EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees beleidskader voor klimaat en energie (2020-2030)

Europees beleidskader voor klimaat en energie (2020-2030)

De Europese Commissie doet een voorstel voor een kader voor het Europees beleid voor klimaat en energie in de periode van 2020 tot 2030. Daarbij wordt voortgebouwd op de goede vooruitgang die werd geboekt met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen, voor hernieuwbare energiebronnen en voor energiebesparingen voor 2020. De belangrijkste prioriteit van het kader voor 2030 is een daling van de uitstoot van broeikasgassen met 40 % tegen 2030.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Een beleidskader voor klimaat en energie in de periode 2020-2030 (COM(2014) 15 final/2 van 28.1.2014 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

SAMENVATTING

In deze mededeling wordt gesteld dat de EU moet overgaan naar een koolstofarme economie, voortgaand op de aanzienlijke vooruitgang die al is geboekt bij het streven naar de doelstellingen voor 2020 van de Europese Unie op het vlak van de daling van de uitstoot van broeikasgassen, van hernieuwbare energiebronnen en van energiebesparingen.

Na overleg met belanghebbenden op basis van het groenboek dat in maart 2013 is gepubliceerd, wordt in deze mededeling opnieuw bevestigd hoe belangrijk het is om te streven naar een koolstofarme economie waarin de concurrentiekracht van de bedrijven en de betaalbaarheid van energie voor de consument worden verzekerd, waarin groei en werkgelegenheid worden gecreëerd, en waarin wordt gezorgd voor meer energiebevoorradingszekerheid en minder invoerafhankelijkheid.

De Commissie stelt voor dat het beleidskader voor klimaat en energie 2030 wordt gebaseerd op de volledige uitvoering van de doelstellingen van 2020 en op het volgende:

  • een daling van de uitstoot van broeikasgassen in de EU met 40% tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990. Dat moet volledig worden verwezenlijkt via nationale maatregelen. De maatregelen omvatten een combinatie van een daling van de uitstoot met 43 % in vergelijking met 2005 in het systeem voor de handel in emissierechten (ETS) en nationale acties door lidstaten om de uitstoot met 30 % te laten dalen in sectoren buiten het systeem voor de ETS;
  • het percentage energie uit hernieuwbare energiebronnen verbruikt in de EU moet ten minste 27 % zijn, een cijfer dat bindend is op Europees niveau, maar niet op nationaal niveau, zodat de lidstaten de ruimte hebben om eigen nationale doelstellingen vast te stellen op de meest kostenefficiënte manier;
  • een hervorming van de ETS via de instelling van een marktstabiliteitsreserve naast een verscherping van het jaarlijkse toegelaten maximum voor uitstoot na 2020. Tegelijk met deze mededeling werd een wetgevingsvoorstel ingediend voor de instelling van de reserve;
  • verdere verbeterde energie-efficiëntie, wat essentieel is voor concurrentiekracht, energiebevoorradingszekerheid en duurzaamheid. Een revisie van de richtlijn energie-efficiëntie van 2012 later in 2014 zal helpen om het toekomstig beleid voor energiebesparing vast te leggen;
  • een nieuw Europees governancesysteem voor het halen van klimaat- en energiedoelstellingen. De lidstaten moeten nationale plannen opstellen voor concurrerende, betrouwbare en duurzame energievoorziening. De plannen zullen door de Commissie worden bekeken en beoordeeld;
  • kernindicatoren om de voortgang te bewaken in alle aspecten van concurrerende, betrouwbare en duurzame energievoorziening.

De Raad en het Europees Parlement worden uitgenodigd om het voorstel te bekrachtigen. Tegen oktober 2014 wordt een besluit van de Raad verwacht. De mededeling maakt deel uit van een groter pakket met daarin een juridisch voorstel voor de hervorming van de ETS, concurrentiekracht, schaliegas en energieprijzen en -kosten.

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG (COM(2014) 20 final van 22.1.2014).

Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012).

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009).

Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (Herziene ETS-richtlijn) (PB L 140 van 5.6.2009).

Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Stappenplan Energie 2050 (COM(2011) 885 definitief van 15.12.2011).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Een routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 (COM(2011) 112 final van 8.3.2011).

Richtlijn 2013/18/EU van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië (PB L 158 van 10.6.2013)

Laatste bijwerking 08.06.2014

Top