EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zorgen voor veilige persoonlijke beschermingsmiddelen voor gebruikers

Zorgen voor veilige persoonlijke beschermingsmiddelen voor gebruikers

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2016/425 — Veilige persoonlijke beschermingsmiddelen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • Hierin zijn de eisen uiteengezet voor het ontwerp en de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen* (PBM).
 • Deze heeft tot doel om de gezondheid en de veiligheid van gebruikers te waarborgen en om het mogelijk te maken dat deze beschermingsmiddelen binnen de hele Europese Unie (EU) worden verkocht en gebruikt.
 • De verordening vervangt eerdere wetgeving (Richtlijn 89/686/EEG van de Raad).

KERNPUNTEN

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen alleen worden verkocht en gebruikt als deze:
  • aan deze verordening, met name aan de in bijlage II uiteengezette essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, voldoen, mits ze op passende wijze worden onderhouden en overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn bestemd, worden gebruikt;
  • geen gevaar opleveren voor de gezondheid of de veiligheid van personen, huisdieren of eigendommen.
 • Fabrikanten moeten:
  • ervoor zorgen dat de PBM volgens de wetgeving zijn ontworpen en vervaardigd;
  • elk PBM onderwerpen aan de geldende conformiteitsbeoordelingsprocedure;
  • de bijbehorende technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring gedurende tien jaar bewaren;
  • steekproeven uitvoeren op PBM en, indien nodig, een register bijhouden van klachten, non-conforme PBM en teruggeroepen PBM;
  • details, zoals de geregistreerde handelsnaam en hun postadres, vermelden op de verpakking van PBM of de daarbij gevoegde documenten;
  • instructies voor gebruik en veiligheidsinstructies verstrekken die gemakkelijk kunnen worden begrepen;
  • nationale autoriteiten onmiddellijk op de hoogte stellen indien de PBM een risico vertonen.
 • Er gelden verplichtingen voor importeurs en distributeurs om ervoor te zorgen dat de PBM voldoen aan de EU-normen.
 • Er worden verschillende conformiteitsbeoordelingsprocedures uitgevoerd door nationale conformiteitsbeoordelingsinstanties, afhankelijk van de drie categorieën risico's waartegen de PBM gebruikers moeten beschermen:
  • categorie I — minimale risico's;
  • categorie II — andere risico's dan die vermeld in de categorieën I en III;
  • categorie III — risico's die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals overlijden of onomkeerbare schade aan de gezondheid.
 • EU-landen stellen de Europese Commissie op de hoogte van de verschillende instanties die bevoegd zijn om de conformiteitsbeoordelingstests uit te voeren.
 • De Commissie voorziet in de organisatie van de uitwisseling van ervaringen tussen nationale autoriteiten.
 • Deze verordening is niet van toepassing op persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt:
  • door de strijdkrachten of bij ordehandhaving;
  • ter zelfverdediging, met uitzondering van sportactiviteiten;
  • voor particuliere doeleinden ter bescherming tegen weersomstandigheden die niet extreem van aard zijn; vocht en water tijdens het afwassen;
  • op zeeschepen of luchtvaartuigen die vallen onder de geldende internationale verdragen;
  • door bestuurders en passagiers van motorfietsen en bromfietsen (beschermende helmen en vizieren).
 • EU-landen moeten voor 21 maart 2018 regels opstellen voor sancties bij schending van de verordening.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Ze is van toepassing vanaf 21 april 2018, met uitzondering van bepaalde artikelen die grotendeels kennisgevingsinstanties en -procedures betreffen. Deze artikelen zijn van toepassing vanaf 21 oktober 2016.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

Na de uitbraak van COVID-19 en de introductie van maatregelen om met de gevolgen van de crisis om te gaan, heeft de Europese Commissie het volgende aangenomen:

* KERNBEGRIPPEN

Persoonlijke beschermingsmiddelen: een uitrustingsstuk dat is ontworpen en vervaardigd om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden ter bescherming tegen een of meer risico's voor de gezondheid of veiligheid van die persoon.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (PB L 81 van 31.3.2016, blz. 51-98)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) 2016/425 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PB L 399 van 30.12.1989, blz. 18-38)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 02.06.2020

Top