Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Het Informatiesysteem interne markt van de EU (IMI)

Go to the summaries’ table of contents

Het Informatiesysteem interne markt van de EU (IMI)

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Ze legt regels vast voor het gebruik van het Informatiesysteem interne markt (IMI) voor administratieve samenwerking inclusief de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens van EU-burgers tussen bevoegde overheden van EU-landen en de Europese Commissie.

KERNPUNTEN

Het IMI-systeem is een beveiligde internettoepassing die nationale, regionale en lokale overheden in staat stelt snel en gemakkelijk met hun tegenhangers in de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen te communiceren over EU-wetgeving betreffende de interne markt (d.w.z. de wetten betreffende de eengemaakte markt die bestaat tussen de EU-landen en waarbinnen het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen is verzekerd, en waar burgers vrij zijn om te leven, werken, studeren en zaken te doen).

Het helpt deze overheden om praktische moeilijkheden te overwinnen, in het bijzonder wat betreft verschillen in de administratieve cultuur, het gebruik van verschillende talen en de identificatie van partners in andere EU-landen.

Het is een gratis openbare dienst ontwikkeld door de Commissie die beschikbaar is in alle EU-talen en operationeel is sinds 2008.

Belangrijke voordelen voor het publiek

Door procedures te versnellen en door de communicatie tussen overheden te verbeteren, zorgt IMI dat de kosten dalen die ontstaan door vertragingen en dat overheden een betere dienstverlening kunnen bieden aan burgers en bedrijven. Daardoor is IMI een hulpmiddel dat burgers en bedrijven indirect helpt om de mogelijkheden van de interne markt van de EU ten volle te benutten.

Gebieden waarin IMI wordt gebruikt

Twee voorbeelden van richtlijnen waarvoor IMI wordt gebruikt, zijn de richtlijn inzake de erkenning van beroepskwalificaties (2005/36/EG) en de dienstenrichtlijn (2006/123/EG).

Met de richtlijn inzake de erkenning van beroepskwalificaties kan het IMI-systeem door een ander EU-land worden gebruikt om de geldigheid van beroepskwalificaties te controleren voor professionals die in dat land hun beroep willen uitoefenen.

Naast beroepskwalificaties en diensten zijn andere voorbeelden van gebieden die onder het IMI vallen:

grensoverschrijdende gezondheidszorg,

Solvit (waar individuele personen en bedrijven klachten kunnen indienen over nationale overheden) en

elektronische handel (e-commerce): hier kan het IMI-systeem bijvoorbeeld worden gebruikt om een ander land te vragen om de verkoop van illegale producten online te verbieden.

Dankzij de flexibiliteit van het systeem kan het gemakkelijk worden uitgebreid naar nieuwe gebieden.

IMI heeft de volgende belangrijke functies:

bilaterale uitwisseling van informatie: (één-op-één-workflow) beveiligde uitwisseling van informatie tussen twee bevoegde overheden;

multilaterale uitwisseling van informatie: (één-op-veel-workflow) waarmee een overheid informatie aan meerdere ontvangers kan verzenden;

repositories: doorzoekbare meertalige databases waarmee IMI-actoren informatie kunnen uitwisselen;

probleemoplossing via SOLVIT: workflow om de behandeling van klachten van burgers en bedrijven betreffende de toepassing van EU-wetgeving door nationale overheden te ondersteunen;

een publieke interface waarmee externe actoren IMI kunnen gebruiken. Deze dienst zal worden gebruikt in de context van de Europese beroepskaart die werd ingevoerd met Richtlijn 2013/55/EU van 18 januari 2016.

Een lijst van gebieden waarin IMI wordt gebruikt, is online beschikbaar.

In 2014 werd Verordening (EU) nr. 1024/2012 tweemaal gewijzigd zodat IMI kan worden gebruikt voor informatie betreffende:

de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (Richtlijn 2014/67/EU) en

de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een EU-land werden gebracht (Richtlijn 2014/60/EU).

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Ze is van toepassing sinds 4 december 2012.

ACHTERGROND

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie („de IMI-verordening”) (PB L 316, 14.11.2012, blz. 1–11)

De opeenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1024/2012 zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

Laatste bijwerking 15.01.2016

Top