EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Overheidsaankopen — Regels voor de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

Overheidsaankopen — Regels voor de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2014/25/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • Ze legt voorschriften vast inzake het gebruik van overheidsopdrachten door bedrijven of personen in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten voor het verkrijgen van werken, leveringen en diensten.
 • Hoewel de fundamentele regels en principes die worden vastgesteld in Richtlijn 2014/24/EU van toepassing zijn op de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, houdt Richtlijn 2014/25/EU rekening met de specifieke kenmerken van deze sectoren die een belangrijke rol spelen bij het beantwoorden van maatschappelijke behoeften.

KERNPUNTEN

Drempels

Contracten moeten opgesteld worden door nationale, regionale of lokale autoriteiten, openbare ondernemingen of entiteiten die profiteren van speciale of exclusieve rechten (d.w.z. de entiteiten die onder deze richtlijn vallen), in overeenstemming met de voorschriften van de richtlijn wanneer de betrokken bedragen boven de volgende drempelwaarden zijn (geldig sinds 1 januari 2016):

 • 418 000 EUR voor opdrachten voor levering van diensten alsmede voor prijsvragen;
 • 5 225 000 EUR voor opdrachten voor werken;
 • 1 000 000 EUR voor opdrachten voor sociale diensten en andere specifieke diensten.

De Europese Commissie beoordeelt deze drempelbedragen elke twee jaar om vast te stellen of deze gewijzigd moeten worden in overeenstemming met de internationale verplichtingen van de EU.

Activiteiten onder deze richtlijn

De richtlijn is van toepassing op overheidsopdrachten in:

 • sectoren gas en warmte, elektriciteit en water (indien die opdrachten openbare dienstverlening betreffen en verband houden met hun productie, vervoer of distributie);
 • openbaar vervoer per trein, tram, trolleybus, autobus of kabelbaan;
 • lucht-, zee- en binnenhavens en andere terminals voor lucht, zee of rivieren;
 • postdiensten en andere diensten die het publiek dezelfde diensten verlenen waaronder het ophalen, sorteren, vervoeren en bestellen van postzendingen;
 • winning van aardolie en gas en exploratie of winning van steenkool en andere vaste brandstoffen.

Uitsluitingen

Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten:

 • voor de wederverkoop of verhuur van diensten aan een andere onderneming of organisatie;
 • voor werken of diensten in een van de bovenvermelde sectoren in een niet-EU-land;
 • die vallen onder andere overheidsopdrachten of internationale juridische verplichtingen (bijv. Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de Wereldhandelsorganisatie);
 • die vallen onder Richtlijn 2009/81/EEG of daaruit uitgesloten zijn (opdrachten waaraan aspecten van de sectoren defensie of veiligheid verbonden zijn).

Nieuwestandaardformulieren voor aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 van de Commissie voert nieuwe standaardformulieren in voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten. Die nieuwe formulieren waren van toepassing voor alle nieuwe aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten tot 18 april 2016.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 17 april 2014. De EU-landen dienden ze om te zetten in nationaal recht tegen 18 april 2016.

ACHTERGROND

Richtlijn 2014/24/EU bevat algemene EU-wetgeving die de regels voor overheidsopdrachten vaststelt. Die regels bepalen de te volgen procedures en stipuleren dat nationale autoriteiten, bij het gebruik van overheidsopdrachten om aanbestedingen uit te schrijven voor werk dat ze willen laten uitvoeren, alle aanvragers gelijk moeten behandelen en alle discriminatie tussen hen moeten vermijden. Ze moeten ook transparant zijn wat hun handels- en beslissingswijze betreft.

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243-374)

Opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2014/25/EU zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65-242)

Zie geconsolideerde versie

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1-64)

Zie geconsolideerde versie

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 (PB L 296 van 12.11.2015, blz. 1-146)

Laatste bijwerking 19.09.2016

Top