EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Horizon 2020: regels voor deelname en verspreiding (2014-2020)

Horizon 2020: regels voor deelname en verspreiding (2014-2020)

In deze verordening staan de regels voor deelname aan het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie Horizon 2020 en de regels voor de exploitatie en verspreiding van resultaten.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006.

SAMENVATTING

De verordening heeft betrekking op:

  • deelname aan onderzoeks- en innovatieactiviteiten onder contract die ondernomen worden op basis van Verordening (EU) nr. 1291/2013van het Europees Parlement en de Raad, d.w.z. activiteiten waaraan de EU financiële steun verleent en die ondernomen worden door deelnemers. De verordening heeft geen betrekking op eigen onderzoek dat rechtstreeks wordt gedaan door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie;
  • hoe de resultaten van het onderzoek gebruikt en verspreid worden.

Financieringsvormen

Deze omvatten:

  • subsidies (rechtstreekse financiële bijdragen vanuit de EU-begroting aan deelnemers die geselecteerd zijn op basis van oproepen tot het indienen van voorstellen),
  • prijzen (financiering die als beloning naar aanleiding van een wedstrijd wordt toegekend),
  • inkoop (bijvoorbeeld inkoop door de overheid van O&O waardoor onderzoek op specifieke behoeften van de publieke sector kan worden gericht),
  • financiële instrumenten (bijvoorbeeld aandelen- of quasi-aandelenbeleggingen, leningen of garanties of andere instrumenten voor risicodeling, die gecombineerd kunnen worden met subsidies).

Entiteiten die in aanmerking komen voor subsidies

De basisregel is dat elke entiteit, ongeacht of dit een natuurlijke of rechtspersoon betreft (en ongeacht de vestigingsplaats), of internationale organisatie kan deelnemen aan een actie onder de voorwaarden van deze verordening, het desbetreffende werkprogramma en de oproep. De minimale voorwaarden betekenen concreet dat ten minste drie afzonderlijke entiteiten, gevestigd in verschillende EU-landen of geassocieerde landen mogen deelnemen aan een activiteit, hoewel afwijkingen en aanvullende condities opgelegd kunnen worden.

Subsidievoorstellen

In principe worden voorstellen ingewacht na de publicatie van oproepen met daarin de termijnen en uiterste data waarop aanvragers geïnformeerd moeten worden over de uitkomst van het evaluatieproces en met een indicatieve datum waarop subsidieovereenkomsten worden ondertekend (in totaal is de tijd tot de subsidie gelimiteerd tot 8 maanden na de uiterste datum van indiening, behalve in goed gemotiveerde gevallen). Ook kunnen er gezamenlijke uitnodigingen worden uitgebracht voor projecten die medegefinancierd worden door niet-EU-landen of internationale organisaties op prioritaire gebieden van gemeenschappelijk belang met naar verwacht wederzijds profijt en een duidelijke meerwaarde voor de EU. Daarnaast wordt er specifieke steun geboden aan kmo's door middel van uitnodigingen uitgevaardigd onder het daarvoor bestemde kmo-instrument.

Beoordeling van de subsidies

Onafhankelijke deskundigen, voornamelijk afkomstig uit de academische en onderzoeksgemeenschappen, beoordelen de ingediende voorstellen op basis van excellentie, effect en kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering. Zij maken een rangschikking op basis waarvan de selectie zal plaatsvinden. De panels moeten divers zijn qua vaardigheden, ervaring en kennis, maar ook qua nationaliteit en geslacht. De Commissie voert systematisch beoordelingen uit van voorstellen die ethische vragen opwerpen.

Subsidieovereenkomsten en uitvoering

Deelnemers die geselecteerd zijn voor financiering gaan een subsidieovereenkomst aan waarin de rechten en plichten van elke partij zijn vastgesteld. Elke uitwisseling van informatie met deelnemers, waaronder de sluiting van subsidieovereenkomsten, geschiedt door middel van een door de Commissie of het betrokken financieringsorgaan opgezet elektronisch uitwisselingssysteem.

Deelnemers voeren de actie uit met inachtneming van de subsidieovereenkomst, waarbij ze gebruikmaken van gepaste middelen, waaronder inroeping, indien nodig, van derden en onderaannemers. In geval van een consortium wordt één lid aangewezen als coördinator en belangrijkste contactpersoon tussen het consortium en de Commissie.

Financiering van de actie

In geval van subsidies bepaalt de verordening dat de financiering niet meer mag bedragen dan de totale subsidiabele kosten verminderd met de ontvangsten uit de actie, zoals gedefinieerd in het Financieel Reglement van de EU (artikel 126). De EU-bijdrage kan variëren en kan maar liefst 70-100 % van de totale subsidiabele kosten bedragen.

Gebruik van resultaten

  • De resultaten blijven eigendom van de deelnemers die deze hebben gegenereerd. Indien resultaten geschikt zijn voor commercieel of industrieel gebruik moeten deze beschermd worden. Er zijn speciale regels van toepassing wanneer deelnemers willen afzien van bescherming of de resultaten niet langer willen beschermen.
  • Van ontvangers van EU-financiering wordt verwacht dat zij hun resultaten exploiteren, voornamelijk door middel van overdracht en licentieverlening. Van hen wordt ook verwacht dat ze hun resultaten zo snel mogelijk verspreiden. Eventuele aanvullende verplichtingen worden in de subsidieovereenkomst verstrekt.
  • Indien nodig heeft een deelnemer kosteloze toegangsrechten tot de resultaten van een andere deelnemer aan dezelfde actie om zijn werk in het kader van deze actie uit te voeren of zijn eigen resultaten te exploiteren. EU-instellingen, -organen of -bureaus hebben alleen rechten op toegang tot de resultaten van een deelnemer die EU-financiering heeft ontvangen indien dit gerechtvaardigd is om EU-beleid en -programma's te ontwikkelen, te implementeren en te bewaken. Deze EU-toegangsrechten zijn beperkt tot niet-commercieel en niet-concurrerend gebruik en zijn vrij van royalty's.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1290/2013

23.12.2013

-

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81-103

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104-173).

Besluit 2013/743/EU van de Raad van 3 december 2013 tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG en 2006/975/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 965-1041).

Laatste wijziging: 25.06.2014

Top