EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kaderverordening gemeenschappelijk toezichtsmechanisme

Kaderverordening gemeenschappelijk toezichtsmechanisme

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 468/2014 — EU-mechanisme voor bankentoezicht (GTM-kaderverordening)

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

  • In deze verordening wordt het juridische kader vastgesteld voor de praktische regelingen voor de uitvoering van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme* (GTM) om de toezichtverantwoordelijkheden van de ECB en de toezichthoudende instanties van de nationale bank te ondersteunen.
  • Ze reguleert de betrekkingen tussen de Europese Centrale Bank (ECB) in haar hoedanigheid van toezichthouder en de toezichthoudende instanties van nationale banken.
  • De verordening schetst de methodologie waarop de onder GTM-toezicht staande entiteiten en hun indeling als belangrijk of minder belangrijk worden beoordeeld.

KERNPUNTEN

Het GTM is naast het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme* (GAM) een van de twee pijlers van de EU-bankenunie*.

De verordening vormt een aanvulling op Verordening (EU) nr. 1024/2013, ook wel bekend als de GTM-verordening die het GTM tot stand heeft gebracht. Het GTM omvat de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s) van de deelnemende EU-landen.

Reikwijdte: de verordening is van toepassing op zowel de praktische regelingen voor de samenwerking tussen de ECB en de NBA’s, en de gedetailleerde vermelding van organisatorische aangelegenheden, administratieve procedures en sancties, waaronder:

  • de organisatie van het GTM, bijv. het vaststellen van de procedures die ten grondslag liggen aan de verantwoordelijkheden die aan de ECB en de NBA’s zijn gegeven.
  • de werking van het GTM door de ECB en NBA’s, waaronder de behoorlijke procedure voor het vaststellen van ECB-toezichtbesluiten en de melding van schendingen.
  • samenwerkingsprocedures tussen de ECB, NBA’s en nationale aangewezen autoriteiten* voor macroprudentiële taken en middelen.

Een sleutelonderdeel van de GTM-kaderverordening is de methodologie voor de beoordeling en toetsing van een onder toezicht staande entiteit en haar indeling als belangrijk of minder belangrijk, alsmede de uit deze beoordeling resulterende regelingen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Ze trad op 15 mei 2014 in werking.

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

* Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme: een EU-systeem van bankentoezicht dat is samengesteld uit de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s). Het geeft de ECB directe toezichtbevoegdheden over banken in EU-landen die deelnemen aan het GTM.

* EU-bankenunie: opgericht in de nasleep van de financiële crisis in 2008 om het toezicht op EU-banken te versterken.

* Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme: een EU-systeem om noodlijdende banken efficiënt aan te pakken.

* Nationale aangewezen autoriteiten: de betrokken autoriteiten die in elk EU-land worden aangewezen om met de ECB samen te werken aan de implementatie van de GTM-verordening. Vaak gaat het om de nationale centrale banken, maar het kan ook gaan om nationale financiële toezichthoudende autoriteiten.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17) (PB L 141, 14.5.2014, blz. 1–50)

Laatste bijwerking 27.04.2020

Top