EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Het Informatiesysteem interne markt van de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

De verordening bevat regels voor het gebruik van het Informatiesysteem interne markt (IMI) voor administratieve samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de EU-landen op beleidsterreinen die verband houden met de interne markt.

KERNPUNTEN

 • Het IMI-systeem is een beveiligde internettoepassing die nationale, regionale en lokale autoriteiten in staat stelt snel en gemakkelijk met hun tegenhangers in de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen te communiceren over EU-wetgeving betreffende de interne markt (d.w.z. de wetten betreffende de interne markt die bestaat tussen de EU-landen en waarbinnen het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen is verzekerd, en waarin burgers vrij zijn om te leven, werken en studeren en zaken te doen).
 • Het helpt deze autoriteiten om praktische moeilijkheden te overwinnen, in het bijzonder wat betreft verschillen in de administratieve cultuur, het gebruik van verschillende talen en de identificatie van partners in andere EU-landen.
 • Het is een door de Commissie ontwikkelde gratis openbare dienst die in alle EU-talen beschikbaar is en operationeel is sinds 2008.

Belangrijke voordelen voor het publiek

Met het IMI worden procedures versneld en wordt de communicatie tussen autoriteiten verbeterd. Zo zorgt het ervoor dat de kosten als gevolg van vertragingen dalen en dat overheden een betere dienstverlening kunnen bieden aan personen en bedrijven. Dit maakt het IMI een hulpmiddel dat personen en bedrijven indirect helpt om de mogelijkheden van de interne markt van de EU optimaal te benutten.

Gebieden waarin het IMI wordt gebruikt

 • Twee voorbeelden van richtlijnen waarvoor het IMI wordt gebruikt, zijn Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt.
 • In het kader van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties kan het IMI-systeem door een EU-land worden gebruikt om de geldigheid van beroepskwalificaties te controleren voor beroepsbeoefenaren die in dat land hun beroep willen uitoefenen.
 • Naast beroepskwalificaties en diensten zijn andere voorbeelden van gebieden die onder het IMI vallen:
  • detachering van werknemers: het IMI ondersteunt de samenwerking in het kader van de richtlijnen betreffende detachering van werknemers en handhaving, waardoor EU-landen informatie kunnen uitwisselen op het gebied van arbeidsmobiliteit,
  • netwerk voor samenwerking op het gebied van consumentenbescherming (SCB): het IMI ondersteunt elf administratieve procedures in het kader van de nieuwe SCB-verordening en helpt autoriteiten op het gebied van consumentenbescherming en andere belanghebbenden om op een doeltreffende en gebruikersvriendelijke manier samen te werken (zie samenvatting),
  • grensoverschrijdende gezondheidszorg,
  • Solvit (waar individuele personen en bedrijven klachten kunnen indienen over nationale overheden).
 • Dankzij de flexibiliteit van het systeem kan het eenvoudig worden uitgebreid naar nieuwe gebieden.
 • Online is een lijst van gebieden beschikbaar waarin het IMI wordt gebruikt.

Belangrijke taken

Het IMI heeft de volgende belangrijke taken:

 • bilaterale uitwisseling van informatie (één-op-één-werkstroom): beveiligde uitwisseling van informatie tussen twee bevoegde autoriteiten;
 • multilaterale uitwisseling van informatie (één-op-veel-werkstromen): waarmee autoriteiten informatie kunnen verzenden naar meerdere ontvangers;
 • geheugens: doorzoekbare meertalige databases waarmee IMI-actoren informatie kunnen uitwisselen;
 • behandeling van SOLVIT-gevallen: een werkstroom ter ondersteuning van de behandeling van klachten van burgers en bedrijven betreffende de toepassing van EU-wetgeving door nationale overheden;
 • een publieke interface waarmee externe actoren het IMI kunnen gebruiken.

Wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1024/2012

Verordening (EU) nr. 1024/2012 is gewijzigd om ervoor te zorgen dat het IMI kan worden gebruikt in de context van:

 • de verwerking van aanvragen voor een Europese beroepskaart (Richtlijn 2013/55/EU tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG — zie samenvatting);
 • de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (Richtlijn 2014/67/EU — zie samenvatting);
 • de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een EU-land zijn gebracht (Richtlijn 2014/60/EU — zie samenvatting);
 • de vereisten voor de overlegging van bepaalde openbare documenten (Verordening (EU) nr. 2016/1191 — zie samenvatting);
 • EU-typegoedkeuringen voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (Verordening (EU) 2016/1628 — zie samenvatting);
 • één digitale toegangspoort voor procedures en bijstand voor personen en bedrijven (Verordening (EU) nr. 2018/1724 — zie samenvatting), en
 • de detachering van bestuurders in de wegvervoersector (Richtlijn (EU) 2020/1057).

Met Verordening (EU) 2020/1055 wordt de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 gewijzigd en wordt Verordening (EG) nr. 1071/2009 betreffende exploitatievoorschriften voor ondernemingen voor goederen- en personenvervoer over de weg (zie samenvatting) toegevoegd aan de lijst van EU-handelingen die door middel van het IMI ten uitvoer worden gelegd.

Uitvoeringshandelingen

De Commissie heeft de volgende uitvoeringshandelingen aangenomen:

 • Uitvoeringsbesluit 2014/89/EU betreffende een proefproject inzake vergunningen voor machinisten (ter uitvoering van Richtlijn 2007/59/EG — zie samenvatting);
 • Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/743 inzake een proefproject ter uitvoering van de bepalingen over administratieve samenwerking die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens — zie samenvatting;
 • Uitvoeringsbeschikking (EU) 2019/1253 inzake een proefproject ter uitvoering van de bepalingen over administratieve samenwerking die zijn vastgesteld in Beschikking 2001/470/EG betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke zaken en handelszaken — zie samenvatting;
 • Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2212 inzake een proefproject ter uitvoering van bepaalde bepalingen voor administratieve samenwerking die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2017/2394 — zie samenvatting.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Verordening (EU) nr. 1024/2012 is van toepassing sinds 4 december 2012.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie (“de IMI-verordening”) (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 1-11)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1024/2012 zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2020/1055 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector (PB L 249 van 31.7.2020, blz. 17-32)

Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 249 van 31.7.2020, blz. 49-65)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2212 van de Commissie van 20 december 2019 inzake een proefproject ter uitvoering van bepaalde bepalingen voor administratieve samenwerking die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming door middel van het Informatiesysteem interne markt (PB L 332 van 23.12.2019, blz. 159-162)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1253 van de Commissie van 22 juli 2019 inzake een proefproject ter uitvoering van de bepalingen over administratieve samenwerking die zijn vastgesteld in Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken door middel van het Informatiesysteem interne markt (PB L 195 van 23.7.2019, blz. 40-42)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/743 van de Commissie van 16 mei 2018 inzake een proefproject ter uitvoering van de bepalingen over administratieve samenwerking die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad door middel van het Informatiesysteem interne markt (PB L 123 van 18.5.2018, blz. 115-118)

2014/89/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 februari 2014 inzake een proefproject ter uitvoering van de verplichtingen tot administratieve samenwerking die zijn vastgelegd in Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad door middel van het Informatiesysteem interne markt (PB L 45 van 15.2.2014, blz. 36-39)

Laatste bijwerking 16.10.2020

Top