EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vergoedingen van op kaarten gebaseerde betalingen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2015/751 afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Met deze verordening worden afwikkelingsvergoedingen beperkt. Ze vergroot de mate van transparantie van de vergoedingen waarmee detailhandelaren het niveau van betaalde vergoedingen weten bij het accepteren van kaarten. Ze versterkt de concurrentie door de consument meer en betere keuzes te bieden tussen verschillende soorten betaalkaarten en dienstverleners.

KERNPUNTEN

Met name met deze verordening:

  • worden afwikkelingsvergoedingen beperkt tot 0,2% van de transactiewaarde voor betaalkaarten van consumenten en tot 0,3% voor kredietkaarten van consumenten;
  • mogen EU-landen ten aanzien van kredietkaarten van consumenten het percentage verder beperken dan 0,3%;
  • mogen EU-landen ten aanzien van debetkaarttransacties van consumenten in combinatie met de 0,2%-limiet een afwikkelingsvergoeding van niet meer dan 5 eurocent per transactie opleggen;
  • wordt er voorzien in een beperkt aantal vrijstellingen, zoals zakelijke kaarten die alleen voor zakelijke uitgaven worden gebruikt en rechtstreeks op de rekening van het bedrijf worden belast;
  • wordt de mate van transparantie van de vergoedingen die door detailhandelaren worden betaald verhoogd, waardoor ze gemakkelijker kunnen kiezen welke kaarten zij accepteren.

Deze verordening maakt deel uit van een pakket met onder andere de herziene richtlijn betalingsdiensten (RBD2), waarover in mei 2015 politieke overeenkomst is bereikt. Dit pakket is bedoeld om de digitale interne markt te bevorderen door betalingen veiliger en goedkoper te maken, en maakt de weg vrij voor innovatieve betalingstechnologieën.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 8 juni 2015 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 1-15)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/72 van de Commissie van 4 oktober 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de vereisten waaraan betaalkaartschema’s en verwerkingsentiteiten moeten voldoen om de toepassing van onafhankelijkheidsvereisten te waarborgen wat betreft de accounting, de organisatie en de besluitvormingsprocessen (PB L 13 van 18.1.2018, blz. 1-7)

Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35-127)

Laatste bijwerking 30.08.2018

Top