EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stimulering van het ondernemerschap van Europese kleine en middelgrote ondernemingen — het COSME-programma

Stimulering van het ondernemerschap van Europese kleine en middelgrote ondernemingen — het COSME-programma

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1287/2013 – programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) (2014-2020)

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Met de verordening wordt een programma van de Europese Unie (EU) opgezet om de steun voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb-bedrijven) te stimuleren, door de omstandigheden te verbeteren waaronder ondernemers kunnen gedijen.

KERNPUNTEN

 • Mkb-bedrijven leveren de grootste bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid in de EU. In het kader van het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises — COSME) is het nu gemakkelijker voor het mkb om concurrerend te blijven door middel van toegang tot financiering en markten, de vereenvoudiging van de regelgeving en de bevordering van het ondernemerschap.
 • Door COSME komt er een direct kanaal voor communicatie tussen Europese mkb-bedrijven en de Europese Commissie.

Betere zakelijke omstandigheden

 • Met COSME worden activiteiten ondersteund waarmee mkb-bedrijven van de start- tot de groeifase een betere toegang tot financiering krijgen. Tot de financiële instrumenten behoren faciliteiten voor eigen vermogen en leninggaranties. In sommige gevallen kan hiervan gebruik worden gemaakt naast nationale financiële instrumenten voor regionaal beleid en het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie.
 • Door het programma ontstaat ook betere toegang tot markten binnen en buiten de EU. Via het programma wordt informatie verschaft op gebieden zoals:
  • beschikbare zakelijke mogelijkheden,
  • belemmeringen voor markttoegang in gebieden buiten de EU,
  • advies over juridische en douanepraktijken.
 • Ook zullen ondersteunende diensten beschikbaar zijn inzake intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van bijstand bij grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven, technologie- en R&D-overdracht, en innovatiepartnerschappen.

Concurrentie bevorderen

 • Om het concurrentievermogen en de duurzaamheid van bedrijven in stand te houden, is verbetering van de opzet en de tenuitvoerlegging van bestaand beleid dat mkb-bedrijven raakt een doel van het programma. Het programma is ook gericht op bevordering van grensoverschrijdende samenwerking en ondersteuning van de ontwikkeling van producten en diensten en van technologie.
 • Mkb-bedrijven zullen ook worden aangemoedigd om op een ecologisch duurzame manier te werken en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap te tonen.

Een cultuur van ondernemerschap

 • Het programma zal zich ook op de bevordering van ondernemerschap richten. Het doel is om in de EU een cultuur van ondernemerschap te creëren door het wegnemen van belemmeringen die het voor kleine bedrijven moeilijk maken om te groeien, onder andere door aanpassing van de regeldruk waarmee mkb-bedrijven nu reeds te kampen hebben.
 • Het programma zal bijzondere aandacht besteden aan jonge vrouwelijke ondernemers, alsook aan andere specifieke doelgroepen, zoals ouderen en ondernemers die tot sociaal achtergestelde gemeenschappen behoren.

Financiering

Voor het programma is voor een periode van zeven jaar een budget van 2,3 miljoen EUR beschikbaar. Het loopt van 2014 tot en met 2020. Het wordt uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 23 december 2013.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1287/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1639/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 33-49)

Zie geconsolideerde versie

Laatste bijwerking 01.03.2018

Top