EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-voorschriften om te garanderen dat niet-automatische weegwerktuigen nauwkeurig zijn

EU-voorschriften om te garanderen dat niet-automatische weegwerktuigen nauwkeurig zijn

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2014/31/EU betreffende niet-automatische weegwerktuigen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

De richtlijn bevat uniforme, voor de gehele EU geldende regels voor de verkoop en het in werking stellen van niet-automatische weegwerktuigen* (NAWI’s). NAWI’s zijn belangrijk voor de handel, de consument en de industrie, omdat zij de nauwkeurigheid van metingen garanderen en de transparantie en eerlijkheid van handelstransacties bevorderen.

De richtlijn heeft tot doel:

 • de essentiële eisen vast te stellen waaraan NAWI’s moeten voldoen;
 • eenvoudigere, duidelijkere en consistentere regels in te voeren en zo de traceerbaarheid te garanderen;
 • de administratieve lasten voor fabrikanten, importeurs en distributeurs te verminderen;
 • ervoor te zorgen dat instrumenten die aan de essentiële eisen voldoen, vrij kunnen circuleren binnen de EU.

De voordelen zouden onder meer moeten zijn:

 • conforme en nauwkeurigere NAWI’s op de EU-markt en een groter publiek vertrouwen in deze NAWI’s;
 • minder niet-conforme werktuigen en concurrentieverstoringen op de markt als gevolg van verschillende handhavingspraktijken;
 • bescherming van het publiek tegen verkeerde metingen;
 • meer ruimte voor technologische vernieuwing, door het aannemen van een modernere regelgevende benadering.

Met de richtlijn wordt Richtlijn 2009/23/EG herschikt en ingetrokken.

KERNPUNTEN

Met de richtlijn wordt de NAWI-wetgeving in overeenstemming gebracht met het „nieuwe wetgevingskader” van de EU. Dit kader bestaat uit twee complementaire teksten:

Toepassingsgebied

 • De richtlijn is van toepassing op alle NAWI’s die nieuw zijn op de EU-markt wanneer zij in de handel worden gebracht of in werking worden gesteld, dat wil zeggen:
  • nieuwe NAWI’s, gemaakt door een in de EU gevestigde fabrikant; of
  • uit een niet-EU-land geïmporteerde nieuwe of tweedehandse NAWI’s.
 • De richtlijn is van toepassing op alle leveringsvormen van NAWI’s, inclusief verkoop op afstand.
 • In de richtlijn worden de volgende toepassingsgebieden van NAWI’s onderscheiden voor het bepalen van gewicht:
  • voor handelstransacties;
  • voor het berekenen van een recht, een heffing, een belasting, een premie, een boete, een vergoeding of een soortgelijk verschuldigd bedrag;
  • voor de toepassing van wetten en wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of voor gerechtelijke expertises;
  • in de medische praktijk voor het wegen van patiënten voor observatie, diagnose en medische behandelingen;
  • voor de bereiding van medicijnen op voorschrift in de apotheek en bepaling van gewicht tijdens analyses die in medische en farmaceutische laboratoria worden uitgevoerd;
  • voor rechtstreekse verkoop aan het publiek en de voorbereiding van voorverpakte artikelen.

Verantwoordelijkheden van fabrikanten, importeurs en distributeurs

Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat:

