Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Een nieuwe Europese aanpak van faillissement en insolventie

Go to the summaries’ table of contents

Een nieuwe Europese aanpak van faillissement en insolventie

Elk jaar gaan in de EU zo’n 200 000 ondernemingen failliet en verliezen 1,7 miljoen mensen hun baan. De nieuwe aanbeveling betekent een verschuiving naar de preventieve herstructurering van levensvatbare ondernemingen om hen in staat te stellen in bedrijf te blijven en om de werkgelegenheid in stand te houden terwijl schuldeisers in staat gesteld worden om meer van hun investering terug te krijgen. Deze aanbeveling wil er ook toe bijdragen dat failliete ondernemers een tweede kans krijgen.

BESLUIT

Aanbeveling 2014/135/EU van de Commissie van 12 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie.

SAMENVATTING

Europese standpunten tegenover insolventie van ondernemingen zijn volop in ontwikkeling, met hervormingen in bestaande EU-wetgeving inzake grensoverschrijdende insolventies die reeds in gang gezet zijn. Deze nieuwe aanbeveling van de Europese Commissie is er echter op gericht om een gemeenschappelijk kader voor nationale insolventieregels te bieden.

Dit kader zou schuldenaren in staat stellen om:

  • te herstructureren zodra duidelijk wordt dat er kans op insolventie bestaat;
  • zeggenschap over de dagelijkse werking van hun onderneming te behouden;
  • te verzoeken om een tijdelijke schorsing van tenuitvoerleggingsmaatregelen die ingediend zijn door schuldeisers indien dergelijke handelingen de vooruitzichten van een herstructureringsplan negatief zouden kunnen beïnvloeden. De duur van de schorsing zou moeten afhangen van de complexiteit van de verwachte herstructurering en niet meer mogen bedragen dan in eerste instantie vier maanden en twaalf maanden in totaal;
  • te verzoeken om een bevestiging door een gerecht van een herstructureringsplan wat van invloed is op de belangen van tegenstemmende schuldeisers. Een door een gerecht bevestigd plan zou bindend zijn voor schuldeisers. De aanbeveling geeft een overzicht van de inhoud van herstructureringsplannen en de voorwaarden voor gerechtelijke bevestiging;
  • gemakkelijker nieuwe financiering te verkrijgen voor een herstructureringsplan aangezien door een gerecht bevestigde nieuwe financiering vrijgesteld zou zijn van burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

De herstructureringsprocedure zou niet lang en niet duur moeten zijn en zou flexibel moeten zijn zodat zoveel mogelijk buitengerechtelijke maatregelen kunnen worden genomen. Een bemiddelaar of toezichthouder kan benoemd worden om bij te staan in onderhandelingen tussen schuldenaar en schuldeisers.

Tweede kans

Overtuigend bewijs dat eerlijke ondernemers die een tweede kans krijgen na een faillissement succesvoller zijn in hun volgende bedrijf, heeft de Commissie ervan overtuigd om de aanbeveling te doen om ondernemers een nieuwe start na faillissement te geven.

Ondernemers zouden volledige kwijtschelding van hun schulden moeten krijgen binnen drie jaar vanaf een rechterlijke beslissing om de faillissementsprocedure te openen of vanaf de startdatum van een aflossingsplan.

De aanbeveling erkent echter ook dat volledige kwijtschelding niet altijd passend is en dat EU-landen strengere bepalingen kunnen invoeren ter ontmoediging van oneerlijke ondernemers of personen die zich niet aan hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van hun schuldeisers houden.

Nationale wetten om de bestaansmiddelen van de ondernemer en zijn/haar familie te beschermen door de ondernemer toe te staan bepaalde activa te behouden.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Aanbeveling 2014/135/EU

3.4.2014

-

PB L 74 van 14.3.2014

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité - Een nieuwe Europese aanpak van faillissement en insolventie (COM(2012) 742 final van 12.12.2012 - niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures (COM(2012) 744 final van 12.12.2012 - niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Laatste wijziging: 28.07.2014

Top