EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

eCall-boordsysteem - typegoedkeuring

eCall-boordsysteem - typegoedkeuring

Verordening (EU) nr. 2015/758 - eCall-boordsysteem

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG

SAMENVATTING

Vanaf 31 maart 2018 zullen alle nieuwe types personenauto's en bestelwagens in de EU uitgerust zijn met eCall-technologie voor het waarschuwen van de hulpdiensten bij een ernstig ongeval.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening worden de algemene voorschriften van de EU vastgesteld voor de typegoedkeuring* van op 112 (het gemeenschappelijk Europees noodnummer) gebaseerde eCall-boordsystemen en onderdelen en technische eenheden daarvan.

KERNPUNTEN

De verordening is van toepassing op:

auto's (categorie M1: personenwagens met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurdersplaats niet inbegrepen)

lichte bedrijfsvoertuigen (categorie N1: voertuigen voor het vervoer van goederen met een maximaal gewicht van 3,5 ton)

Verplichtingen voor fabrikanten

Alle nieuwe types van bovenvermelde voertuigen moeten:

uitgerust zijn met een permanent geïnstalleerd en op 112 gebaseerd eCall-boordsysteem

zodanig zijn gebouwd dat bij een ernstig ongeval dat wordt gedetecteerd door de sensoren of processoren in het voertuig, automatisch een eCall naar het noodnummer 112 plaatsvindt

ook de mogelijkheid hebben om een eCall handmatig te activeren

een waarschuwing tonen aan de inzittenden van het voertuig als er een kritieke systeemstoring is waardoor het eCall-systeem niet kan worden gebruikt

voorzien zijn van ontvangers voor het eCall-boordsysteem die compatibel zijn met de satellietnavigatiesystemen Galileo en EGNOS.

Privacy en gegevensbescherming

Elke verwerking van persoonsgegevens via het eCall-boordsysteem moet in overeenstemming zijn met de EU-voorschriften inzake bescherming van de privacy en gegevensbescherming. Deze verordening stelt ook een aantal specifieke regels vast waaronder:

persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de noodsituatie, worden niet langer bewaard dan nodig is voor de afhandeling van de noodsituatie, en worden dan volledig gewist

fabrikanten zorgen ervoor dat het eCall-boordsysteem niet traceerbaar is en niet permanent wordt gevolgd

de gegevens in het interne geheugen van het systeem worden automatisch en voortdurend verwijderd

in de gebruikershandleiding staat informatie over het gebruik van de persoonsgegevens.

Met ingang van 31 maart 2018 wordt typegoedkeuring in de EU alleen verleend aan nieuwe voertuigtypes en eCall-boordsystemen die voldoen aan deze verordening.

Evaluatie

Tegen eind maart 2021 stelt de Commissie een evaluatieverslag voor over de resultaten van het eCall-boordsysteem. De Commissie onderzoekt of het toepassingsgebied van deze verordening dient te worden uitgebreid tot andere voertuigcategorieën, zoals vrachtwagens, bussen en touringcars, en landbouwtractoren.

Voor meer informatie, zie eCall: tijd sparen = levens sparen, op de website van de Europese Commissie

KERNBEGRIPPEN

*Typegoedkeuring: geeft aan dat de nodige testen zijn uitgevoerd om te verzekeren dat aan de relevante regels en technische vereisten en veiligheidsvereisten is voldaan.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 2015/758

8.6.2015

-

PB L 123 van 19.5.2015, blz. 77-89

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1-160)

Laatste bijwerking 17.09.2015

Top