 • alle NAWI’s die in de EU worden verkocht, zijn voorzien van de conformiteitsmarkering, bestaande uit de Europese conformiteitsmarkering (CE) plus de aanvullende metrologische markering (M), met de laatste twee cijfers van het jaar van aanbrenging en het nummer van de geaccrediteerde aangemelde instantie*, om aan te geven dat ze aan alle essentiële eisen uit bijlage I van de richtlijn voldoen;
 • ze dienen een aanvraag voor een EU-typeonderzoek in bij één aangemelde instantie van hun keuze overeenkomstig bijlage II van de richtlijn betreffende conformiteitsbeoordelingsprocedures;
 • ze voeren een risico- en conformiteitsbeoordeling uit en stellen technische documentatie voor het NAWI op alvorens de CE- en M-markering aan te brengen (zie bijlage III van de richtlijn);
 • ze (en indien ze een gemachtigde* aanwijzen, de gemachtigde) bewaren (bewaart) de technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring (zoals uiteengezet in bijlage IV van de richtlijn) tot tien jaar na het in de handel brengen van het NAWI;
 • ze vermelden op het NAWI hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam en het postadres waar zij kunnen worden gecontacteerd om de traceerbaarheid te waarborgen;
 • wanneer ze van mening zijn dat door hen in de handel gebrachte NAWI’s niet in overeenstemming zijn, nemen ze corrigerende maatregelen om ze in overeenstemming te maken, uit de handel te nemen of terug te roepen;
 • instructies en informatie bij het NAWI zijn geschreven in een taal die gemakkelijk te begrijpen is voor de eindgebruikers en zijn, net als eventuele etikettering, duidelijk en begrijpelijk.

Importeurs moeten erop toezien dat:

 • NAWI’s die zij in de handel brengen, voldoen aan de essentiële eisen;
 • fabrikanten op de juiste wijze conformiteitsbeoordelingen hebben uitgevoerd en de markttoezichtautoriteit op de hoogte stellen als zij van mening zijn dat de NAWI’s niet aan de eisen voldoen;
 • ze hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam op het NAWI vermelden, evenals het postadres waar zij kunnen worden gecontacteerd;
 • markering van NAWI’s en door de fabrikanten opgestelde documentatie beschikbaar zijn voor inspectie door de bevoegde autoriteiten.

Distributeurs moeten ervoor zorgen dat:

 • NAWI’s die onder hun verantwoordelijkheid vallen en hun opslag- of vervoersomstandigheden de conformiteit van de werktuigen met de essentiële eisen niet in gevaar brengen;
 • NAWI’s zijn voorzien van de nodige markeringen;
 • ze, wanneer ze van mening zijn dat de door hen op de markt aangeboden NAWI’s niet in overeenstemming zijn, corrigerende maatregelen nemen om ze in overeenstemming te maken, uit de handel te nemen of terug te roepen.

Bovendien wordt met de richtlijn gezorgd voor:

 • de invoering van eisen voor aanmeldende autoriteiten en de procedures voor de aanmelding;
 • specificatie van hoe nationale autoriteiten die toezicht houden op de veiligheid, de invoer uit niet-EU-landen van NAWI’s die de gezondheid en veiligheid van personen in gevaar brengen, moeten identificeren en voorkomen;
 • regels inzake sancties op overtredingen door fabrikanten, importeurs en distributeurs, die in ernstige gevallen strafrechtelijke sancties kunnen omvatten.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Met Richtlijn 2014/31/EU is Richtlijn 2002/95/EG herzien en vervangen. Richtlijn 2014/31/EU moest vanaf 20 april 2016 worden toegepast in de EU-landen.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Niet-automatisch weegwerktuig: een weegwerktuig waarbij voor het wegen menselijke tussenkomst noodzakelijk is.
Aangemelde instantie: een onafhankelijke organisatie die door een EU-land is aangewezen om de conformiteit van bepaalde producten te beoordelen voordat ze in de handel worden gebracht. Deze organisatie voert taken uit in verband met conformiteitsbeoordelingsprocedures die in de relevante wetgeving zijn vastgelegd, wanneer de tussenkomst van een externe autoriteit vereist is.
Gemachtigde: een in de EU gevestigde persoon of organisatie die schriftelijk door de fabrikant is gemachtigd om namens hem te handelen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2014/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen (herschikking) (PB L 96 van 29.3.2014, blz. 107-148)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2014/31/EU zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30-47)

Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82-128)

Laatste bijwerking 12.11.2019

Top