EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Terugdringing van door de mens gefabriceerde broeikasgassen (gefluoreerde gassen)

Terugdringing van door de mens gefabriceerde broeikasgassen (gefluoreerde gassen)

Deze verordening is ontworpen om klimaatverandering te beperken en het milieu te beschermen door de terugdringing van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen. De verordening heeft een afname ten doel van twee derde van de huidige niveaus tegen 2030.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006

SAMENVATTING

Deze verordening is ontworpen om klimaatverandering te beperken en het milieu te beschermen door de terugdringing van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen. De verordening heeft een afname ten doel van twee derde van de huidige niveaus tegen 2030.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening zijn voorschriften vastgelegd betreffende de insluiting, het gebruik, de terugwinning en de vernietiging van gefluoreerde broeikasgassen. De verordening verbiedt de verkoop van bepaalde producten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Zij heeft betrekking op fluorkoolwaterstoffen (HFK's)*, perfluorkoolstoffen (PFK's)* en zwavelhexafluoride (SF6)*.

In de verordening is een totale jaarlijkse limiet vastgesteld voor de klimaateffecten van HFK's. Deze zal geleidelijk aan gereduceerd worden tussen 2015 en 2030.

KERNPUNTEN

De verordening bevat de volgende verplichtingen:

  • Het opzettelijk uitstoten van gefluoreerde broeikasgassen is verboden indien voor het beoogde gebruik van een product de emissie technisch niet noodzakelijk is. Fabrikanten moeten zich tot het uiterste inspannen om de uitstoot te beperken gedurende de productie, het vervoer en de opslag van gefluoreerde broeikasgassen.
  • Exploitanten van apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat, moeten alle voorzorgsmaatregelen treffen om lekkage te voorkomen. Zij moeten ervoor zorgen dat de apparatuur regelmatig op lekkage gecontroleerd wordt. De vereisten variëren al naar gelang de potentiële klimaateffecten en of de apparatuur hermetisch afgesloten is.
  • Nationale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het opzetten van certificerings- en opleidingsprogramma's voor bedrijven en natuurlijke personen die betrokken zijn bij de installatie, de service, het onderhoud, de reparatie of de buitendienststelling van de apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat, en bij de terugwinning van deze gassen.
  • De verboden worden gefaseerd ingevoerd van 2015 tot 2025 en betreffen de verkoop van nieuwe items zoals bepaalde categorieën koelkasten en diepvriezers, airconditioningsystemen, schuim en aerosolen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, waar veiligere, meer klimaatvriendelijke alternatieven bestaan.
  • Het beperkt de klimaateffecten van het gebruik van HFK's in de loop van de tijd. De jaarlijkse limiet voor HFK's op de markt in 2030 is 21 % van de niveaus van 2009-2012. Om ervoor te zorgen dat de limieten gerespecteerd worden, kent de Commissie jaarlijkse quota toe aan producenten en importeurs. Deze mogen niet overschreden worden.
  • Producenten, importeurs, exporteurs, gebruikers van grondstoffen en bedrijven die gefluoreerde broeikasgassen vernietigen, moeten ieder jaar verslag uitbrengen aan de Commissie. Importeurs van apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat, moeten hetzelfde doen en vanaf 2017 bewijs overleggen dat de hoeveelheden HFK's in hun ingevoerde apparatuur verantwoord zijn.

De Commissie zal verslag uitbrengen over de effecten van de verordening tegen 31 december 2022.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Op 1 januari 2015.

ACHTERGROND

Gefluoreerde broeikasgassen zijn door de mens gefabriceerde broeikasgassen met een effect op de opwarming van de aarde tot 23 000 keer die van kooldioxide. Ze maken 2 % van alle EU-emissies van broeikasgassen uit. Gefluoreerde broeikasgassen kunnen vaak vervangen worden door klimaatvriendelijkere alternatieven.

KERNBEGRIPPEN

* HFK's worden gebruikt als koelmiddelen, ontvettingsmiddelen en schuimblaasmiddelen (zoals brandblussers).

* PFK's worden gebruikt voor de productie van halfgeleiders, als ontvettingsmiddelen en als schuimblaasmiddelen.

* Zwavelhexafluoride wordt gebruikt in hoogspanningsschakelaars en in magnesiumproductie.

Voor meer informatie, zie de website van de Europese Commissie over klimaatactie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 517/2014

9.6.2014

-

PB L 150 van 20.5.2014, blz. 195-230.

Laatste bijwerking 23.07.2015

Top