering en van het Hof van Justitie.
 • De uitgaven voor maatregelen onder het EGKS-Verdrag en de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling onder het Euratom-Verdrag bleven echter in afzonderlijke begrotingen opgenomen.

Eén administratie voor de EG

 • Alle functionarissen en andere vertegenwoordigers van de EG-instellingen behoren tot één administratie.
 • De regels die daarop van toepassing zijn en hun rechten en verplichtingen, zijn uniform en zijn afgeleid van een enkele status.
 • De regels inzake de verantwoordelijkheid van de EG in geval van letsel veroorzaakt door een persoonlijke tekortkoming van een functionaris of vertegenwoordiger voor hun actie werden verenigd.
 • De voorrechten en immuniteiten die aan de EG-instellingen en hun functionarissen en andere vertegenwoordigers worden verleend, zijn ook verenigd in één protocol bij het verdrag.

De zetels van de EG-instellingen

 • Om te reageren op de door Luxemburg naar voren gebracht juridische bezwaren, kregen de overheden van de EG-landen de bevoegdheid om in onderlinge overeenstemming te beslissen over de oplossing voor de vaststelling van de zetels van de uitvoerende organen van de EG in Brussel. De beslissing werd genomen op de dag waarop het verdrag werd ondertekend, en bestond uit de benoeming van Brussel als voorlopige zetel.

VANAF WANNEER WAS HET VERDRAG VAN TOEPASSING?

Het verdrag werd ondertekend op 8 april 1965 en is van toepassing vanaf 1 juli 1967.

ACHTERGROND

Voor de totstandkoming van het Fusieverdrag deelden de drie Europese Gemeenschappen al bepaalde gemeenschappelijke instellingen krachtens de Overeenkomst betreffende bepaalde instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben uit 1957: de Parlementaire Vergadering (later het Europees Parlement), het Hof van Justitie en het Economisch en Sociaal Comité.

Het Fusieverdrag vormde een belangrijke stap op weg naar de moderne EU. Het verdrag is — met uitzondering van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen — ingetrokken door het Verdrag van Amsterdam, dat is ondertekend op 2 oktober 1997 en dat op 1 mei 1999 in werking trad.

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben (PB 152 van 13.7.1967, blz. 2-17 (DE, FR, IT, NL))

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 266-272)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Achtereenvolgende wijzigingen aan het verdrag werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient uitsluitend ter informatie.

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Overeenkomst betreffende bepaalde instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten (PB C 340 van 10.11.1997, blz. 1-144)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 21.03.2018

Top