EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Het gebruik van aluminiumoxide om fluoride uit mineraalwater te verwijderen

Het gebruik van aluminiumoxide om fluoride uit mineraalwater te verwijderen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 115/2010 — Gebruik van geactiveerd aluminiumoxide om fluoride uit mineraalwater te verwijderen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

In de verordening worden regels gegeven voor het gebruik van geactiveerd aluminiumoxide* voor het verwijderen van fluoride* uit mineraalwater en bronwater, om aldus te voldoen aan EU-richtlijnen over de kwaliteit van drinkwater.

KERNPUNTEN

Het gebruik van geactiveerd aluminiumoxide om fluoride uit natuurlijk mineraalwater en bronwater te verwijderen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • De residuen die als gevolg van de behandeling in het water achterblijven worden beperkt tot het minimum dat technisch haalbaar is en vormen geen risico voor de volksgezondheid.
 • De toepassing van een behandeling moet ten minste drie maanden van tevoren aan de bevoegde autoriteiten worden gemeld. Daarbij moeten documentatie en resultaten worden verstrekt waaruit blijkt dat de verordening wordt nageleefd.
 • Alle chemicaliën die bij de behandeling worden gebruikt, moeten voldoen aan de normen die op de behandeling van drinkwater van toepassing zijn.
 • Het geactiveerde aluminiumoxide moet voldoen aan Europese normen als waarborg dat niet te veel residuen in het water achterblijven.
 • Voor gebruik moet het geactiveerde aluminiumoxide worden behandeld om residuen en fijne deeltjes te verwijderen.
 • Als laatste stap moeten filters worden gespoeld om ervoor te zorgen dat zij geen invloed hebben op het gehalte aan mineralen van het behandelde water.
 • Het geactiveerde aluminium moet met de juiste tussenpozen worden geregenereerd om de effectiviteit ervan te herstellen.
 • De exploitant moet de processen controleren om ervoor te zorgen dat de essentiële kenmerken van het water behouden blijven.
 • Het gebruik van een fluorideverwijderingsbehandeling dient op het etiket van behandeld water te worden vermeld, dichtbij de ingrediëntenlijst en in de volgende vorm: „Dit water is met een toegestane adsorptietechniek behandeld”.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 2 maart 2010.

ACHTERGROND

 • Richtlijn 2009/54/EG bevat de EU-regels met betrekking tot de toegestane methoden voor de behandeling van natuurlijk mineraalwater en bronwater. In de richtlijn wordt de Europese Commissie gemachtigd om na consultatie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid de voorwaarden vast te stellen voor het gebruik van behandelingen.
 • In Richtlijn 2003/40/EG van de Commissie is de grenswaarde vastgesteld voor fluoride in natuurlijk mineraalwater. De grenswaarde voor bronwater is vastgesteld in Richtlijn 98/83/EG van de Raad.
 • Chemische procedés moeten voldoen aan de goede fabricagepraktijken en de beginselen die worden genoemd in Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne.
 • Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Geactiveerd aluminiumoxide: een zeer poreuze vorm van aluminiumoxide met een groot oppervlak. Het kan als filter worden gebruikt om fluoride uit drinkwater te verwijderen.
Fluoride: een stof die van nature in watervoorzieningen voorkomt. Er bestaan tussen de EU-landen grote verschillen in concentratie.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 115/2010 van 9 februari 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor het gebruik van geactiveerd aluminiumoxide om fluoride uit natuurlijk mineraalwater en bronwater te verwijderen (PB L 37 van 10.2.2010, blz. 13-15)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (Herschikking) (PB L 164 van 26.6.2009, blz. 45-58)

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54). Tekst opnieuw gepubliceerd in rectificatie (PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3-21).

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) 852/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn 2003/40/EG van de Commissie van 16 mei 2003 tot vaststelling van de lijst, de grenswaarden voor de concentratie en de vermelding op het etiket van bestanddelen van natuurlijk mineraalwater en van de voorwaarden voor het gebruik van met ozon verrijkte lucht bij de behandeling van natuurlijk mineraalwater en bronwater (PB L 126 van 22.5.2003, blz. 34-39)

Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32-54)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 28.09.2017

Top