EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015

EU-strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015

De EU heeft een strategie voor dierenwelzijn aangenomen om de gebrekkige handhaving van regels op dit gebied aan te pakken, om de economische waarde van het dierenwelzijn voor bedrijven te verbeteren en om het bewustzijn over de noodzaak van een hoog niveau van dierenwelzijn te vergroten.

REFERENTIES

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015 [COM(2012) 6 final/2 van 15.2.2012 - Niet verschenen in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie erkent dat dieren gevoel hebben en vereist dat ten volle rekening wordt gehouden met de eisen inzake het dierenwelzijn bij het formuleren en handhaven van EU-beleid.

De verscheidenheid van landbouwsystemen, klimatologische omstandigheden en landschappen in de EU-lidstaten heeft tot aanzienlijke moeilijkheden geleid bij het bereiken van overeenkomsten over EU-brede regels inzake dierenwelzijn en tot verdere moeilijkheden bij de juiste en uniforme handhaving.

Deze ongelijke handhaving, net als het feit dat er hiaten zijn in de wetgeving, betekent dat dieren in de EU niet allemaal volgens dezelfde standaarden worden behandeld en dat landbouwers in de landen waar de regels strikter worden gehandhaafd een concurrentienadeel hebben.

De dierenwelzijnsstrategie van de EU (2012-2015) wil de welzijnsomstandigheden verbeteren van dieren in boerderijen en dierentuinen en van dieren die worden gebruikt voor experimentele doeleinden. Dat omvat een tweeledige aanpak:

de invoering van een integrale dierenwelzijnswet: afhankelijk van de resultaten van een effectbeoordeling overweegt de Europese Commissie de invoering van een vereenvoudigd wettelijk kader op basis van een holistische benadering en met focus op daadwerkelijke resultaten in het dierenwelzijn. Het richt zich ook op de opleiding en de professionele normen van alle betrokken partijen (overheden van lidstaten, personeel dat dieren behandelt, veehouders, verkopers enz.);

de intensivering van lopende acties door de Commissie: deze omvatten:

  • manieren zoeken om de naleving door de lidstaten te verbeteren: meer inspecties; een educatieve strategie om een cultuur van naleving te doen doordringen en de ontwikkeling van een Europees netwerk van referentiecentra; de opleiding van inspecteurs; de uitwisseling van beste praktijken; wetenschappelijke richtlijnen of implementatieregels voor de verschillende onderdelen van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn;
  • ondersteunen van internationale samenwerking: verder belang blijven hechten aan dierenwelzijn in internationale overeenkomsten; een actieve rol spelen in de multilaterale arena’s, voornamelijk in de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organisation, FAO);
  • consumenten en de bevolking van juiste informatie voorzien: het bewustzijn over respect voor dieren vergroten bij kinderen, jongvolwassenen en de hele bevolking en het bevorderen van verantwoord dierenbezit; consumenten informeren over EU-wetgeving over voor consumptie bedoelde dieren en ervoor zorgen dat men niet wordt misleid door bedrieglijke claims omtrent dierenwelzijn;
  • optimaliseren van synergieën met het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): een evaluatie van de wijze waarop synergieën met het GLB kunnen worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door wederzijdse naleving, promotieacties, kwaliteitsbeleid en biologische landbouw;
  • investeren in het welzijn van kweekvis: wetenschappelijk advies en evaluatie van viswelzijnsproblemen als basis voor mogelijke acties.

Laatste wijziging: 06.02.2014

Top